Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa nowych środków trwałych

Przedmiot:

Dostawa nowych środków trwałych

Data zamieszczenia: 2019-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GRILL-IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SIELUŃ 4A,
06-231 MŁYNARZE.
powiat: makowski
+48 29 766 90 22, +48 517 804 743
d.walkowiak@grill-impex.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162456
Województwo: mazowieckie
Miasto: MŁYNARZE.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/321/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę nowych środków trwałych w postaci osprzętu dla dwóch czterokomorowych bloków retortowych umożliwiających prowadzenie procesów suchej destylacji drewna, zgodnie ze specyfikacją.
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz jego montaż.
Cel zamówienia
Zakup osprzętu dwóch czterokomorowych bloków retortowych umożliwiających prowadzenie procesów suchej destylacji drewna
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodne z zasadą konkurencyjności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110) oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
Na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego określenia ,,Oferent" i ,,Wykonawca" używane są zamiennie i są ze sobą tożsame.
Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę nowych środków trwałych w postaci osprzętu dla dwóch czterokomorowych bloków retortowych umożliwiających prowadzenie procesów suchej destylacji drewna, zgodnie z poniższą specyfikacją.
1. Osprzęt
1.1. Zastosowanie:
Osprzęt to konstrukcje stalowe wspomagające proces pirolizy biomasy oraz przygotowania surowca do procesu. Podesty służą do obsługi tygli, rurociągi - do transportu spalin i podawania ich do zbiorników wypełnionych drewnem w celu jego suszenia i przygotowania do procesu pirolizy.
1.2. Główne elementy składowe przedmiotu zamówienia wg następujących założeń:
1.2.1. Tygle z pokrywą - 20 szt. oraz Tygle bez pokrywy - 20 szt.- tygiel (retorta) służy jako zbiornik procesowy, wykonanie wg wytycznych Zamawiającego [Załącznik nr 3 - Szkic 3], pojemność tygla ~5 m3 ;
1.2.2. Podest tygli - 1 szt. dla całego zamówienia [Załącznik nr 2 - Szkic 2.] - podest tygli służy do kontroli stanu zasypu tygli drewnem oraz do pozycjonowania tygli względem podajnika taśmowego.
1.2.3. Segmenty suszarni wraz z podestami - 12 kpl. [Załącznik nr 4 - Szkic 4] - po napełnieniu tygla drewnem stawiany on jest na podest w celu suszenia drewna;
1.2.4. Rurociągi suszarni - 2 kpl. [Załącznik nr 5 - Szkic 5] - rurociąg służy do transportu spalin poprocesowych do tygli w celu suszenia drewna oraz wstępnego rozgrzania go przed procesem pirolizy. Na Szkicu 5 przedstawiono wyłącznie komplet rurociągu lewego, natomiast rurociąg prawy jest jego lustrzanym odbiciem. Przedmiot zamówienia (2 kpl.) obejmuje zatem 1 komplet rurociągu lewego i 1 komplet rurociągu prawego;
1.2.5. Rynny zsypowe - 2 szt. [Załącznik nr 6 - Szkic 6] - rynna służy do przesypywania węgla drzewnego z tygla do zbiornika lekkiego;
1.2.6. Podesty przeładowcze - 2 szt. [Załącznik nr 7 - Szkic 7] - podest służy do obsługi tygli podczas zakładania i ściągania pokrywy z i na tygiel;
1.2.7. Wanny - 12 szt. [Załącznik nr 8 - Szkic 8] - do wanny zostanie nasypany piasek, na który będzie stawiany gorący tygiel w celu studzenia;
1.2.8. Zbiorniki lekkie - 100 szt. [Załącznik nr 9 - Szkic 9] - po wystudzeniu tygla po procesie drewno przesypywane jest do zbiornika, który służy do sezonowania węgla drzewnego, zabezpieczony antykorozyjnie farbą odporna na wysoką temperaturę;
1.2.9. Sznury uszczelniające - 40 szt. - sznur ułożony będzie w kołnierzu tygla. Uszczelnienie musi się charakteryzować dobrą wytrzymałością mechaniczną, a zarazem elastycznością, która jest niezbędna do prac montażowych i jednocześnie zapewnia właściwe przyleganie uszczelnienia do elementów metalowych. Dane techniczne pojedynczego sznura to:
o Uszczelnienie o przekroju prostokąta o wymiarach: Długość: 6500 mm, Szerokość: 150 mm, Grubość: 20 mm.
o Wytrzymałość temperaturowa: nie mniej niż 550 °C.
o Wytrzymałość na ciśnienie pary wodnej 1 At.
o Odporność na działanie wody.
o Gęstość masy kg/m3: 128 kg.
o Stały skurcz liniowy 550 °C<1 %.
UWAGA: Ilości wyspecyfikowanych elementów składowych podano łącznie dla całego przedmiotu zamówienia.
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz jego montaż.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu przynajmniej 12-miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Okres gwarancji stanowi również kryterium oceny ofert i w związku z tym Oferent zobligowany jest wskazać w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oferowany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (ewentualnie poza elementami eksploatacyjnymi podlegającymi naturalnemu zużyciu w trakcie procesów produkcyjnych). Brak wskazania w formularzu oferty okresu gwarancji lub wskazanie okresu krótszego niż 12 miesięcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Za dokument potwierdzający okres gwarancji uznaje się deklarację zawartą w złożonej ofercie, a następnie umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ofertowego.

