Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa konsoli wodomierzowych

Przedmiot:

Dostawa konsoli wodomierzowych

Data zamieszczenia: 2019-01-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: (+48) 85 745 81 00 fax: (+48) 85 745 81 13
sekretariat@wobi.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Dostawę konsoli wodomierzowych.
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę konsoli wodomierzowych z zaworami odcinającymi kulowymi dla wodomierzy DN 20 - DN 40
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Zestawy wodomierzowe z zaworami odcinającymi kulowymi dla wodomierzy DN 20 - DN 40 w ilości do:
Lp- Konsole Ilość konsol
1. Konsola wodomierzowa DN - 20 400 szt.
2. Konsola wodomierzowa DN - 25 10 szt.
3. Konsola wodomierzowa DN - 32 10 szt.
4. Konsola wodomierzowa DN - 40 10 szt.
Elementy składowe zestawu wodomierzowego z zaworami DN 20 - DN 40:
1. Listwa montażowa
o Materiał - stal nierdzewna kwasoodporna,
o ramiona listy z możliwością regulacji odległości od ściany
o konstrukcja podstawy listwy zabezpiecza zestaw przed drganiami instalacji wodociągowej
o w komplecie zestaw montażowy (wkręty ze stali kwasoodpornej i kołki rozporowe) 2. Zawór kulowy na napływie
o wykonany z mosiądzu
o zapewnia pełny przelot w dymensji wodomierza
o kula zaworu wykonana z mosiądzu, chromowana, konstrukcyjnie wyklucza powstawanie zastoin wody w jej wnętrzu
o zintegrowany z półśrubunkiem.
o możliwość skutecznego ograniczenia dopływu wody (przy pomocy nakładki)
3. Zawór kulowy na wypływie
o j.w., dodatkowo ze zintegrowanym zaworem spustowym, umożliwiającym
odwodnienie instalacji wewnętrznej, pobór próbek wody na granicy jej sprzedaży oraz pomiar ciśnienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy zamierzają przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posługiwać się podwykonawcą /podwykonawcami/, do określenia w treści ich oferty części zamówienia, której wykonanie powierzą podwykonawcy /podwykonawcom/ oraz podania przez Wykonawcę firmy/firm (nazwy) podwykonawcy /podwykonawców/.
UWAGA
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Białystok, ul. Młynowa 52/1 w dniu 22.02.2019 r. o godz. 1315 (świetlica).

Specyfikacja:
Treść w/w Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.bip. wobi.plw zakładce: Przetargi.
Niniejsze ogłoszenie wraz z SIWZ zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.wobi.pl w zakładce: Przetargi, oraz dodatkowo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w Białymstoku przy ulicy Młynowej 52/1.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wodociągów Białostockich Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Młynowa 52/1 do dnia 22.02.2019 r. do godz. 130a Kopertę należy opisać w następujący sposób:
,,Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok, ul. Młynowa 52/1" z dopiskiem ,, oferta na dostawę zestawów wodomierzowych." nie otwierać przed 22.02.2019 r. godz. 1315";

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawy sukcesywnie w okresie 12 m - cy od dnia podpisania umowy na każdorazowe zamówienie w zależności od potrzeb zamawiającego.
Dostawa produktu transportem samochodowym. Koszt transportu oraz ubezpieczenia towaru ponosi dostawca.
Dostawa loco magazyn: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Magazyn Główny 15 - 950 Białystok, ul. Produkcyjna 102 w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych. Termin płatności po każdej dostawie - w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiający dopuszcza posłużenia się przez Wykonawcę podwykonawcą/podwykonawcami.

