Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont istniejącej przepompowni ścieków

Przedmiot:

Remont istniejącej przepompowni ścieków

Data zamieszczenia: 2019-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 128
33-370 Muszyna
powiat: nowosądecki
Numer telefonu 018/4714197 Fax 018/4714089
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164266
Województwo: małopolskie
Miasto: Muszyna
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie" realizowany w ramach Projektu ,,UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie" realizowany w ramach zadania nr 6 projektu ,,UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA".
A. Zakres prac przebudowy przepompowni ścieków obejmuje:
1. Instalacje energetyczne
2. Instalacje ogrzewania elektrycznego, wod-kan. oraz wentylacje mechaniczne:
3. Technologię przepompowni ścieków:
4. Remont ogrodzenia oraz nawierzchni.
5. Remont i rozbudowę budynku:
a) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne konstrukcji nadziemia zewnętrzne
b) Wewnętrzne
c) Konstrukcja dachu.
d) Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacyjne.
e) Powłoki żywiczne ochronne na ścianach i podłodze w poziomie -2.
f) Balustrady wewnętrzne.
g) Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
h) Rozbiórka urządzeń i instalacji.
B. Zakres prac remontu i wymiany istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Lipowej obejmuje:
1. Przedmiotem opracowania jest remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 971 oraz na działkach kolejowych - terenie zamkniętym oraz obszarze kolejowym w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, w ramach zadania ,,Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna"
OBRĘB MUSZYNA, UL. LIPOWA:
DZIAŁKI NR 1360/1, 1148/44, 1146/2, 1146/8, 1148/6, 1133/2, 1146/10, 1148/46, 1148/23, 1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/18, 1386/25, 1386/24,1386/14, 1387/7, 1387/5, 1387/4, 1386/4, 1362/1, 35/5, 35/3, 35/2, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 1128/1, 1131/1, 41/3, 1133/1, 1148/10, 1149/1.
2. Opis projektowanych rozwiązań
Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-socjalne z terenów miejscowości Muszyny, Złockiego, Szczawnika, Powroźnika, Jastrzębika do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Muszyna. Ze względu na zły stan kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych należy wykonać remont przedmiotowej sieci kanalizacyjnej.
3. Na system remontowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej składają się elementy:
1) Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 400 mm, 500 mm przeznaczone do renowacji. Zastosowanie technologii renowacji metodą bezwykopową.
2) Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej D400 przeznaczone do renowacji,
3) Studzienki kanalizacyjne.
Zestawienie całkowitej długości sieci.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D500 - 142,60 mb
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D400 - 1405,80 mb
Kanalizacja sanitarna tłoczna D400 - 296,50 mb
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót, w załączniku nr 12 do SIWZ - dokumentacja projektowa oraz w załącznik nr 13 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIORB)
UWAGA!!!
W związku z ograniczeniami technicznymi cała dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http:// www.pgk.muszyna.pl
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie" realizowany w ramach zadania nr 6 projektu ,,UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA".
Przedmiot zamówienia
A. Zakres prac przebudowy przepompowni ścieków obejmuje:
1. Instalacje energetyczne
2. Instalacje ogrzewania elektrycznego, wod-kan. oraz wentylacje mechaniczne:
3. Technologię przepompowni ścieków:
4. Remont ogrodzenia oraz nawierzchni.
5. Remont i rozbudowę budynku:
a) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne konstrukcji nadziemia zewnętrzne
b) Wewnętrzne
c) Konstrukcja dachu.
d) Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacyjne.
e) Powłoki żywiczne ochronne na ścianach i podłodze w poziomie -2.
f) Balustrady wewnętrzne.
g) Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
h) Rozbiórka urządzeń i instalacji.
B. Zakres prac remontu i wymiany istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Lipowej obejmuje:
1. Przedmiotem opracowania jest remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 971 oraz na działkach kolejowych - terenie zamkniętym oraz obszarze kolejowym w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, w ramach zadania ,,Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna"
OBRĘB MUSZYNA, UL. LIPOWA:
DZIAŁKI NR 1360/1, 1148/44, 1146/2, 1146/8, 1148/6, 1133/2, 1146/10, 1148/46, 1148/23, 1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/18, 1386/25, 1386/24,1386/14, 1387/7, 1387/5, 1387/4, 1386/4, 1362/1, 35/5, 35/3, 35/2, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 1128/1, 1131/1, 41/3, 1133/1, 1148/10, 1149/1.
2. Opis projektowanych rozwiązań
Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-socjalne z terenów miejscowości Muszyny, Złockiego, Szczawnika, Powroźnika, Jastrzębika do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Muszyna. Ze względu na zły stan kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych należy wykonać remont przedmiotowej sieci kanalizacyjnej.
3. Na system remontowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej składają się elementy:
1) Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 400 mm, 500 mm przeznaczone do renowacji. Zastosowanie technologii renowacji metodą bezwykopową.
2) Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej D400 przeznaczone do renowacji,
3) Studzienki kanalizacyjne.
Zestawienie całkowitej długości sieci.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D500 - 142,60 mb
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D400 - 1405,80 mb
Kanalizacja sanitarna tłoczna D400 - 296,50 mb