CPV: 44611000-6

Dokument nr: 1162456, 1/321/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, zawierać wymagane zapytaniem dokumenty oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Oferty złożone na innym formularzu i/lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna zostać przesłana mailem na adres: d.walkowiak@grill-impex.com.pl , albo drogą pocztową jako list polecony, albo przesyłką kurierską, albo dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego: SIELUŃ 4A, 06-231 MŁYNARZE.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną zaleca się, aby w tytule wiadomości powołać się na numer niniejszego zapytania ofertowego, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty w formacie pdf.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą, poprzez kuriera lub dostarczonych osobiście zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem wskazującym na numer niniejszego zapytania ofertowego.
5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
6. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Oferent może określić dłuższy termin związania złożoną ofertą.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
8. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich wymogów przedstawionych przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
10. W przypadku braków lub błędów o charakterze formalnym w ofertach, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub błędy, do ich korekty lub uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
11. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego, a zwłaszcza specyfikacji zawartej w Sekcji II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
12. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: makowski Miejscowość: Kaszewiec
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny czas realizacji zamówienia: 21 tygodni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy, rozumianego jako zawarcie umowy i dokonanie pierwszej płatności, jeżeli będzie to wymagane umową.
Za datę zakończenia czasu realizacji zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do stosowania na terytorium RP zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w tym komplet certyfikatów i atestów na materiały oraz części użyte do wykonania.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
b) powierzenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.
Wiedza i doświadczenie
Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.
Potencjał techniczny
Oferent powinien posiadać potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany warunków udzielenia zamówienia, w szczególności zmiany zakresu rzeczowego zamówienia opisanego w Sekcji II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA lub terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym fakcie zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którzy zgłosili swoje oferty oraz Zamawiający wyda komunikat na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
2. W przypadku, gdy wprowadzona zmiana warunków udzielenia zamówienia powodować będzie konieczność modyfikacji złożonych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny na dostosowanie treści ofert do wprowadzonych zmian.
3. Zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub unieważnienia postępowania ofertowego w całości. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy zgłosili swoje Oferty oraz wyda komunikat na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
4. W powyższych przypadkach Oferentowi nie będzie przysługiwać w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i/lub
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą mogą dotyczyć w szczególności wysokości i terminów płatności, terminu realizacji zamówienia, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia po stronie Wykonawcy i/lub z powodu opóźnień po stronie Wykonawców innych zamówień, których wykonanie jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia.
3. Wszelkie zmiany zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Uzupełniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty, przygotowany zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
2. Dokument rejestrowy Oferenta - w przypadku podmiotu krajowego aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany. Za aktualny uznaje się dokument datowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty lub potwierdzony przez odpowiedni organ rejestrowy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Oferenta - w przypadku, gdy uprawnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości.
2. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) Cena netto przedmiotu zamówienia (C) - maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 80 pkt.
Punkty w kryterium ,,Cena" zostaną przyznane za cenę netto określoną w ofercie, wyrażoną w PLN*, według następującego wzoru:
C = (najniższa zaoferowana łączna cena netto / łączna cena netto badanej oferty) x maksymalna liczba punktów w kryterium
Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym cenę zakupu, dostawy, montażu i instalacji, instruktaż.
_____________
* Oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży NBP na dzień sporządzenia protokołu wyboru Wykonawcy. Zamawiający może dokonać porównania oceny ofert bez przeliczania cen ofertowych na PLN jedynie w przypadku, gdy wszystkie rozpatrywane oferty wyrażone będą w tej samej walucie obcej.
b) Okres gwarancji liczony w miesiącach (G) - maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 20 pkt.
Punkty w kryterium ,,Okres gwarancji" zostaną przyznane według następujących zasad:
o za deklarowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 0 pkt.
o za deklarowany okres gwarancji: powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy włącznie - 10 pkt.
o za deklarowany okres gwarancji: powyżej 18 miesięcy - 20 pkt.
3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana ta oferta, która w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
4. Nie przewiduje się udziału Wykonawców w otwarciu ofert.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej, na której upublicznione zostało zapytanie ofertowe.
6. Do realizacji zamówienia / zawarcia umowy z Zamawiającym zostanie zaproszony Wykonawca wybrany w wyniku postępowania (ustalenie wyniku postępowania nie oznacza zlecenia realizacji zamówienia / zawarcia umowy z danym Wykonawcą).
7. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił realizacji zmówienia / podpisania umowy lub gdyby złożenie zamówienia / podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu, w tym braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GRILL-IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
06-231 Sieluń
mazowieckie , makowski
Numer telefonu
29 766 90 64
Fax
29 766 90 22
NIP
7571454235
Tytuł projektu
Wdrożenie do produkcji nowego typu brykietu z węgla drzewnego w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych
Numer projektu
POIR.03.02.01-14-0002/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Daniel Walkowiak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 29 766 90 22, +48 517 804 743

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.