Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych

Przedmiot:

Usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
powiat: Koszalin
tel. 094/341-63-30 fax 094/ 341 60 88
zp@karrsa.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej
8 w Koszalinie i budynku kotłowni
Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni, będących własnością i zarządzanych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.
Okresowe badania przewodów kominowych i wentylacyjnych mają miejsce co najmniej raz w roku na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1202, 1276, 1496, 1669 z późn. zm.).
Szczegółowy zakres zamawianej usługi zgodnie z ww. przepisami prawa obejmuje:
1. Przegląd 91 przewodów wentylacyjnych w budynku biurowym przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
2. Przegląd 13 przewodów wentylacyjnych, 2 przewodów kominowych i 2 przewodów od pralni w budynku kotłowni. 3. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji przeprowadzonych prac.

CPV: 71356100-9

Składanie ofert:
Miejsce, sposób i termin złożenia oferty Kompletna ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., godz. 15:30. W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: PRZEGLĄD KOMINIARSKI

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi: 14 dni od daty zlecenia.

Wymagania:
Warunki ustalone przez Zamawiającego 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert nie spełniających warunków). Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 5. Wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.
Warunki jakie musi spełnić Wykonawca 1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczenie w przedmiotowym zakresie składa się w Załączniku nr 1 - Formularzu Oferty ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia. 2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym należy złożyć Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
Kryterium wyboru Oferty niekompletne i nie spełniające warunków udziału zostaną odrzucone. Porównane zostaną jedynie oferty nie odrzucone. Cena oferty (C) - waga 100% Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto za przedmiot zamówienia. Cmin c = X 100 pkt x 100% Cbad gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł); Cbad - cena oferty badanej (zł);
100% - waga kryterium C Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt. Sposób podania ceny 1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia. 2. W formularzu ofertowym należy podać całkowitą cenę brutto całości zamówienia, wycenioną w oparciu o specyfikację opisu przedmiotu zamówienia, podaną cyfrą wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy-dwa miejsca po przecinku. 3. Cena oferty musi uwzględniać: a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, póz. 1054 t.j. z późn. zm.). b) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania umowy. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie 7 dni. Oferta dodatkowa nie może zwierać ceny wyższej niż oferta pierwotna, w przeciwnym razie będzie podlegać odrzuceniu. Jeżeli dwie lub więcej ofert dodatkowych przedstawia taką samą cenę, Zamawiający unieważni postępowanie i ogłosi je ponownie w terminie 14 dni. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
Zawartość oferty (dokumenty żądane od Wykonawcy) 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o niepowiązaniu kapitałowym i osobowym.

Uwagi:
Zamawiający:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 8
tel. 094/341-63-30
fax 094/ 341 60 88
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045345,
wysokość kapitału zakładowego 4.200.000 zł,
NIP 669-14-29-630, REGON 330453619
www.karrsa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.