Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
powiat: siedlecki
tel. 0 25 631 26 58, faks 0 25 631 26 58
gmina@wodynie.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wodynie
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn"
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. Przebudowa ulicy Glinianej w m. Seroczyn Projektowane zagospodarowanie terenu. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę nawierzchni z kostki betonowej. Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi: o klasa drogi - D o prędkość projektowa - 30 km/h o kategoria ruchu - KR 1 o obciążenie pojedynczej osi - 100 kN/oś o szerokość jezdni - 4,00 m o szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,50m Projektowana niweleta Niweleta projektowanej nawierzchni została powiązana z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej: o warstwa odsączająca o podbudowa z chudego betonu C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm o nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 8 cm. Odwodnienie W stanie istniejącym i projektowanym odwodnienie drogi wewnętrznej odbywa się powierzchniowo. Skrzyżowania i wjazdy Na odcinku objętym opracowaniem nie występują skrzyżowania z innymi drogami publicznymi. Organizacja ruchu Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Urządzenia obce W ramach wykonywanej budowy nie przewiduje się przebudowy istniejących urządzeń obcych, w ramach wykonywanych robot przewiduje się regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych. Na przedmiotowym odcinku drogi występuje podziemne uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, siec telefoniczna. Zakres robót obejmuje: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym b) roboty rozbiórkowe, c) wykonanie wykopów mechaniczne z transportem urobku na nasyp samochodami na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora d) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne e) wykonanie warstwy odsączającej f) wykonanie obrzeży betonowych g) wykonanie podbudowa z chudego betonu h) wykonanie pionowej regulacji studzienek dla urządzeń podziemnych i) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm j) wykonanie poboczy - nawierzchnie z gruntu rodzimego wraz z wykonaniem trawników dywanowych. Konstrukcja nawierzchni: Istniejące podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G1. Odwodnienie: W istniejącym i projektowanym stanie odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo. Istniejący stan zagospodarowania W istniejącym stanie na przedmiotowym odcinku drogi występuje nieurządzony stan zagospodarowania drogowego, nawierzchnia drogi gruntowa. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ

CPV: 45100000-8,45233000-9,45233100-0

Dokument nr: 509759-N-2019, IGR.271.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodynie.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej: osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi zamawiającemu (na wezwanie) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie potencjału kadrowego - zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą - Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych przy realizacji minimum dwóch zadań polegających na remoncie/przebudowie/budowie dróg (chodników, placów, parkingów lub lotnisk), którego jednym z elementów było wykonanie nawierzchni w technologii opisanej w dokumentacji projektowej (Załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. - w zakresie wiedzy i doświadczenia - zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane związane z wykonaniem lub wymianą nawierzchni z kostki brukowej, betonowej lub bitumicznej dróg (chodników, placów, parkingów lub lotnisk) o powierzchni co najmniej 1000 m2 każda.(Załącznik nr 5 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Załącznik nr 5 do SIWZ) 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.