Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: 60.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
§ 4. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy
drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap na odcinku
od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 do skrzyżowania z ul. Piastowską o długości
352,72 m w strefie ,,A" ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Zakres robót obejmuje branżę drogową, sanitarną, elektryczną i teletechniczną
w szczególności:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- przebudowę chodników ze zjazdami,
- wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- przebudowę istniejącej i budowę nowych zatok postojowych dla samochodów,
- budowę zatok postojowych dla autobusów wraz z montażem wiat przystankowych,
- przebudowę linii oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolidujących linii kablowych elektroenergetycznych,
- przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowę i budowę przykanalików wpustów ulicznych,
- montaż elementów małej architektury (montaż słupków drogowych i barier),
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz wprowadzenie nasadzeń,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

Otwarcie ofert: § 15.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
§ 15.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 25:
nazwa instytucji: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
miejscowość: BRZEG, adres: ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg
w dniu 31.01.2019r. o godz.10:15.

Składanie ofert:
§ 15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
§ 15.1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12:
nazwa instytucji: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
miejscowość: BRZEG, adres: ul. Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg
w terminie do dnia 31.01.2019r. do godziny 10:00

Miejsce i termin realizacji:
§ 5. Termin wykonania zamówienia: 25.10.2019 r.

Wymagania:
§ 4.1. Szczegółowy zakres robót związany z ich wykonaniem zawarty jest w przedmiarach
robót, w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót - stanowiących załączniki do siwz.
§ 4.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - pracowników
wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego
zamówienia, opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych tj. roboty
przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie poszczególnych warstw
konstrukcyjnych chodnika zjazdów i zatok autobusowych, roboty brukarskie, roboty
kanalizacyjne, elektroenergetyczne, teletechniczne, regulacja pionowa studzienek,
ułożenie nawierzchni bitumicznych, wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego, prace związane z zielenią.
Wymóg ten nie dotyczy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia w ramach prowadzonej przez nie
działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, a także osób
wykonujących usługi geodezyjne, transportowe i sprzętowe.
Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych robót realizowane przez
personel Wykonawcy lub Podwykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę.
Przepis art. 29 ust.3a ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający określa w opisie
przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 108).
Stosownie do art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: ,,Przez
nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem".
Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na
podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji
zamówienia na podstawie umowy o pracę (zanonimizowany w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych) wraz ze wskazaniem czynności, jakie
będą oni wykonywać.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności
w zakresie realizacji zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu
zatrudnienia w/w osób.
Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary
umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.
4
§ 4.3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym i ma charakter wstępny. Wykonawca dokona wyceny oferty
w oparciu o analizę wszystkich materiałów udostępnianych przez Zamawiającego, tj.
przedmiary robót, dokumentację projektową, STWiORB, obowiązki określone przez
Zamawiającego uwzględniając w cenach jednostkowych wszystkie koszty związane
z realizacją zadania w tym koszty organizacji placu budowy, wynikające z uzgodnień
koszty nadzorów branżowych, koszty nadzoru archeologicznego i innych nie
wymienionych.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych
obmiarów robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiającego przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały
jakimkolwiek zmianom w trakcie trwania umowy.
§ 4.4. Organizacja ruchu.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem zabezpieczenia
dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych i instytucji usytuowanych w ciągu
ulicy oraz ewentualnego przeprojektowania (przeprogramowania) sygnalizacji
świetlej na skrzyżowaniu z dr.kr.nr 39 w uzgodnieniu z PKS w Brzegu wraz
z jego zatwierdzeniem przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad - Oddział GDDKiA w Opolu.
Wykonawca ma także obowiązek przesłania pisemnego zawiadomienia o terminie
wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu do wszystkich wymaganych
instytucji co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem.
§ 4.5. W ramach wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest również do:
1) opracowania planu zapewnienia jakości (PZJ) i planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ),
2) opracowania harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego,
umożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 25 października
2019 r. i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, po zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru po podpisaniu umowy,
3) uwzględnienia w harmonogramie robót wymianę przyłączy wodociągowych
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.
- orientacyjny okres 30 dni,
4) wykonania i utrzymania oznakowania robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu
robót,
5) zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,
6) organizacji placu budowy,
7) przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczęcia robót oraz przewidywanym terminie zakończenia
robót wszystkie zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów
terenów i instytucji, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) i uzgodnienia terminu zakresu nadzoru branżowego oraz
archeologicznego nad prowadzonymi robotami,
8) pokrycia wszelkich kosztów związanych z pełnieniem nadzorów branżowych
wymaganych przez administratorów sieci, oraz nadzoru archeologicznego.
9) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (nadzoru geodezyjnego) w trakcie
realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów
5
geodezyjnych powykonawczych wraz z opracowaniem mapy zasadniczej
i przekazaniem wymaganej liczby egzemplarzy.
10) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót (1 egz., płyty CD -
przekazany wraz z dokumentacją budowy)
§ 4.6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy
zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.
§ 4.7. Materiały użyte (wbudowane) do wykonania przedmiotu zamówienia powinny
odpowiadać, co jakości, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r.o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Dla zastosowanych materiałów Wykonawca
przedkłada Zamawiającemu certyfikaty zgodności z CE lub aprobaty techniczne

