Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi publicznej

Przedmiot:

Budowa drogi publicznej

Data zamieszczenia: 2019-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
tel. 158 738 476, faks 158 738 324
sekretariat@zaklikow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa drogi publicznej - ul. Świerkowa w miejscowości Lipa na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 101413R do skrzyżowania z drogą gminną nr 101417 R - etap I na odcinku od km 0+002 do km 0 + 585
1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację pierwszego etapu budowy drogi publicznej - ul. Świerkowa w miejscowości Lipa na odcinku na odcinku od km 0+002 do km 0 + 585, w szczególności: 1.1 Roboty drogowe na odcinku od km 0 + 002 do km 0 + 585 w zakresie: a) Przygotowanie terenu pod budowę: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - ścinka drzew wraz z karczowaniem pni , wywozem dłużyc i gałęzi - karczowanie zakrzaczeń i podszycia b) Roboty ziemne; - mechaniczne wykopy z transportem urobku na nasyp wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie, - mechaniczne wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem, c) Roboty związane z budową nawierzchni; - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, - wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie na całej szerokości drogi, - ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy z oporem, - wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, - wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno - asfaltowej, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, d) Roboty związane z budową chodników i zjazdów indywidualnych przez chodnik; - wykonanie koryta, - wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy z piasku w korycie, - ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie podsypki cementowo - piaskowej zagęszczonej mechanicznie, - wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm szarej i kolorowej, e) Roboty związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych z kruszywa; - wykonanie koryta, - wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy z piasku w korycie, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, f) Roboty wykończeniowe; - plantowanie skarp i dna wykopów, - humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m, g) Roboty związane z wykonaniem oznakowania drogowego, - ustawienie słupów z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych, - montaż do gotowych słupów znaków i tabliczek, - wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową, białą odblaskową, 1.2 Odwodnienie drogi - kanalizacja deszczowa na odcinku od D-8 do D-27 a) Zbiornik wód deszczowych; - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę - plac : roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, - Roboty ziemne - zbiornik : wykopy oraz przekopy koparkami podsiębiernymi, wywóz urobku samochodami samowyładowczymi, igłofiltry, zasypywanie wykopów z wymianą gruntu, zagęszczenie nasypów, - Roboty instalacyjne - zbiornik: wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62, roboty pomiarowe, deskowanie ław fundamentowych, przygotowanie zbrojenia, układanie mieszanki betonowej pompa- ławy fundamentowe pod zbiornik, posadowienie zbiornika wód deszczowych, montaż obejmy kotwiących, wykonanie kotwi K2 , montaż zbiornika wód deszczowych, - Roboty ziemne - plac: wykopy i przekopy koparkami podsiębiernymi wraz z wywozem ziemi, - Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupach stal z profilu zamkniętego wraz ze słupami przybramowymi , wrotami z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy, - Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych , - Wykonanie nawierzchni drogi i placu z kostki brukowej betonowej wraz z elementami drogowymi ( rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe , krawężniki ). b) Kanały kanalizacji deszczowej; - Roboty przygotowawcze i ziemne: roboty pomiarowe, wykopy i przekopy koparkami podsiębiernymi na odkład, wykopy liniowe , igłofiltry pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - pompowanie wody z wykopu, umocnienie ścian wykopów, zasypanie wykopów, zagęszczenie nasypów, wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi, roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych - inwentaryzacja powykonawcza, - Roboty montażowe: kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, montaż rurociągów z rur polietylenowych, podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, próby wodne szczelności kanałów rurowych, studnie kanalizacyjne systemowe, rury ochronne, zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, kamerowanie kanalizacji deszczowej , regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych , włazy kanałowe, - Wyloty do odbiorników : umocnienie skarp i dna wykopów płytami prefabrykowanymi , montaż elementów prefabrykowanych - umocnienie skarp płytami ażurowymi, montaż kraty w ścianie oporowej czołowej. c) Pompownia P1 - Roboty ziemne: wykopy i przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, wykopy liniowe, umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych, pompowanie próbne pomiarowe, zasypywanie wykopów, zagęszczenie nasypów - roboty montażowe: wbijanie ścianek szczelnych stalowych, podkłady betonowe na podłożu gruntowym, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, układanie mieszanki betonowej, rozładunek pompowni, posadowienie zbiornika pompowni, montaż pozostałych elementów pompowni ścieków, włączenie przewodu grawitacyjnego do przepompowni za pomocą przejścia szczelnego DN400, włączenie przewodu tłocznego, montaż kształtek ciśnieniowych. 1.3. Branża elektryczna - linie napowietrzne oświetlenia ul. Świerkowej w m. Lipa - cały zakres a) przyłączenie do istniejącej stacji - układanie kabli energetycznych na słupach betonowych, kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa , montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, montaż konsoli (kontrola i dostosowanie układu pomiarowego i sterowniczego ) uzupełnienie zabezpieczeń, podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, badanie linii kablowej średniego napięcia , niskiego napięcia i sterowniczej , badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania , uziemienie ochronne lub robocze b) montaż słupów - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN c) oprzewodowanie - montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN d) oprawy - montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych - montaż przewodów do opraw oświetleniowych - montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - montaż skrzynki bezpiecznikowej e) ochrona odgromowa - montaż ograniczenia przepięć - montaż uziomów lub przewodów uziemiających - mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych - badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze 1.4. Branża elektryczna - przebudowa linii energetycznych - likwidacja kolizji a) przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nn - kopanie rowów dla kabli , grunt kat. III, nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - układanie kabli w rowach kablowych , przykrycie folią - przekładka kabla i uporządkowanie istniejących - złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy , ZK1a 200A - przestawienie istniejących przyłączy - ułożenie rur osłonowych stalowych - badanie linii kablowej średniego napięcia , niskiego napięcia i sterowniczej - nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego , zasypanie rowów b) przebudowa linii napowietrznej - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN - regulacja zwisów przewodów i prostowanie słupów linii NN - montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 4 do SIWZ dokumentacja projektowa oraz nr 4a do SIWZ przedmiar robót. Załączniki nr 4 i 4a do SIWZ zawierają pełen zakres robót objętych decyzją pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację I etapu zadania, w związku z czym do wyceny przedmiotu zamówienia należy przyjąć wyłącznie elementy niezbędne do realizacji I etapu, zgodnie z załącznikiem nr 4b do SIWZ kosztorys ślepy. W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w przedmiarze robót (kosztorysie ślepym). 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, do podanych w SIWZ, a wszelkie produkty określone w dokumentacji projektowej pochodzące od konkretnych producentów są opisane parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi), jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do obowiązujących norm lub instrukcji Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy rozwiązania równoważne opisywanym w wymienionych normach i instrukcjach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". 5. Ciężar udowodnienia, że produkt jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W tym celu, jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane produkty do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne do rozwiązań określonych w SIWZ i uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie zaproponowanych produktów, która jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie równoważności przyjętych rozwiązań (pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy)

