Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku. Remont elewacji...

Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku. Remont elewacji budynku, wymiana okien, drzwi i balustrad, naprawa schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
728856400
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14715
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywnościenergetycznej poprzez termomodernizację budynku. Remont elewacji budynku, wymiana okien, drzwi i balustrad, naprawa schodów zewnętrznych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku przy ul. Wylotowej 7 w Kołobrzegu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Cel zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest poprawa stanu technicznego i estetyki budynku
Realizacja projektu pozwoli rozwiązać m.in. następujące problemy uwzględniające aspekty środowiskowe i społeczne:
- podwyższenie standardu technicznego, obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji budynku,
- podwyższenie standardu użytkowego budynku,
- poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców,
- polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej budynku przez użytkowników, co przekłada się na lepszą ich dbałość o mienie
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przy ul. Wylotowej 7 w Kołobrzegu. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie niżej wskazanych robót budowlanych:
1) ELEWACJA:
o skucie głuchych i odparzonych tynków do podłoża nośnego,
o rozbiórka ocieplenia na ścianie południowo- zachodniej,
o uzupełnienie tynków,
o uzupełnienie ewentualnych spękań zaprawą z betonu,
o rozbiórka rur spustowych i parapetów zewnętrznych,
o rozbiórka balustrad zewnętrznych,
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi wejściowe) w części wspólnej,
o skucie wypełnienia z pustaków szklanych na klatce schodowej,
o zamurowanie otworów na klatce schodowej suporeks 24 cm
o przygotowanie podłoży do nowych tynków,
o położenie nowych tynków,
o przygotowanie podłoża,
o ocieplenie strefy cokołowej styropian gr. 10cm w technologii StoTherm Vario,
o ocieplenie elewacji styropian gr. 15 cm w technologii StoTherm Vario,
o wykonanie tynku silikonowego StoSilco barwionego w masie,kolorystyka wg dokumentacji projektowej,
o montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo- tytanowej,
o montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej.
2) REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
Ze spocznika i biegu schodów skuć warstwy posadzki lastrico, luźne skorodowane fragmenty betonu i zniszczone
warstwy tynków. Oczyścić powierzchnię do zdrowej, nośnej warstwy. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy do stopnia
czystości Sa 2,5, tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bez-olejowym powietrzem i
ewentualnie odtłuścić acetonem. Przygotowaną powierzchnię stali i betonu pomalować preparatem ASOCRET KS/HB.
Ubytki betonu uzupełnić zaprawą ASOCRET BIS 5/40.
Jeżeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaże się, że stopień korozji zbrojenia konstrukcyjnego
jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie to należy wkleić dodatkowe pręty zbrojeniowe o przekroju
identycznym jak istniejące. Dodatkowe pręty zbrojeniowe wklejać przy użyciu cementu montażowego z zachowaniem
normowych długości zakotwienia prętów zbrojeniowych.
Po skuciu warstwy posadzki lastrico wykonać reprofilację podłoża (ze spadkiem 1% na zewnątrz) przy pomocy zaprawy
ASOCRET BIS 5/40. Czynność poprzedzić wymalowaniem całej powierzchni warstwą sczepną i antykorozyjną ASOCRET
KS/HB.
Po wyschnięciu zaprawy posadzkowej, po kilku dniach nałożyć żywicę Asodur IB 1275 , dogęszczoną piaskiem 50 %
frakcji 0,1-0,3mm. Nieutwardzona żywicę posypywać piaskiem kwarcowym frakcji 0,1-0,3mm do momentu aż
przestanie się wchłaniać. Nadmiar piasku usunąć po ok. 24 godz., a na powierzchnię posadzki nałożyć warstwę
użytkową ASODUR V 2257 lub 2250 w kolorze RAL 7016 szary antracytowy. Narożnik pomiędzy stopnicą, a podstopnicą
schodów należy wyróżnić kolorem RAL 7030 (pas szer. 3cm)
Styk pomiędzy ścianą, a posadzką wykończyć zgodnie z technologią systemu Schomburg dla renowacji balkonów.
Demontaż balustrady schodowej, wykonanie i montaż nowej balustrady schodowej.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 14715

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kołobrzeg (sekretariat)
do dnia 20.03.2019 roku do godziny 14.30
Wymagane jest przesłanie oferty do udziału w postępowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Miejscowość: Kołobrzeg
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2019 roku od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr l do niniejszego Zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Opłacona polisa OC.
4. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez sporządzony i dołączony do oferty dokument pomocniczy- kosztorys ofertowy korzystając pomocniczo z przedmiarów zamawiającego ,który będzie określał wartość zamówienia. Cena musi być podana w złotych (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaniem modernizacji będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. Oferowana cena będzie miała charakter ryczałtowy i zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianie.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
a.i.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniżej podanymi kryteriami:
1.1. Cena brutto ( C ) 95%
2. Gwarancja (G) 5 %
Punktacja :
1.1. Cena brutto 95 pkt
1.2. Gwarancja 5 pkt.
2. Wzory obliczenia punktacji
1.1.1. Cena brutto (C):
Sposób obliczenia przez Zamawiającego kryterium ceny :
Cn
Ilość punktów za cenę (C) = ---------- x 95 pkt
Cb
gdzie:
C- cena brutto
Cn- cena najniższej oferty
Cb - cena badanej oferty
2. Gwarancja G:
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane modernizacji na minimum 60 miesięcy, w związku z czym zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Oferty proponujące gwarancje krótszą niż 60 miesięcy będą odrzucane. Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 60 miesięcy otrzyma 5 pkt.
Gwarancja:
60 miesięcy - 3 pkt
powyżej 60 miesięcy - 5 pkt
3. Ocena oferty OF
OF = C + G
gdzie:
OF - ocena oferty
C - cena brutto
G - gwarancja
Ilość punktów stanowi podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty - wygrywa ta, która uzyska największą ilość punktów. Ocenie punktowej zostają poddane tylko oferty tych wykonawców, którzy odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez zmawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wylotowej 7 w Kołobrzegu
Adres
Wylotowa 7
78-100 Kołobrzeg
zachodniopomorskie , kołobrzeski
NIP
6711792760
Numer naboru
POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwester Grzywiński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
728856400

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.