Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych

Przedmiot:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych

Data zamieszczenia: 2019-01-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Ks. J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel.: +48 523045369/387/279, Faks: +48 523045470
zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
https://www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz/proceedings
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych - zadanie 31 i 58, ul. Śliwińskiego i Gryfa Pomorskiego w Bydgoszczy

II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie węzłów cieplnych - zadanie 31 i 58 dla projektu pn. ,,Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji". Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 2 części, wyszczególnionych poniżej. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Zakres zamówienia obejmuje:

Budowę, montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego dla budynku zlokalizowanego w Bydgoszczy:

1 Część 1 - ul. Śliwińskiego (dawna ul. Przodowników Pracy) budynek mieszkalny wielorodzinny węzeł dwufunkcyjny.

2 Część 2 - ul. Gryfa Pomorskiego bud. 7 budynek mieszkalny wielorodzinny, węzeł dwufunkcyjny

Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 31 - Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie dwufunkcyjnego węzła cieplnego - zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ulicy Śliwińskiego.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000
45310000
45320000
45321000
45330000
45331000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1 Wykonanie węzła cieplnego z niezbędnym oprzyrządowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacją, AKPiA i telemetrią, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

2 Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia,

3 Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy węzłów,

4 Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezbędnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegających odbiorowi,

5 Montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego do instalacji technologicznej, elektrycznej węzła i AKPiA,

6 Wykonawca powinien uwzględnić pełen zakres prac elektrycznych i AKPiA,

7 Przeprowadzenie instruktażu dla użytkownika wybudowanego węzła,

8 Opracowanie instrukcji eksploatacji do wybudowanego węzła,

9 Zastosowanie urządzeń AKPiA komunikujących się z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protokół Modbus TCP,

10 Dokonanie wstępnej regulacji i parametryzacji regulatorów oraz wprowadzenie nastaw projektowych,

11 Dokonanie wstępnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC,

12 Sporządzenie protokołu uruchomienia AKPiA wraz z mapą rejestrów parametrów do systemu monitoringu KPEC,

13 Sporządzenie zestawienia głównych urządzeń wybudowanego węzła (z podaniem parametrów technicznych, typów, producenta oraz ilości) i przekazanie w wersji edytowalnej Inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

14 Dostarczenie Zamawiającemu projektu powykonawczego sporządzonego przez uprawnionych: projektanta i sprawdzającego (4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej).

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1.7.2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1.7.2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, posiadać znak CE na wbudowane komponenty Wykonawca powinien wykazać akceptację Zamawiającego dla zastosowanych materiałów - ,,Karta zatwierdzenia materiałów". Liczniki ciepła powinny posiadać aktualne cechy legalizacyjne. Wszystkie materiały muszą być przed wbudowaniem odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu z zatwierdzenia materiałów przed wbudowaniem. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dot. zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 58 - Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie dwufunkcyjnego węzła cieplnego - zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ulicy Gryfa Pomorskiego 7

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45300000
45310000
45320000
45321000
45330000
45331000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1 Wykonanie węzła cieplnego z niezbędnym oprzyrządowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacją, AKPiA i telemetrią, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

2 Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia,

3 Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy węzłów,

4 Podłączenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezbędnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegających odbiorowi,

5 Montaż, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego do instalacji technologicznej, elektrycznej węzła i AKPiA,

6 Wykonawca powinien uwzględnić pełen zakres prac elektrycznych i AKPiA,

7 Przeprowadzenie instruktażu dla użytkownika wybudowanego węzła,

8 Opracowanie instrukcji eksploatacji do wybudowanego węzła,

9 Zastosowanie urządzeń AKPiA komunikujących się z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protokół Modbus TCP,

10 Dokonanie wstępnej regulacji i parametryzacji regulatorów oraz wprowadzenie nastaw projektowych,

11 Dokonanie wstępnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC,

12 Sporządzenie protokołu uruchomienia AKPiA wraz z mapą rejestrów parametrów do systemu monitoringu KPEC,

13 Sporządzenie zestawienia głównych urządzeń wybudowanego węzła (z podaniem parametrów technicznych, typów, producenta oraz ilości) i przekazanie w wersji edytowalnej Inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego,

14 Dostarczenie Zamawiającemu projektu powykonawczego sporządzonego przez uprawnionych: projektanta i sprawdzającego (4 egz. w wersji papierowej i elektronicznej).

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1.7.2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1.7.2013 r.) oraz muszą spełniać normy ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, posiadać znak CE na wbudowane komponenty Wykonawca powinien wykazać akceptację Zamawiającego dla zastosowanych materiałów - ,,Karta zatwierdzenia materiałów". Liczniki ciepła powinny posiadać aktualne cechy legalizacyjne. Wszystkie materiały muszą być przed wbudowaniem odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Czynność tę należy dokonać poprzez sporządzenie stosownego protokołu z zatwierdzenia materiałów przed wbudowaniem. Przy każdorazowym odbiorze materiałów należy przekazać Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodności lub kopie deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr POIS.01.06.02-00-0007/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe dot. zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

CPV: 45000000

Dokument nr: 044444-2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2019
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Ks. J. Schulza 5 w Bydgoszczy, POLSKA, w pokoju nr 11.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bydgoszcz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

6)Wymagane wadia i gwarancje:

2 ul. Gryfa Pomorskiego bud. 7 1 800,00

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości dla każdej części odpowiednio w złotych dla poszczególnych Części:

1. Część 1 - ul. Śliwińskiego (dawna ul. Przodowników Pracy) - 2 000,00 PLN,

2. Część 2 - ul. Gryfa Pomorskiego bud. 7 - 1 800,00 PLN.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Urban/Agata Budzyńska/Izabela Smejlis
Tel.: +48 523045369/387/279
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523045470
Kod NUTS: PL613

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.