Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingów wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi...

Przedmiot:

Budowa parkingów wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej, rmont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Meszkaniowa "Krzemionki" w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. os. Stawki 47
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
tel. +48(41)2624885, faks +48(41)2624885
inwestycje@smkrzemionki.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1- Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. 2 - Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: 1. Budowę parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. - zadanie 1, obejmujące: wykonanie zespołów parkingów dla samochodów osobowych: 4, 7, 2 x po 10 i 26 stanowiskowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych z betonowych płyt ażurowych ( wymiary 2,5 x 5,0 m, a dla osób niepełnosprawnych 3,6 x5,0 m ), budowę nowego odcinka drogi wewnętrznej szer. 5,0 m i dług. 50 m o nawierzchni asfaltowej, poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej z szer 3,0 m do 5,o m o nawierzchni asfaltowej, budowę 2 przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 mm wraz z wykonaniem 3 szt. wpustów ulicznych oraz 2 studni rewizyjnych przełazowych i 3 szt. studni nieprzełazowych, wykonanie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego odług. ok. 90 m wraz z montażem 7 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. 2. Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św. - zadanie 2, obejmujące: rozebrania istniejących chodników asfaltowych o pow 382 m kw. , rozebranie chodników z płyt chodnikowych o pow. 104 m kw., rozebranie 6 szt. schodów na ciągach pieszych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniach jw., rozebraniae istniejących podestów wejściowych do klatek schodowych oraz wykonanie nowych z kostki betonowej w ilości 10 szt., frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni bitum. na pow. 1600 m kw., wykonanie odwodnienia liniowego pow. jw. , wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej fi 160 mm wraz z wykonaniem studzienki o sr. 500 mm. Szczegółowe opisy i zakresy przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych , przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Część nr: 1 Nazwa: Budowa parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: Budowę parkingów na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową, poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. - zadanie 1, obejmujące: wykonanie zespołów parkingów dla samochodów osobowych: 4, 7, 2 x po 10 i 26 stanowiskowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych z betonowych płyt ażurowych ( wymiary 2,5 x 5,0 m, a dla osób niepełnosprawnych 3,6 x5,0 m ), budowę nowego odcinka drogi wewnętrznej szer. 5,0 m i dług. 50 m o nawierzchni asfaltowej, poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej z szer 3,0 m do 5,o m o nawierzchni asfaltowej, budowę 2 przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 mm wraz z wykonaniem 3 szt. wpustów ulicznych oraz 2 studni rewizyjnych przełazowych i 3 szt. studni nieprzełazowych, wykonanie linii kablowej oświetlenia zewnętrznego odług. ok. 90 m wraz z montażem 7 szt. słupów oświetleniowych z oprawami. Szczegółowe opisy i zakres przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6, 45233233-1, 45231400-9, 45232130-2, 45233222-1, 45223300-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Wydłużony okres rekojmi 40,00
Cena brutto 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: Remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św. - zadanie 2, obejmujące: rozebrania istniejących chodników asfaltowych o pow 382 m kw. , rozebranie chodników z płyt chodnikowych o pow. 104 m kw., rozebranie 6 szt. schodów na ciągach pieszych, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniach jw., rozebranie istniejących podestów wejściowych do klatek schodowych oraz wykonanie nowych z kostki betonowej w ilości 10 szt., frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni bitum. na pow. 1600 m kw., wykonanie odwodnienia liniowego pow. jw. , wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej fi 160 mm wraz z wykonaniem studzienki o sr. 500 mm. Szczegółowe opisy i zakres przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie wykonawczym , przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45223300-9, 45233140-2, 45233222-1, 45232130-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Wydłużony okres rękojmi 40,00
Cena brutto 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45233120-6,45233140-2,45223300-9,45231400-9,45232130-2,45233222-1

Dokument nr: 508649-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.smkrzemionki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, oraz wykonali samodzielnie w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 1 tożsame zamówienie, o wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego zamówienia. Kopię uprawnień budowlanych kierowników robót. Dane dot. stanu i charakteru zatrudnienia, oraz kwalifikacji personelu. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru sądowego albo KRS, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu na składanie ofert. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. odpisu jeżeli znajduje się on w posiadaniu Zamawiającego lub Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r poz. 1114 oraz z 2016r poz.352.) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt.. 3.1.2. niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót, wyłącznie takich samych jak będące przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich ilości, dokładnych adresów i nazw zamawiających, b) posiadane referencje od uprzednio zamawiających ( nie załączać referencji wydanych przez SM ,,Krzemionki"), c) dane dot. stanu i charakteru zatrudnienia oraz kwalifikacji personelu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do Formularza Oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca składa oświadczenia w nim zawarte. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy. Dane personalne osób upoważnionych zgodnie z w/w dokumentami do podpisywania umów.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z terenem robót, dokonał sprawdzenia projektów, oraz przedmiarów robót - tych obiektów, których dotyczy oferta, i stwierdza, że ww. dokumenty nadają się do prawidłowego wykonania robót, a przedmiary robót pozostają w zgodności z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, i umożliwiają prawidłową wycenę robót przewidzianych do wykonania. Oryginał umowy regulującej współpracę podmiotów, jeżeli ofertę składa kilka podmiotów występujących wspólnie. Informację o zakresie robót, które oferent wykona samodzielnie, a które zamierza wykonać za pomocą podwykonawców. zaświadczenia o nie posiadaniu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ( ZUS lub KRUS )
Tak
Informacja na temat wadium
Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 12000 zł za zadanie 1 oraz 6000 zł za zadanie 2, które należy wpłacić w terminie do 2019.02.25 do godz. 11:00, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 30 1020 2674 0000 2102 0001 4464 z tytułem przelewu "Wadium - Rewitalizacja, parkingi na os. Rosochy i Ogrody". Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Wydłużony okres rękojmi 40,00
Cena brutto 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.