do odbioru końcowego zadania.
§ 4.9. Utylizacja odpadów. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.992
2017r. poz.2422).Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania i obowiązki
związane z ich usunięciem, przechowywaniem i prawidłowym ich
zagospodarowaniem. Materiały nadające się do ponownego wbudowania zostaną
przekazane protokólarnie na miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawiającego.
§ 4.10. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres min. 36 m-cy
od daty odbioru końcowego.
Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert:
- minimalny wymagany okres gwarancji jakości wynosi 36 m-cy
- maksymalny deklarowany okres gwarancji jakości wynosi 84 m-ce.
od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez wad)
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
§ 4.11. Podwykonawstwo.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę
firm Podwykonawców.
4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze
umowy.
§ 6. Warunki udziału w postępowaniu
§ 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
§ 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy Pzp dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów.
6
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej w wysokości min. 1,5 mln PLN (słownie: jeden milion pięćset
tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert,
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną co najmniej 2,0 mln PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- warunek określony w pkt. 2a Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
- warunek określony w pkt. 2b musi być spełniony w całości przez jednego
z Wykonawców.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu
(zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej:
- jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy drogi
o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie:
jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w tym robota budowlana musi
zawierać co najmniej wykonanie: nawierzchni bitumicznej - 2500,00 m2
,
nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych, zatok z kostki
betonowej lub kamiennej - 500,00 m2
, wykonanie przyłączy kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami,
- jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, remontu
chodnika zawierającej co najmniej ułożenie 500m2
chodnika
z kostki kamiennej bazaltowej lub granitowej i płyt kamiennych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- warunek określony w pkt. 3a tiret pierwszy i drugi musi być spełniony min.
przez jednego z Wykonawców,
b) Wykonawca musi wskazać, że osoby, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia legitymują się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im
powierzone, spełniające poniższe wymagania, które muszą być dostępne
w trakcie realizacji zamówienia:
- kierownik budowy - min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika budowy,
kierownika robót lub inspektora Nadzoru od uzyskania
uprawnień,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w branży drogowej, lub równoważne, które
zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- kierownik robót - min. 3 lata pracy na stanowisku kierownika budowy,
wod.-kan. kierownika robót lub inspektora Nadzoru od uzyskania
uprawnień,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w branży wod.-kan., lub równoważne, które
zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
7
- kierownik robót - min. 3 lata pracy na stanowisku kierownika budowy,
elektrycznych kierownika robót lub inspektora Nadzoru od uzyskania
uprawnień,
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w branży elektrycznej lub równoważne,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
Uwaga: okres 5 letniego i 3 letniego doświadczenia zawodowego będzie liczony jako suma
ilości m-cy w których osoba faktycznie kierowała robotami na stanowisku
kierownika budowy, kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunek określony w pkt. 3b mogą spełniać łącznie.
§ 6.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.
§ 6.4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona
oceny ofert pod kątem odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 z uwzględnieniem art.
87 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych w siwz, a następnie zbada
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
§ 7. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania
§ 7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
1) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt.12-22 ustawy Pzp,
2) podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp.
§ 7.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych
w art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp tj.:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 zarządzenie likwidacji majątku dłużnika ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 likwidacja majątku upadłego
w przypadku nieodebrania go w terminie ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
§ 7.3. Środki naprawcze.
Wykonawca , który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 lub art.24 ust. 5 pkt.1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
8
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
Podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
§ 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
§ 8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, Wykonawcy składają wraz z ofertą aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia, że:
1) spełniają warunki udziału w postepowaniu określone w art. 22 ust. 1b pkt 1-3
ustawy Pzp (załącznik nr 4),
2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania,
a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, również oświadczenie, że nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia (załącznik Nr 3).
§ 8.2. Oświadczenia, o których mowa w § 8.1. pkt.1 i 2, Wykonawca składa wraz z ofertą.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, do oferty
dołącza również pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument,
wykazujący udostępnienie wykonawcy potencjału tego podmiotu w zakresie
określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
§ 8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - w sytuacji,
gdy w postępowaniu złożono przynajmniej dwie oferty - przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycję treści
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do siwz).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
§ 8.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów.
§ 8.4.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert,
2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
9
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty,
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych, kontrolę jakości, kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
§ 8.4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.5, pkt.1,
ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
