Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOGATYNIA
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. (075) 7725370 fax (075) 7725379
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019r. usług na terenie Gminy Bogatynia polegających na monitoringu, utrzymaniu w stanie stałej drożności, usuwaniu zakrzaczenia będącego w sąsiedztwie wylotów oraz usuwaniu nagromadzonych nieczystości stałych na wylotach kanalizacji deszczowej, usuwaniu i unieszkodliwianiu powstałych odpadów podczas wykonywania zamówienia, mechanicznym czyszczeniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, koszenia terenu wokół piaskowników tj.:
- kanałów deszczowych,
- wpustów ulicznych z udrożnieniem przykanalika (przyłącza),
- studni rewizyjnych,
- piaskowników,
-przepustów rurowych,
wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości przy uwzględnieniu następujących parametrów:
- kanałów deszczowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości o przekrojach O 160 - O 800 mm,
- średnia głębokość zanieczyszczonego wpustu - ca. 1,5 m,
- średnia długość zapiaszczonego przyłącza - ca. 2,5 m,
- przepusty rurowe o grubości namułu do 50 % średnicy o przekrojach od 0,40 m do 1,5 m.

2. Eksploatacja i konserwacja obejmuje:
- kontrolę stanu technicznego i sprawności użytkowej kanalizacji i urządzeń odwadniających w terminach określonych w zleceniu,
- sporządzanie raportów o uszkodzeniach kolektorów i studni ściekowych z protokołem konieczności dokonania ich remontu,
- przekazanie raportu Zamawiającemu z zaznaczeniem miejsc wykonania remontów na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
3. Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych ca. 400 sztuk wraz z udrożnieniem przykanalika oraz ca. 200 sztuk studni rewizyjnych - zgodnie z uproszczoną wyceną ofertową.
Oczyszczenie jednego wpustu ulicznego i studni rewizyjnej obejmuje:
1) oznakowanie miejsca robót,
2) zdjęcie kratki ściekowej/pokrywy nastudziennej i oczyszczenie studzienki,
3) udrożnienie przykanalika,
4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
5) założenie kratki i pokrywy nastudziennej.
Uwaga: w trakcie rozrzedzania osadu zgromadzonego w części osadniczej wpustu ulicznego należy jednocześnie zasysać powstające ścieki do zbiornika pojazdu.
4. Mechaniczne czyszczenie kanału deszczowego o przekrojach zgodnie z uproszczoną wyceną ofertową.
Mechaniczne czyszczenie jednego metra kanału deszczowego obejmuje:
1) oznakowanie miejsca robót,
2) zdjęcie pokrywy ze studni,
3) udrożnienie i oczyszczenie kanału,
4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
5) założenie pokrywy,
6) monitoring wizyjny mechanicznie udrożnionego odcinka sieci.
5. Czyszczenie piaskownika dwukomorowego (2 sztuki):
- piaskownik o powierzchni osadzania do 100 m2 - 1 szt.,
-piaskownik o powierzchni osadzania od 101 m2 do 200 m2 - 1 szt.
Oczyszczenie jednego piaskownika obejmuje:
1) zdjęcie pokrywy,
2) udrożnienie i oczyszczenie kanału,
3) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
4) założenie pokrywy.
6. Koszenie terenu wokół piaskowników.
Zakres prac obejmował będzie prace do wykonania:
1) koszenie terenu wokół,