CPV: 45233220-7,45111200-0,45233222-1,45112730-1,45316213-1,45231100-6,45231300-8,45311000-0

Dokument nr: 512026-N-2019, ZP.271.5.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaklikow/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=12&podmenu=157&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, pokój nr 3

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15, 37 - 470 Zaklików, Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę minimum 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 1 000 000 zł (jeden milion złotych)
Informacje dodatkowe W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum: a) jedno zadanie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi obejmującej zakresem: wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, wykonanie chodnika (placu) z kostki brukowej betonowej o wartości minimum 1 000 000 zł brutto, przy czym dopuszcza się również, aby Wykonawca wykonał wskazane powyżej zadania w ramach odrębnych zleceń o łącznej wartości minimum 1 000 000 zł brutto 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującymi osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia, skierowanymi do realizacji zamówienia: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) legitymującym się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym (3 lata od daty otrzymania uprawnień o wymaganej specjalności) posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi związanymi z budową dróg lub przebudową dróg. Stosowną informację, zawierającą w szczególności nazwy i lokalizacje zadań, przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy, a także zakres wykonywanych przez nie czynności w przedmiotowym postępowaniu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami należy zawrzeć w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz osób. b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) legitymującym się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym (3 lata od daty otrzymania uprawnień o wymaganej specjalności) posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi tożsamymi z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.: budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. Stosowną informację, zawierającą w szczególności nazwy i lokalizacje zadań, przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót (budowy), a także zakres wykonywanych przez nie czynności w przedmiotowym postępowaniu oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami należy zawrzeć w załączniku nr 8 do SIWZ wykaz osób c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 2. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego zlecenia, kontraktu lub zamówienia większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej. 3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2272).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; - dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w § VIII ust. 1 - dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § VIII ust. 1: 3.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.2 Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2 stosuje się. 3.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu w terminie 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego dostarczył: 1.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 500 000 zł. 1.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 1 000 000 zł. 1.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zawierający minimum: jedno zadanie polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi obejmującej zakresem: wykonanie odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, wykonanie chodnika (placu) z kostki brukowej betonowej o wartości minimum 1 000 000 zł brutto, przy czym dopuszcza się również, aby Wykonawca wykonał wskazane powyżej zadania w ramach odrębnych zleceń o łącznej wartości minimum 1 000 000 zł brutto, przy czym dopuszcza się również, aby Wykonawca wykonał te zadania łącznie w ramach jednego zamówienia, przy zachowaniu postanowień określonych powyżej. 1.4 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający: a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) legitymującego się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym (3 lata od daty otrzymania uprawnień o wymaganej specjalności) posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg; b) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) legitymującego się minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym (3 lata od daty otrzymania uprawnień o wymaganej specjalności) posiadającym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi tożsamymi z robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj.: budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej; c) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane (w rozumieniu przepisów aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych) zgodnie z postanowieniami rozdziału V ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3.2 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oświadczeniami, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 (załączniki nr 1 i nr 6 do SIWZ), złożył następujące dokumenty: 1.1 Formularz oferty - załącznik nr 3 do SIWZ 1.2 Kosztorys ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 4b do SIWZ) 1.3 Dowód wniesienia wadium 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby - załącznik nr 9 do SIWZ (w przypadku konieczności) 1.5 Dokument pełnomocnictwa (w przypadku konieczności)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena ofertowa 60,00
2. Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji 10,00
3. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 5,00
4. Doświadczenie zawodowe kierownika robót 5,00
5. Okres rekojmi za wady 20,00

Termin związania ofertą: do: 2019-03-28 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.