§ 8.4.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa § 8.4.2.
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
mieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, stosownie do
§ 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 ze zm.: Dz.U. z 2018r.poz. 1993).
§ 8.4.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w § 8.4.3., zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
§ 8.4.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
§ 8.4.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
10
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
§ 9. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części Podwykonawcom
§ 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
§ 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
§ 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
§ 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są
wymagane.
§ 9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
§ 9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w § 9.1.
§ 9.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w § 8.1.
§ 9.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
11
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
§ 9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy
podwykonawców.
§ 10. Podmioty występujące wspólnie
§ 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
§ 10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.5 pkt.1
ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
wykazują zgodnie z § 6.2. siwz.
§ 10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w § 8.1. siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
§ 10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o którym mowa w § 8.3. siwz składa każdy z Wykonawców.
§ 10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia
o których mowa w § 8.4 siwz przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 8.4.1. siwz składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w § 6.2. siwz.
2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w § 8.4.2. oraz § 8.4.3 siwz. składa
każdy z nich.
§ 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania
się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
§ 11.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
§ 11.2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty informacje
itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (za pośrednictwem operatora
12
pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem
posłańca) faksem lub drogą elektroniczną - e-mailem: zdp@zdpbrzeg.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje przesłane
faksem lub drogą elektroniczną powinny być niezwłocznie przesłane w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres siedziby
Zamawiającego, do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentów i oświadczeń
składanych na podstawie art. 25a ust. 1 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj. ,,w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność
z oryginałem".
Wymagane dokumenty, oświadczenia Wykonawca składa w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych
w postaci papierowej własnoręcznym podpisem.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz
z tłumaczeniem na język polski.
§ 11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
§ 11.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ nie wskazując źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieści na tej stronie.
§ 11.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej.
§ 11.7. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert
zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym
przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
§ 12. Wymagania dotyczące wadium
§ 12.1. Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§ 12.2. Forma wadium.
13
1) wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 110).
2) poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie
warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne
i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi
mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie
roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
W treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory
odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
§ 12.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: w BS Grodków - Łosiów nr konta 64 88700005 2001
0031 8697 0004 z dopiskiem: Wadium na przetarg: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap".
Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu, potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
2) wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Pzp formach należy
złożyć w oryginale wraz z oryginałem oferty (nie spięte z ofertą).
§ 12.4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia
wadium przez Wykonawcę.
§ 12.5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46
ust.1-4 stawy Pzp.
§ 12.6. Utrata wadium.
Zgodnie z art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadkach gdy:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
14
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie nie możliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 13. Termin związania ofertą
§ 13.1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
§ 13.2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
§ 14. Opis sposobu przygotowania ofert
§ 14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
§ 14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 14.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
§ 14.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
§ 14.6. Ofertę stanowi wypełniony druk ,,Oferta" (załącznik nr 1) oraz niżej wymienione
wypełnione dokumenty:
1) kosztorys ofertowy - (załącznik nr 2)
§ 14.7. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) oświadczenia wymagane postanowieniami w § 8.1.siwz,
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego - § 8.2 siwz,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba,
że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz.
570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym
składany jest wraz tłumaczeniem na język polski.
§ 14.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
15
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo
przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
§ 14.9. Zaleca się, aby każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. było parafowane przez osobę lub osoby
podpisujące ofertę oraz wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone
i kolejno ponumerowane.
§ 14.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.
poz.419, poz.1637), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: ,,Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa
- nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
§ 14.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
§ 14.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane następująco:
NAZWA I ADRES WYKONAWCY