2) wycięcie samosiejek,
3) uprzątnięcie terenu wokół,
4) wywóz odpadów po koszeniu na teren składowiska odpadów.
7. Czyszczenie mechaniczne przepustów rurowych o średnicach od 0,40 m do 1,5 m z namułu, grubość namułu do 50 % jego średnicy. Wloty i wyloty przepustów należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. Drożność przewodów rurowych należy zapewnić za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za pomocą specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów.
Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów.
Cena czyszczenia 1 m przepustu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostawę i pracę sprzętu do robót,
- oczyszczenie przepustu,
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
- kontrolę i pomiary,
- monitoring wizyjny.
8. Zamówienie w zakresie zgłoszeń awaryjnych realizowane będzie całodobowo, również w dni wolne i święta.
9. Podstawowe obowiązki Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia:
1) wykonywanie prac zgodnie z wymogami określonymi Polskimi Normami dotyczącymi wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz określonymi przez Zamawiającego,
2) zapewnienie dyspozycyjności oraz fachowej obsługi wyposażonej w sprzęt specjalistyczny i środki transportu.
Zamówienie należy realizować za pomocą pojazdu specjalistycznego - przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń
i osadów z wpustów ulicznych.
3) monitoring zakresu przewidzianego w zamówieniu oraz bieżące informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o konieczności przystąpienia do określonych prac,
4) zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich uszkodzeń i ubytków w systemie kanalizacji deszczowej, w ramach monitoringu, które nie są usuwane przez Wykonawcę w ramach czynności objętych przedmiotem zamówienia,
5) realizacja prac wyłącznie na podstawie zleceń Przedstawiciela Zamawiającego.
Zakres prac będzie wskazany każdorazowo Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego. Kolejność oczyszczania i udrażniania urządzeń odwadniających dla poszczególnych odcinków odbywać się będzie w ścisłym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Przedstawiciel Zamawiającego może w każdym czasie zmienić ustaloną kolejność i wskazać inne miejsce wymagające oczyszczenia bądź udrożnienia,
6) przystąpienie do wykonania prac zleconych przez Przedstawiciela Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od ich zlecenia przez Zamawiającego,
7) w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji (zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wystąpienia intensywnych opadów deszczu) przystąpienie do usuwania skutków tych zagrożeń lub opadów natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia,
8) zlecenia w zakresie zgłoszeń awaryjnych realizowane będą całodobowo, również w dni wolne i święta. Trzykrotne niewykonanie zleconej interwencji w wymaganych terminach, skutkować będzie odstąpieniem od umowy.

Dokument nr: IZO.271.1.2019.MA

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1, w BOI - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa 28.02.2019r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji
Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019r. włącznie.

Wymagania:
3. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca.
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze studzienek kanalizacyjnych lub współpracuje z podmiotem gospodarczym uprawnionym do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze studzienek kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21).
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym - przeznaczonym do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych.
4. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym całkowitą wstępną cenę ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ryczałtowe ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych elementów zamówienia w złotych polskich, w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto.
2) Cenę ofertową należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
3) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4) Wstępne wynagrodzenie ofertowe stanowi wstępną wartość wynagrodzenia, jest ceną orientacyjną za wykonanie przedmiotu zamówienia. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienie zostanie ustalone poprzez przemnożenie ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac przez odpowiednie ceny jednostkowe wynikające z uproszczonej wyceny ofertowej.

Zamawiający przewiduje zwiększenie bądź zmniejszenie ilości prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ryczałtowych cen jednostkowych określonych w uproszczonej wycenie ofertowej.
5) Ceny jednostkowe należy ustalić jako ceny ryczałtowe.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia następująco:
,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac."
6) Cenę oferty należy wyliczyć poprzez wypełnienie wolnych pozycji cenowych w uproszczonej wycenie ofertowej.
7) Wykonawca w cenach ryczałtowych zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi koszty:
- monitoringu i utrzymania w stanie stałej drożności kanalizacji deszczowej;
- usuwania zakrzaczenia będącego w sąsiedztwie wylotu kanalizacji deszczowej;
- usuwania nagromadzonych nieczystości stałych na wylotach kanalizacji deszczowej;
- wywiezienia osadów na poletka osadowe oczyszczalni ścieków w Bogatyni;
- przyjęcia osadów na poletka osadowe w Bogatyni;
- wywiezienia odwodnionych osadów np. na wysypisko komunalne w Bogatyni oraz przyjęcia osadów na wysypisku komunalnym w Bogatyni.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
Do Formularza ofertowego należy załączyć:
1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przez starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21), a w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje takim zezwoleniem - oświadczenie o podjęciu, w razie wyboru oferty przez Zamawiającego, współpracy z podmiotem uprawnionym do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy oraz adresu tego podmiotu. W takiej sytuacji Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą będzie żądał od niego przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z ww. podmiotem.
2) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2.
3) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Nazwa Zamawiającego Gmina Bogatynia
Oferta na eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym terminie ich składania, jak również oferty przesłane faksem i za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy stanowiący integralną część zapytania.
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Uwagi:
7. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Krzysztof Pawicki, tel. +48 75 7725376
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.