Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-01-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713353342
zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
https://gazsystem.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zad.pn.Budowa budynku biurowo-warsztatowego dla terenowej Jednostki Ekspl. w Chojnowie - bud. infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem

Numer referencyjny: ZP/2019/01/0006/WRO
II.1.2)Główny kod CPV
71248000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku biurowo-warsztatowego dla terenowej Jednostki Eksploatacji w Chojnowie - budowa infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem".

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

-- 71248000-8.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest ,,Wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa budynku biurowo-warsztatowego dla terenowej Jednostki Eksploatacji w Chojnowie - budowa infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem".

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt Umowy.

3. Numer kodu CPV przedmiotu Zamówienia:

-- 71248000-8.

4. Tam gdzie w treści Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji znajduje się odniesienie do konkretnego rodzaju norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne. Wykonawca, który w celu wykazania spełniania przez oferowany przedmiot Zamówienia wymagań realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot Zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców, najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest, na co najmniej 2 dni przed zaproponowaną przez siebie datą przeprowadzenia wizji lokalnej, wystąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219; dalej jako ,,ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną") do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu (dnia i godziny) dokonania wizji lokalnej z zastrzeżeniem, że wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 9:00-14:00.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/).

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Regulaminu Platformy Zakupowej eB2B, dostępnego na stronie internetowej: https://gazsys-tem.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions/.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71248000

Dokument nr: 037206-2019, ZP/2019/01/0006/WRO

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, POLSKA, budynek F1, pokój nr 209

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gazsystem.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/05/2019

Kontakt:
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa; Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
Wrocław
50-513
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Karbowska
Tel.: +48 713353342
E-mail: zamowienia.wroclaw@gaz-system.pl
Kod NUTS: PL

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.