Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną

Przedmiot:

Wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną

Data zamieszczenia: 2019-01-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Ul. Sobieskiego 6 w Konstancinie-Jeziornej
Ul. Sobieskiego 6
05-510 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
Tel. 22-756-34-57, tel. 22-756-34-57
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną w blokach nr 2, 4, 6 przy ul. Kopernika oraz w bloku nr 7 przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornej będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Konstancinie-Jeziornej.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną warstwą grubości 24 cm w bloku przy ul. Kopernika nr 2 - 295,27 m2,
2. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną warstwą grubości 24 cm w bloku przy ul. Kopernika nr 4 - 295,27 m2,
3. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną warstwą grubości 24 cm w bloku przy ul. Kopernika nr 6 - 295,27 m2,
4. Wykonanie docieplenia stropodachu wentylowanego wełną mineralną warstwą grubości 24 cm w bloku przy ul. Wilanowskiej nr 7 - 251,71 m2.
Zamówienie musi być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót -Docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną.
Do wykonania powyższych robót Wykonawca zapewnia materiały podane w STWiOR wraz z dostawą na koszt własny.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, ul. Sobieskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna, pokój nr 5

Składanie ofert:
XIII. Miejsce, termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwierania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej, ul. Sobieskiego 6, 05-510 Konstancin-Jeziorna, sekretariat lub pocztą w terminie do dnia 04.03.2019 r. do godz. 16.00

Miejsce i termin realizacji:
Okres do 31 maja 2019 roku

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - w przetargu mogą brać udział:
1. Wykonawcy, którzy:
a) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy) w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, (wykaz osób załącznik nr 2)
b) wykonali w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania w ramach prowadzonej działalności, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną o wartości nie mniejszej niż 30.000, 00 zł brutto.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum - w tym wspólnicy spółki cywilnej).
3. Wykonawcy, którzy po odebraniu protokolarnym robót przez Zamawiającego wystawią fakturę VAT.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 2.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawcy, przeciwko którym nie toczą się postępowania sądowe o upadłość lub likwidację, postępowanie sądowe o zapłatę, którzy w okresie 5 lat nie zostali ukarani karami umownymi lub innymi karami nałożonymi przez uprawnione urzędy.
8. Komisja wtoku sprawdzania ofert dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg kryterium spełnia / nie spełnia, kolejno dla każdego z wymaganych warunków. Komisja dokona w/w czynności wyłącznie na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wykaz oświadczeń i dokumentów:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie om wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków (załącznik nr 3).
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie polegającym na wykonaniu docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną o wartości nie mniejszej niż 30.000, 00 zł brutto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania i z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).
4.Kopia polisy ubezpieczenia OC odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności zawierającą klauzulę ,,za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań".
Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych zastosowanych materiałów, które zostaną użyte podczas realizacji zamówienia.
Dokumenty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
X. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z terminem otwarcia ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę w rozbiciu na poszczególne bloki- budynki.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ,,OFERTA" (załącznik nr 1).
4. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim.
5. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą, adresem, tel. kontakt, lub e-mail Wykonawcy) i oznaczona:
,,Oferta na wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną w blokach nr 2, 4, 6 przy ul. Kopernika oraz w bloku nr 7 przy ul. Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziornej będących w zasobach S M L - W w Konstancinie-Jeziornej/' NIE OTWIERAĆ PRZED 04.03.2019 r. Godz. 18.00
7. Wymagane jest aby oferta z załącznikami oraz wszystkie dokumenty były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związanie z przygotowaniem oferty.
9. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca musi w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: ,,DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA". Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością dokumentów.
Wykonawca nie może zastrzec jednak następujących informacji:
a) nazwy (firmy) Wykonawcy,
b) adresu Wykonawcy,
c) informacji dotyczących ceny,
d) informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
XII. Zmiana i wycofanie oferty.
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do wniosku (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo koperta, w której jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ,,ZMIANA OFERTY".
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Przy otwarciu i sprawdzeniu, czy oferta spełnia warunki formalne mogą być obecni przedstawiciele zainteresowanych oferentów.
5. Wybór ofert jest niejawne i nastąpi tylko w obecności komisji przetargowej, członków Zarządu Spółdzielni.
6. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach i okresu gwarancji.
XIV. Opis sposobu obliczenia oferty.
1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia stałego Wykonawcy w rozbiciu na poszczególne bloki - budynki.
2. Wynagrodzenie stałe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac.
3. Przedstawiona w formularzu oferty cena na każdy blok - budynek z osobna jest ceną materiału, robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną oraz warunkami umowy.
4. Wykonawca powinien podać wyliczenie ceny (wynagrodzenia stałego) w oparciu o:
a) informacje zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Docieplenia stropodachów wentylowanych wełną mineralną,
b) wizję lokalną i dokładne pomiary własne na terenie obiektu.
5. Wykonawca obowiązany jest dokonać wizji lokalnej obiektu, na którym mają być wykonywane roboty oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
6. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zarządem Spółdzielni.
7. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, dodać kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, co będzie stanowić całkowitą cenę oferty na każdy blok - budynek z osobna.
XV. Kryteria i metoda oceny ofert.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
1. cena oferty - 30 pkt,
2. zdolność spełniania wymagań technicznych i finansowych - 20 pkt,
3. dotychczasowa współpraca ze Spółdzielnią -15 pkt,
4. okres i warunki gwarancji -15 pkt,
5. doświadczenia w zakresie danego zadania inwestycyjnego - 20 pkt.
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych powyżej.
XVI. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Komisja Przetargowa dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert.
2. Komisja w każdym etapie postępowania może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
XVII. Zawiadomienie o wyborze oferty.
1. Komisja w terminie do 15 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi składających oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
XVIII. Zawarcie umowy.
1. Miejsce i termin zawarcia umowy określi Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty, ale umowa nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie korespondencyjnym.
3. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XIX. Środki ochrony prawnej.
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego.

Kontakt:
IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Prezes Zarządu - Justyna Rawska
- Z-ca Prezesa - Stanisław Andruszkiewicz
tel. 22-756-34-57 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.