Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej - część II

Przedmiot:

Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej - część II

Data zamieszczenia: 2019-02-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
powiat: toruński
tel. 056 6780913, faks 678-09-66
ug@zlawies.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Zławieś Wielka
Wadium: 15.000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka " - część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-użytkowym (PFU), w zakres prac wchodzi m.in.: 3.1. Przedmiotem inwestycji będzie projekt budowy kanalizacyjnej sanitarnej. 3.2. Szacunkowa ilość budynków istniejących i będących w realizacji przeznaczonych do połączenia z kanalizacją wynosi 25. 3.3. W ramach przewidzianych do realizacji projektant zaprojektuje: a. Sieć uliczną grawitacyjną, b. Przyłącza do granic działek zabudowanych, c. Pompownie strefowe, d. Sieć tłoczną od pompowni do istniejącego przewodu tłocznego, e. Rozwiązanie połączeń z istniejącym kolektorem tłocznym, f. Przyłącza energetyczne do pompowni, g. Zagospodarowanie terenu pompowni, 3.4. W ramach przewidzianych do realizacji projektant zaprojektuje: a. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja OOŚ oraz inne wymagane prawem, b. Uzyskanie warunków technicznych na włączenie do gminnej sieci w-k od Z.U.K. Zławieś Wielka, c. Sporządzenie projektów budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z : Prawem budowlanym - poz. 290 Dz.U. z 08.2016.- obwieszczenie Minister Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013. - poz. 1129 Dz. U. z 24.09.2013. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej oraz PFU, d. Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów, e. Wykonanie badań geotechnicznych dla kanalizacji f. Przedstawienie Zamawiającemu wstępnego projektu do uzgodnienia lokalizacyjnego, g. Uzyskanie uzgodnienia lokalizacyjnego ze Starostą Toruńskim, h. Opracowanie informacji BIOZ, i. Uzyskanie pozwolenia na budowę, j. Zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej. k. Przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami oraz uzyskanie zgód na realizację od mieszkańców. 3.5. Zamówienie projektu wykonawczego dla sieci kanalizacyjnej w zakresie: a. Opracowanie szczegółowych rysunków, b. Opracowanie szczegółowych opisów i specyfikacji materiałowych podlegających zatwierdzeniu przez zamawiającego a w szczególności pomp i wyposażenia technologicznego pompowni ścieków. 3.6. Forma opracowań projektowych: a. dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację, b. forma cyfrowa projektów powinna być przekazana na nośniku CD z rozszerzeniami j.n.: rysunki i schematy w formacie pdf, opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie docx, xls lub pdf. 3.7. Opis wymagań ZAMAWIAJĄCEGO w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania w stosunku do Wykonawcy: a. wybudowanie kanalizacji wg projektu i przy nadzorze Inwestycyjnym, b. przedstawienie dokumentacji powykonawczej, c. przedłożenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego niezbędnych dokumentów wynikających z ,,Pozwolenia na budowę", d. wykonanie rozruchu obiektu i niezbędnych instrukcji obsługi wraz z przeszkoleniem obsługi, e. 6 miesięcy nadzór nad eksploatacją, f. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 3.8. Charakterystyczne parametry wielkości obiektu: a. Projektowany obiekt to budowa kanalizacji w miejscowości Stary Toruń gm. Zławieś Wielka. Kanalizacja swoim zakresem obejmuje podłączenie istniejących gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej istniejących oraz będących w trakcie budowy co gwarantuje odbiór ścieków. Zakładana ilość podłączeń wynosi 25 szt. Ścieki z wybudowanej kanalizacji transportowane będą istniejącym kolektorem kanalizacyjnym do oczyszczalni miejskiej w Toruniu 3.9. Wskaźniki ilościowe a. Zakładana długość kanalizacji grawitacyjnej wyniesie 1,80 km b. Zakładana długość kanalizacji tłocznej wyniesie 50,0 m c. Zakładana ilość pompowni strefowych wynosi 2 kpl. wraz z przyłączami energetycznymi d. Zakładana ilość podłączeń do granicy działek - 25 e. Ilość mieszkańców - 100 f. Planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków 4600 m3/rok 3.10. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia a. Położenie geograficzne i administracyjne, b. Gmina Zławieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Geograficznie wzdłuż rzeki Wisły po jej wschodniej stronie. Położenie w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolnej Wisły PLBO40003 - Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Miejscowości Górsk i Stary Toruń zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej - ul. Szeroka i Nadwiślańska oraz Sołecka. 3.11. Charakterystyka systemu kanalizacji: na obszarze przewidzianym do skanalizowania istnieje kolektor ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze skanalizowanej części m. Górsk /Osiedle mieszkaniowe - Przylesie/ do miejskiej oczyszczalni ścieków w Toruniu poprzez system kanalizacyjny w m. Przysiek. Kolektor ciśnieniowy będzie odbiorcą ścieków z projektowanej kanalizacji, kolektor zlokalizowany w ul. Nadwiślańskiej w Górsku i Szerokiej w Starym Toruniu. 3.12. W w/w ulicach trwa realizacja dodatkowego kolektora przyjmującego ścieki z płn. części gminy Zławieś Wielka. Realizowany dodatkowy kolektor będzie mógł przyjąć ścieki z istniejącego w przypadku jego awarii /uszkodzenia mechanicznego/. Odbiorcą ścieków jest oczyszczalnia dla miasta Torunia. Zarządcą oczyszczalni są Toruńskie Wodociągi

CPV: 45231300-8,45232421-9,45330000-9

Dokument nr: 510246-N-2019, ZP34.271.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.zlawies.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nd
Informacje dodatkowe nd
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadają na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż: CZĘŚĆ II - 400.000,00zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W odniesieniu do warunków finansowych oraz warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. CZĘŚĆ II - budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej lub tłocznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto oraz poda datę i miejsce wykonania wraz z potwierdzeniem, iż roboty zostały wykonane należycie oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których wyżej mowa są: - poświadczenie, - inne dokumenty, - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa. o skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: CZĘŚĆ II - osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - kierownika robót posiadającego minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami i zarządzaniem zespołem przy realizacji robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych. Zamawiający informuje, iż powyższe funkcje można łączyć ze sobą. Powyższe warunki należy wykazać na podstawie złożonego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W odniesieniu do warunków finansowych oraz warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika do SIWZ; - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ, - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, - dowód wniesienia wadium - w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 6 SIWZ, - dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty. - parafowany wzór umowy. - Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO -Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
długość okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.