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W BRZEGU
ul. Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

Oferta na:
,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu
- I etap"
Nie otwierać przed dniem 31.01.2019 r. o godz.10:15

§ 14.13. Wycofanie oferty lub jej zmiany.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE"
§ 16.Opis sposobu obliczenia ceny oferty
§ 16.1. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, ściśle wg
kolejności pozycji.
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartość netto dla pozycji
z uwzględnieniem wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót,
a następnie wyliczy cenę brutto.
§ 16.2. Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć również zestawienie robocizny,
materiałów, pracy sprzętu oraz narzuty zastosowane do jego wyceny.
§ 16.3. Cena podana w ofercie powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku (0,01 zł).
§ 16.4. Obowiązuje zasada zaokrąglania ,,w górę" liczby "5" występującej na trzecim
miejscu po przecinku np.4,375=4,38.
§ 16.5. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
§ 16.6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia uwzględniając w cenach jednostkowych wszystkie
koszty związane z realizacją zadania w tym koszty organizacji placu budowy
i nadzorów branżowych wymaganych przez administratorów sieci oraz nadzoru
archeologicznego.
§ 16.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
§ 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
§ 17.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 17.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
wagami:
Nr Nazwa kryterium Waga
1. cena 60%
2. okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad
założony obligatoryjny okres gwarancji 36 m-cy 40%
17
§ 17.3. W kryterium nr 2 gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie o 36 miesięcy
(łączny okres gwarancji 84 m-ce).
§ 17.4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć
wynosi: 100 pkt.
§ 17.5. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane
będą punkty za powyższe kryteria według następującego wzoru:
Wn - wskaźnik oceny oferty
Wn = An x 0,60 + Bn x 0,40

Pmin
An= --------- x 100 pkt
Pn
Gn - Gmin
Bn= ----------------- x 100 pkt
Gmax - Gmin
An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1
Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2
n - numer oferty
Pmin - cena oferty minimalna brutto
Pn - cena badanej oferty brutto
Gmax- gwarancja maksymalna
Gmin - gwarancja minimalna
Gn - gwarancja w ofercie rozpatrywanej.

Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości (84 m-ce)
otrzyma 40 pkt, za najkrótszy okres gwarancji jakości (36 m-cy) otrzyma 0 pkt. Za
najkorzystniejszą cenę 60 pkt.
§ 17.6. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 17.7. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w § 17.6. pkt. 1 i 4 na stronie
internetowej.
§ 18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 18.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada przepisom
ustawy, warunkom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uznana
zostanie za najkorzystniejszą.
18
§ 18.2. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w określonym
terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp w siedzibie Zamawiającego, po telefonicznym
powiadomieniu.
§ 18.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na warunkach określonych w § 19.

§ 19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
§ 19.1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
§ 19.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości
10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy przed podpisaniem umowy.
§ 19.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) w pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5
pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego: w BS Grodków-Łosiów nr konta
64 88700005 2001 0031 8697 0004 z dopiskiem: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1193 O ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu - I etap".
3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6) W przypadku składania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać zobowiązanie do ,,zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego".
7) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany
19
przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej

lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.
8) Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem
się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
9) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
10) Wypłata, o której mowa w pkt. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą
ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
12) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się
art. 149 ust.1 i 3 ustawy Pzp.
§ 19.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy kontraktu nastąpi zgodnie
z zapisami art.151 ustawy Pzp.
§ 20. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
§ 20.1. Dopuszczalność zmian umowy w następujących niżej wymienionych przypadkach.
1) Zmiany stawki podatku VAT.
2) Wystąpienia wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powierzenie
Podwykonawcy części zamówienia, pomimo zobowiązania w ofercie wykonania
zamówienia bez podwykonawców.
3) W przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
w sytuacji wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy nieobjętych zamówieniem
podstawowym, ich rozpoczęcie może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy
aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.
4) Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
5) Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że zostały spełnione
przesłanki o których mowa w art.144 ust.1 pkt.2 Pzp.
6) Rozpoczęcie prac musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisującej te roboty w myśl przepisów Prawa budowlanego i jego aktami
wykonawczymi.
7) Rozliczaniem robót zleconych na podstawie art.144 ust.1 pkt.2 będzie odbywało
się na takich samych zasadach jak objętych przedmiotem zamówienia, czyli na
podstawie zapisów §5 ust.6-10 wzoru umowy stanowiącego element składowy
siwz.
20
§ 20.2. Pozostałe warunki zmian określa wzór umowy.
§ 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
§ 21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
§ 21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
§ 21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
§ 21.6. Terminy wniesienia odwołania:
§ 21.6.1. W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
§ 21.6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
§ 21.6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w § 21.6.1. i § 21.6.2.
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięte lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
§ 21.6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
21
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
§ 21.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
§ 21.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
§ 21.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
§ 22. Opis części zamówienia
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
§ 23. Maksymalna liczba wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę ramową
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 24. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3, jeśli Zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.
§ 25. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 26. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zdp@zdpbrzeg.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zdpbrzeg.pl

§ 27. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Walutą obowiązującą jest PLN.
§ 28. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
§ 29. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp
§ 29.1. Stosowanie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
§ 29.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę - Wykonawca
zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedłożyć
Zamawiającemu wykaz pracowników (zanonimizowany w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych) o których mowa w § 29.1. niniejszej specyfikacji oraz
22
oświadczenie, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu oraz oświadczenia o zatrudnieniu na
umowę o pracę pracowników wykonujących czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować
naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do siwz wzorze
umowy.
§ 29.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
zatrudnienia osób na umowę o pracę - Zamawiający zastrzega sobie możliwość
kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamówienia
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności
poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie
składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem
kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.
§ 29.4. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania
zatrudnienia osób - na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę,
Podwykonawcę - wszystkie czynności związane bezpośrednio z wykonaniem robót
wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności
będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia określonych w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych pracowników wykonujących wszelkie czynności w zakresie realizacji
przedmiotowego zamówienia, opisane w szczegółowych specyfikacjach
technicznych tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykonanie
poszczególnych warstw konstrukcyjnych chodnika zjazdów i zatok autobusowych,
roboty brukarskie, roboty kanalizacyjne, elektroenergetyczne, teletechniczne,
regulacja pionowa studzienek, ułożenie nawierzchni bitumicznych, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego, prace związane z zielenią.
§ 30. Wymagania, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy Pzp
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań o których mowa
w art.29 ust.4 ustawy Pzp.
§ 31. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie
z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
§ 32. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
1) Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
a także jej zmian w sytuacji, gdy projekt lub umowa:
a) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane
roboty budowlane,
23
b) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za
te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
c) projekt lub umowa zawiera postanowienia o zapłacie wynagrodzenia
uzależniające uzyskanie płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę lub przez dalszego Podwykonawcę.
d) termin wykonania robót budowlanych określonych w projekcie lub w umowie jest
dłuższy niż termin wykonania robót wynikający z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu
rękojmi oraz gwarancji jakości jest krótszy niż przewidziany w umowie.
2) Pozostałe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawiera wzór umowy,
który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 33. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub
usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot dostaw lub usług nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie
to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
§ 34. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje korzystanie z uprawnień wynikających z art.91 ust.2a
ustawy Pzp.
§ 35. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a
ust. 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji
określonej w art.10a ust.2 ustawy Pzp.
§ 36. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub
maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do
ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy,
w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części
- nie dotyczy

Kontakt:
§ 11.3. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Ludmiła Kondrajczak - w zakresie przedmiotu zamówienia
Agnieszka Rosa-Trela - w zakresie procedury przetargowej
tel: (0 77) 411-38-40, fax: (0 77) 411-38-40

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.