Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów złącznych i gwoździ

Przedmiot:

Dostawa elementów złącznych i gwoździ

Data zamieszczenia: 2019-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
767480677
kamila.przewoznik@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=414687
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa elementów złącznych i gwoździ
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów złącznych i gwoździ sukcesywnie w terminie do 2 tygodni od daty złożenia zamówienia, w okresie do dnia 01.02.2021 r.
Ilości określone w Załączniku nr 5, Załączniku nr 6 oraz Załączniku nr 7 do Ogłoszenia są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Zamawiającego.
2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku do Ogłoszenia.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia;
b) Karta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia;
c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia;
d) Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Cennik nr 3 - Zakres rzeczowo cenowy - służy do porównania ofert, wartość załącznika winna być tożsama z wartością oferty wprowadzonej w SWZ;
e) Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Cennik nr 1 wg norm - czarne;
f) Załącznik nr 7 do Ogłoszenia - Cennik nr 2 wg norm - ocynk;
g) Deklaracja zgodności - wzór.
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 11:00 w systemie SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: ,,Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/H5/19/60459, pn. ,,Dostawa elementów złącznych i gwoździ" - Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Kamila Przewoźnik, nie otwierać przed dniem 29.01.2019 r. godz. 11:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
11. Termin zadawania pytań: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytań, które wpłyną po tym terminie bez odpowiedzi.
12. Termin udzielenia odpowiedzi: 1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
13. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.
14. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości wyszczególnionej w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia - Cennik nr 3 - zakres rzeczowo - cenowy.
15. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
16. Cena powinna być podana w walucie : PLN.
17. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
19. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Grupa asortymentowa P0901 - Śruby stalowe zgrubne
P0903 - Śruby stalowe średniodokładne
P0905 - Śruby stalowe dokładne
P0950 - Śruby stalowe pozostałe
P1001 - Nakrętki stalowe zgrubne
P1003 - Nakrętki stalowe średniodokładne
P1005 - Nakrętki stalowe dokładne
P1007 - Nakrętki ze stali nierdzewnej i kwasoodp
P1050 - Nakrętki ze stali pozostałe
P1101 - Podkładki stalowe zwykłe
P1103 - Podkładki stalowe sprężyste
P1107 - Podkładki ze stali nierdzewnej
P1150 - Podkładki pozostałe, nie wymienione
P1202 - Wkręty z miedzi i stopów miedz do drewna
P1204 - Wkręty z miedzi i stopów miedz do metalu
P1250 - Wkręty samogwintujące i samowiercące
P130101 - Nity ze stali
P130102 - Nity ze stali nierdzewnej A2 i A4
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/H5/19/60459

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-01-29 11:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-01-25 11:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=414687

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część Ogłoszenia.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Kamila
Nazwisko: Przewoźnik
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: kamila.przewoznik@kghm.com
Telefon: 767480677

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.