Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2019-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach
ul. Techników 29
55-221 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
tel. 71 3188147, faks 713 188 147
zgmtbsjw@poczta.onet.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-12), w Jelczu Laskowicach przy ul. Oławskiej, na działkach 10/16, 11/15, 11/17, 23/3 AM-27 obręb Laskowice"
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-12), w Jelczu Laskowicach przy ul. Oławskiej, na działkach 10/16, 11/15, 11/17, 23/3 AM-27 obręb Laskowice, wraz z wewnętrznymi instalacjami wod. - kan., centralnego ogrzewania, instalacją elektryczną, gazową, teletechnicznymi, budową parkingu i obiektów małej architektury, a także wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia terenu. Zakres robót do wykonania to m. in.: 1. Prace ziemne, związane z fundamentowaniem, w tym m.in. dodatkowo wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych do wysokości 20 cm ponad poziom gruntu oraz ław fundamentowych w poziomie w całości z zakładką pionową na odcinku 10 cm, 2. Prace murarskie, związane ze wznoszeniem ścian budynków i stropów, 3. Wykonanie stropodachu, 4. Zamontowanie stolarki okiennej (wyposażonej w nawiewniki sterowane ręcznie) i drzwiowej, 5. Prace instalacyjne elektryczne, w tym wykonanie zbiorczej instalacji RTV naziemnej cyfrowej i satelitarnej oraz instalacji internetowej z doprowadzeniem (gniazdka) do każdego pokoju wszystkich lokali zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6.11.2012r.; Dz. U. z 2012 roku; poz.1289 tak, aby w każdym pokoju możliwy był niezależny odbiór wszystkich sygnałów, oraz wykonanie kompletnej instalacji domofonowej i telefonicznej z doprowadzeniem do gniazdek usytuowanych w przedpokoju. Wykonanie oświetlenia klatek schodowych i korytarza piwnicznego z zastosowaniem lamp typu LED z czujnikami ruchowo - zmierzchowymi, 6. Prace instalacyjne sanitarne, w tym zamontowanie liczników ciepłej i zimnej wody oraz liczników ciepła z modułami radiowymi do zdalnego odczytu, 7. Elewacje wraz z ociepleniem ścian, 8. Prace wykończeniowe: tynkowanie, malowanie, posadzki: płytki ceramiczne w łazienkach, kuchniach oraz na balkonach, a także w pomieszczeniach technicznych w piwnicy: węzła cieplnego, suszarni, wózkowni, pomieszczenia urządzeń kolektora słonecznego, pomieszczenia teletechnicznego oraz na klatkach schodowych; posadzki w pokojach i przedpokojach - panele, 9. Montaż urządzeń sanitarnych i wyposażenia lokali: w kuchniach kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym, zlewozmywaki dostosowane do zabudowania przez użytkowników w systemowym blacie kuchennym i baterie, w łazienkach wanny, umywalki, muszle klozetowe, baterie oraz lustro wklejone nad umywalką. 10. Wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wykonanie kanalizacji deszczowej (w zakresie dotyczącym budynku TBS-12 z wpięciami do zaprojektowanego systemu odprowadzania wód deszczowych dla budynków tam istniejących i projektowanych; uwaga: dokumentacja opisowa i rysunkowa kanalizacji deszczowej dotyczy całego osiedla czterech budynków, natomiast przedmiar uwzględnia zakres robót dla TBS-12), 11. Zagospodarowanie terenu, w tym m. in. monitoring terenu i oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie zewnętrzne z zastosowaniem lamp typu LED włączonych w obwód z regulacją zmierzchową. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo i realizowany będzie w oparciu o dokumentację projektową, w tym między innymi o : o przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ o projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ Informacje dodatkowe: o Powierzchnia użytkowa budynku: 1 526,90 m2 o W budynku przewidziano 32 lokale mieszkalne, budynek nie posiada lokali użytkowych

CPV: 45211340-4,45111291-4

Dokument nr: 507586-N-2019, 01/TBS/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zgm-tbs.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
Adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach ul. Techników 29, 55-220 Jelcz-Laskowice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 15 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt 5.1 lit. c), za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 5.1 lit. b), za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował jako generalny wykonawca minimum jedno zamówienie w zakresie budowy, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych lub innych budynków (w tym użyteczności publicznej), w których zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w rozumieniu definicji określonej w § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tj. z dnia 17 lipca 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - w technologii tradycyjnej, o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 i wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł netto, udokumentowane pisemnym potwierdzeniem inwestora lub uprawnionego organu administracyjnego o jego wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w umownym terminie (referencje, poświadczenia itp.), Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt. 5.1 lit. b), za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby, które będą pełnić funkcję kierownika budowy i kierowników robót, posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno- budowlanym (kierownik budowy), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych (kierownik robót) oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót) - posiadające uprawnienia w specjalności w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, złożonego przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://www.zgm-tbs.com ) f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.2.2. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, o których mowa w pkt. 5.2.2. SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
nie dotyczy
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000 zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku : BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 04 9585 0007 0020 0200 4545 0005 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - zamówienia: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (TBS-12), w Jelczu Laskowicach przy ul. Oławskiej." znak sprawy 01/TBS/19 Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. ,,przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego". W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin płatności 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.