Wymagania:
III. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ OFERENCI, WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty które spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, o ile konieczność ich posiadania wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że powyższy warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia/ specyfikacji) o spełnianiu tego warunku udziału w postępowaniu.
2. Ponadto Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania. Przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania danego wykonawcy zostały szczegółowo określone w § 13 Regulaminu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.
3. W celu spełnienia warunków o których mowa powyżej l.l)-3) oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega on wykluczeniu z postępowania zgodnie ze wzorem załącznika Nr 2 do niniejszej ogłoszenia/SIWZ.
3) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru - zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia/SIWZ.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIEŃ.
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
4. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, winne być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone wg dołączonego spisu treści.
6. Ofertę podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oferta jest jawna z wyjątkiem informacji co do których dany Wykonawca zastrzegł nie później jednak niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - (t. j. Dz. U. z 2003 r. , Nr 153, poz. 1503 późn. zm.) oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje tajemnicę przedsiębiorstwa rzeczywiście stanowią.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być zgrupowane i stanowić oddzielną cześć oferty, opisaną klauzulą ,,Tajemnica przedsiębiorstwa - tylko do wglądu przez Zamawiającego".
10. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty (np. protest), jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub e-mail pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści faksu, e - maila pismem.
Faks Zamawiającego: - (85) 74 58 113
E- mali Zamawiającego - sekretariat@wobi.pl
V. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU.
1. Cena 90 %
2. Okres gwarancji 10 %
ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia/specyfikacji) muszą obejmować wszystkie koszty oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:
Wartość brutto oferty najtańszej Ocena oferty X = Wartość brutto oferty ocenianej x 100 x 90 %
UWAGA: Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta okaże się w postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzjelenia pisemnych wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztu),
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień (wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów /np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty.
ad. 2. Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium ,, okres gwarancji", Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
Gwarancja 12 miesięcy - 0 pkt ( minimalny okres gwarancji). Gwarancja 18 miesięcy - 5 pkt Gwarancja 24 miesięcy - 10 pkt
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/ specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza.
VI. WADIUM.
Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców wniesienia wraz z ofertą określonej kwoty wadium.
VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający będzie nie będzie wymagał od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej podpisania.
VIII. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Zamawiający niezwłocznie zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie www.bip.wobi.pl oraz powiadomi w formie pisemnej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę firmy, siedzibę oraz ceny, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
XI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających o których mowa w § 34 ust. 1 pkt 6 i 7 Regulaminu.
XII. PROTEST
1. Jeżeli Zamawiający w procesie udzielania zamówienia naruszy w sposób wyraźny i bezpośredni ustalone przez siebie w Regulaminie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniu zasady udzielania zamówienia, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia pisemnego, uzasadnionego protestu do Zamawiającego.
2. Protest o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie naruszenia dotyczącego:
a/ opisu przedmiotu zamówienia, b/ opisu kryteriów oceny ofert,
c/ odrzucenia oferty protestującego lub wykluczenia go z postępowania, d/ wyboru oferty najkorzystniejszej.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z Regulaminem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszeniem, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające jego wniesienie.
4. Protest wnosi się w terminie 5 dni licząc od daty w jakiej Wykonawca dowidział się lub mógł dowiedzieć przy dołożeniu należytej staranności o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego w zakresie o którym jest mowa w ust. 1 i 2.
5. Zamawiający rozpatruje protest niezwłocznie z tym, że zastrzega sobie prawo do nie ustosunkowania się do wniesionego protestu w sytuacji gdy uzna go za niezasadny.
6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu postępowania ani też dokonania jego rozstrzygnięcia (wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania) czy też podpisania umowy.
XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W innym wypadku Zamawiający uznając wniosek Wykonawcy za zasadny może udzielić wyjaśnienia.
3. Treść wniosku Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wobi.pl bez ujawniania źródła zapytania oraz przekazuje Wykonawcy, który wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie w terminie nie dłuższym niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub/i ogłoszenia. Zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i/lub ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej www.bip.wobi.pl oraz przekazuje Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o wyjaśnienie.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści składanych ofert lub dołączanych do ofert dokumentów.
6. Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający zaleca dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub ogłoszenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i technicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Informację o unieważnieniu przetargu albo zamknięciu postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej: www.bip.wobi.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie jak również przesyła Wykonawcom którzy złożyli oferty.
W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W OGŁOSZENIU - SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZASTOSOWANIE MAJĄ ZAPISY REGULAMINU ORAZ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są;
1) Krzysztof Jastrzębski tel. 85 74 58 190- sprawy merytoryczne,
2) Elwira Jakubowska tel. 85 74 58 138 - sprawy proceduralne.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.