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1164266, PGK.ZP.271.S.1.2019, 509779-N-2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna w sekretariacie (pokój nr 1) w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
18.02.2019 r.
do godz.
10:30
2. Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna dnia 18.02.2019 r., godz. 10:45
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: nowosądecki Miejscowość: Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i płatności w okresie do 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Wiedza i doświadczenie
zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) przepompowni ścieków o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto oraz sieci kanalizacyjnej o średnicy minimum DN 200 mm i długości minimum 500 m.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.:
Kierownik budowy (1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska bez ograniczeń; ? minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku co najmniej Kierownika budowy (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych. Doświadczenie powinno obejmować kierowanie robotami budowlanymi podczas budowy, przebudowy lub rozbudowy:
* przepompowni ścieków o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto.
Kierownik robót budowlanych (1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
* minimum roczne doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku co najmniej kierownika robót w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych.
Kierownik robót w specjalności elektrycznej i AKPiA (1 osoba)
Niniejsza osoba winna posiadać:
* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
* minimum roczne doświadczenie na stanowisku co najmniej kierownika robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w zakresie robót instalacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2272).
Zamawiający dopuszcza wskazania w ofercie tej samej osoby na max. dwa stanowiska.
Liczba lat doświadczenia liczona będzie jako suma nienakładających się okresów pracy na danym stanowisku.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Dodatkowe warunki
INFORMACJE DODATKOWE:
Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak http:// www.pgk.muszyna.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak www.pgk.muszyna.pl
Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia: nie później niż do dnia 30.06.2020 r.
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/00).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
- informacje dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale 9 SIWZ.
Składając ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie.
- informacje dotyczące terminu związania ofertą zostały określone w Rozdziale 10 SIWZ.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto podanej w jego ofercie.
- informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w Rozdziale 16 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
* opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie - nie dotyczy;
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
* maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej - nie dotyczy;
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
* informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej - nie dotyczy,
* wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych - nie dotyczy,
* informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej - nie dotyczy;
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
* liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: nie dotyczy.
Zamawiający nie przewiduje wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca winien wykonać siłami własnymi.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość: unieważnienia postępowania jeśli:
* nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
* cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
* wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
* postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zawarte są w Roziale 7 SIWZ.
Warunki zmiany umowy
Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa szczegółowo wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT:
Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ WYKONAWCA NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO (w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie) - dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) Wykaz osób
2) Wykaz robót budowlanych
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
5) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego
6) Oświadczenia wykonawcy
7) Oświadczenia wykonawcy
8) Oświadczenie wykonawcy
9) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 składa dokumenty określone w Rozdziale 7 ust. 4-6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w Rozdziale 6 ust. 7 SIWZ. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty wymienione w ust. 3 pkt. 3-9 SIWZ.
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 3 pkt 3-9 SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 3 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu (Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających - polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) cena - 80 %
2) okres gwarancji - 20 %
W przedmiotowym kryterium ocenie podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia na wykonane roboty budowlane, użyte materiały i armaturę zaoferowana przez Wykonawcę w stosunku do długości przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego, tj. minimalny okres gwarancji, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.
1) Punktacja w ramach kryterium CENA będzie obliczana wg wzoru:
??1=?? ??????/?? ???? ??????????80
gdzie:
P1 - ilość punktów w kryterium cena przyznanych ofercie ocenianej (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
C min - najniższa cena (brutto) spośród złożonych i nieodrzuconych ofert,
C of ocen - cena (brutto) oferty ocenianej.
2) Punktacja w ramach kryterium OKRES GWARANCJI będzie obliczana wg wzoru:
??2=?? ????????????-36/(60-36)??20
gdzie:
P2 - ilość punktów w kryterium okres gwarancji (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
G of ocen - okres gwarancji wyrażony w miesiącach w ofercie ocenianej,
(60 - 36) - najdłuższy termin z długość przedziału określającego dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego.
3) Ocena ofert:
P = P1 + P2
gdzie:
P - suma punktów (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
P1 - ilość punktów w kryterium cena,
P2 - ilość punktów w kryterium okres gwarancji.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów biorąc pod uwagę kryterium ceny, kryterium okres gwarancji, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone w SIWZ.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Brak wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty tj. niepodanie ceny lub okresu, na jaki Wykonawca udziela gwarancji, lub też podanie w formularzu ofertowym okresu, na jaki Wykonawca udziela gwarancji, wykraczającego poza przedział określający dopuszczalne limity okresu gwarancji określone przez Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2017 poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2017 poz. 1463 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2017 poz. 2204 ze zm.),
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2) powyżej;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2018 poz. 703 ze zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2018 poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."
W związku z ograniczona ilością znaków szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia są zawarte w Rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W tym rozdziale są również ujęte informacje w zakresie wspólnego ubiegania sie wykonawców o udzielenie zamówienia (Rozdział 6 pkt. 6 SIWZ) oraz polegania na zasobach podmiotów trzecich (Rozdział 6 pkt. 7 SIWZ). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ponadto SIWZ jest dostępna na stronie: www.pgk.muszyna.pl
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MUSZYNIE
Adres
Piłsudskiego 128
33-370 Muszyna
małopolskie , nowosądecki
Numer telefonu
018/4714197
Fax
018/4714089
NIP
7340007329
Tytuł projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0081/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ewa Dudczak

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.