Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-02-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanówie
ul. Jagiellońska 8
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
: 32 623 32 32 w. 54,
jwg@rpwik.home.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: 20 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Chechlanej w
Chrzanowie-II postępowanie"
Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie.
Zakres robót obejmuje:
LI. Sieć kanalizacyjna:
o Ułożenie kanału z rur PVC-U litych, uszczelka olejoodporna TPE z pierścieniem
stabilizującym PP, klasy S SN8 SDR 34 DN 400*11,7;
o Ułożenie kanału z rur PVC-U litych, uszczelka olejoodporna TPE z pierścieniem
stabilizującym PP, klasy S SN8 SDR 34 DN 315*9,2;
o Ułożenie przykanalików z rur PVC-U litej, uszczelka olejoodporna TPE z pierścieniem
stabilizującym PP, klasy S SN8 SDR 34 DN 315, 250, 200;
o Przełączenie istniejących wpustów deszczowych DN250,
o Zabudowa studzienek betonowej DN1000,
o Zabudowa studzienki inspekcyjnej PP/PE DN 1000,
o Zabudowa studzienki inspekcyjnej PP/PE DN 315,
o Zabezpieczenie urządzeń obcych,
o Odbudowa konstrukcji drogi asfaltowej w przekroju wykopu,
o Odbudowa zniszczonych chodników i wjazdów,
o Zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym (wymiana gruntu),
o Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji,
o Przełączenie istniejących przyłączy,
o Zabudowa rur osłonowych PVC DN500, 315
Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega wjezdni z asfaltowej. Prace przy skrzyżowaniach z
istniejącym uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia zgodnie z
warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
1,2. Sieć wodociągowa:
o Wykonanie metodą bezwykopową sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 RC DN 110, 90
SDR 17 dwuwarstwowych RC,
o Włączenie do istniejących sieci stalowej DNI00
o Wykonanie metodą wykopową przebudowy przyłączy wodociągowych poza pas drogowy
o Przełączenie istniejących przyłączy wraz z włączeniem do istniejącej sieci.
o Zabudowa zasuw sieciowych DNI00, 80.
o Zabudowa hydrantów nadziemnych DN 80 wraz z zasuwą.
Numer sprawy: PP 226-9/19
o Zabudowa kształtek PE DN 110, 90, 63, 40;
o Łączenie rur metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowo.
o Zabudowa łączników rurowych i rurowo-kołnierzowych z zabezpieczeniem przeciw
wysunięciu,
o Zabudowa skrzynek zasuwowych; UWAGA: odległość pomiędzy górą kaptura obudowy
(łbem pod klucz) a deklem skrzynki min. 15 em
o Zasyp wykopu gruntem dobrze zagęszczalnym, odtworzenie zniszczonych konstrukcji
drogi oraz odbudowa chodników oraz poboczy,
o Zabezpieczenie urządzeń obcych zlokalizowanych w wykopach kontrolnych,
o Wykonanie próby szczelności oraz dezynfekcji rurociągu z uzyskaniem pozytywnych
wyników z badania przydatności wody do celów spożywczych.
o Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót zgodnie z projektem zmiany
organizacji ruchu w pasie drogi;
o Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów.
2. Trasa sieci przebiega w drodze asfaltowej, tłuczniowej, poboczu oraz terenach zielonych.
Prace będą prowadzone w gruncie nawodnionym, należy przewidzieć odwadnianie wykopów.
Wykonawca powinien zapewnić odebranie oznakowania przez przedstawicieli odpowiednich
instytucji.
Prace przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem
użytkowników uzbrojenia zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
o Odbudowa konstrukcji drogi asfaltowej w przekroju wykopu o grubości:
o 10 cm podbudowy - 180,0 m2,
o 17 cm podbudowy- 405,0 m2
o 9 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego- 405,0 m2,
o Odbudowa zniszczonych chodników i wjazdów.
o Zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym (wymiana gruntu),
Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów (badanie zagęszczenia zasypu (Is 1,0)
oraz nośności podbudowy (ME2 [MPa] - 120)
3. Szczegółowy zakres prac został określony w Projektach Budowlanych, przedmiarach oraz
w STWiOR-ach pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul.
Chechlanej w Chrzanowie" oraz ,,Przebudowa sieci wodociągowej ul. Chechlana w
Chrzanowie".

CPV: 45100000-8, 45231000-5, 45232000-2

Dokument nr: PP 226-9/19

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Chrzanowie,
ul. Jagiellońska 8, sala
narad, piętro I, w dniu 22 lutego 2019 r, o godz. 10:30.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej,, na której umieszczana jest Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia; www.rpwik.home.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.,
ul. Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów - Sekretariat (Ip.), do dnia 22 lutego 2019 r, do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia;
Do 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy.
Planowane przekazanie terenu budowy do dnia: 30.04.2018r.
Zamawiający przekaże teren
budowy Wykonawcy wcześniej, jeżeli warunki pogodowe umożliwią prowadzenie robót
budowlanych.

Wymagania:
Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej;
- nie podlegają wykluczeniu.
1.1. W celu wykazania spełniania warunków dotyczących:
1) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca przedstawi oświadczenie (załącznik
nr 2) o wykonaniu:
a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o łącznej długości (można sumować odcinki)
nie mniejszej niż 400 m
i
b) sieć wodociągową lub gazową, o łącznej długości (można sumować odcinki) nie
mniejszej niż 400 m,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca załączy do oferty wykaz
wykonanych robót, sporządzony wg załącznika nr 4, potwierdzający spełnianie
przedmiotowego warunku.
Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na wykonawstwo wymaganej sieci przez tzw.
inny podmiot.
2) zdolności ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca przedstawi oświadczenie
(załącznik nr 4a), o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej do
wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. Zamawiający nie dopuszcza
powoływania się na zdolność finansową innego podmiotu.
Podmioty występujące wspólnie ww. warunki mogą spełniać łącznie.
1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedstawi
następujące dokumenty:
a) oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, oświadczenie w załączniku nr 3 musi być podpisane przez każdego
uczestnika konsorcjum).
b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert (zakładka na stronie internetowej Zamawiającego "Zamówienia Publiczne " ->
,, informacja z otwarcia ofert "), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 5. (W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oświadczenie w załączniku nr 5 musi być podpisane przez każdego uczestnika
konsorcjum). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego. w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a
następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o
których mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
3.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich).
3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich).
3.4. Stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez Wykonawcę robót
wskazanych w załączniku nr 4.
3.5. Stosowne dokumenty potwierdzające stan środków finansowych na rachunku
bankowym, lub potwierdzających zdolność kredytową wskazaną w załączniku nr 4a.
3.6. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów o których
mowa w pkt. 3.1. - 3.5., musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Zamawiający wymaga :
- wniesienia wadium w wysokości 20 000,- zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/.
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej
z VAT.
Warunki i formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostały podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Ocenie Zamawiającego będą podlegać jednie oferty nie odrzucone.
2. Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria i ich znaczenie:
a) cena brutto (z VAT) obejmująca wszystkie niezbędne koszty do wykonania
przedmiotowego zadania - 97%;
b) okres rękojmi. (Okres rękojmi powinien wynosić nie mniej niż 48 miesięcy i nie więcej
niż 60 miesięcy) - 3%.
Termin związania oferta; 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.