Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim
ul. Traugutta 56
83-200 Starogard Gdański
powiat: starogardzki
585622433
tbszk@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14901
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Rynek nr 2A w Starogardzie Gdańskim
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Rynek nr 2A (jednostka geodezyjna miasto Starogard Gdański, obręb 17, działka nr 478/1).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie prawem wymaganym oraz wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Rynek nr 2A (jednostka geodezyjna miasto Starogard Gdański, obręb 17, działka nr 478/1).
Przedmiot zamówienia
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" realizowanych w zakresie rzeczowym zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowego opracowanym dla przedmiotowej nieruchomości i stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego oraz na podstawie projektu budowlanego wykonanego przez Wykonawcę na bazie PF-U (w odpowiednim zakresie wynikającym z zastosowania wymogów określonych Ustawą Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i sztuką budowlaną i UCHWAŁĄ NR XLVII/446/2013 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie: uchwalenia miejscowegoMplanu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką,Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim).
W zakres robót wchodzą:
1) prace rozbiórkowe,
2) remont elewacji z częściowym ociepleniem,
3) remont schodów zewnętrznych (wejście do budynku).
Projekt budowlany wykonany przez Wykonawcę na bazie PF-U przed terminem rozpoczęcia robót podlega obligatoryjnie zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 14901

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1.Oferty należy składać w terminie do dnia 04.03.2019 roku do godz. 13.00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Spółka z o.o. w Starogardzie Gdańskim ul. Traugutta 56 (pokój nr 9) lub na e-mail: tbszk@wp.pl
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisanej" Oferta na wykonanie robót remontowych i renowacyjnych wybranych elementów wspólnych budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Paderewskiego nr 10 w Starogardzie Gdańskim" - nie otwierać przed dniem 04.03.2019 godz. 15.00
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym będą odrzucone.
3. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY".
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawcy stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące.
9. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Miejscowość: Starogard Gdański
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania i odbioru robót: do dnia 30.11.2019
1) za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół. Czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami działu XV niniejszego zapytania ofertowego.
3) Warunkiem dokonania odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.
4) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujące remont budynku wielorodzinnego lub budowę budynku wielorodzinnego.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje osobą Kierownika budowy - należy wskazać osobę, która będzie kierowała robotami i posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydanych na podstawie przepisów odrębnych , tj. z uwzględnieniem ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie ustanawia warunków w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY ZAWARTEJ NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do umowy zawartej na podstawie niniejszego Zapytania Ofertowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.
3.Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z zawartej umowy.
4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
4.1.odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia za roboty budowlane,
4.2.zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
4.3.zmiany sposobu, terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek na rzecz Wykonawcy,
4.4.zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
1) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
2) odmowy wydania przez inne podmioty wymaganych zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, którym to opóźnieniom Wykonawca nie mógł zapobiec,
3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych nie zinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych, potwierdzonych stosownym wpisem do dziennika budowy uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie,
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
4.5. Technologii wykonania robót bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
1)pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych w dokumentacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;
2)pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót od wskazanej w dokumentacji pozwalającej na zmniejszenie czasu realizacji inwestycji, kosztów wykonywanych prac lub kosztów późniejszej eksploatacji;
3)koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
4)koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
5)niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń;
6. Pozostałe zmiany:
a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
b) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy).
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI, w terminie wyznaczonym do złożenia oferty, należy złożyć:
a) formularz ofertowy
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
d) wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dowody, potwierdzające, że roboty budowlane wskazane w tabeli zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną (kopia protokołu odbioru robót, kopia pozwolenia na użytkowanie lub inne dowody).
e) wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
f) kosztorys ofertowy określający ceny jednostkowe i ilość poszczególnych robót wraz z
wypełnioną tabelą rzeczowo-finansową.
g) zaakceptowany wzór umowy.
h) aktualne zaświadczenia o braku zaległości w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w KRUS (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 10 % wartości realizowanego zamówienia , jeśli są niezbędne do jego prawidłowego wykonania zamówienia. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. KRYTERIUM : WAGA (pkt)
Wartość brutto 85 pkt
Okres gwarancji 15 pkt
a) Wartość brutto -Pc
Cn x 85 pkt
Pc = _________________
Cb
Pc - otrzymane punkty
Cn - wartość brutto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb - wartość brutto badanej Oferty
Oferta za kryterium ,,Wartość netto" może otrzymać maksymalnie 85 pkt.
b) Okres gwarancji i rękojmi-Pg
W kryterium okres gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji i rękojmi w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji irękojmi wynosi 36miesięcy a maksymalny 60 miesięcy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym, okres gwarancji zostaje ustalony na 36 miesięcy. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi na okres krótszy niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie takiej oferty.
Oferta za kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi" może otrzymać maksymalnie 15 pkt. Punktacja za zaproponowany przez Oferenta okresy gwarancji będzie obliczana w następujący sposób:
gn x 15
Pg = _________________
gb
Pg - otrzymane punkty
gn - ilość msc zaproponowanej przez Oferenta gwarancji
gb - najdłuższy okres zaproponowanej gwarancji w miesiącach
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Wykluczenia
1.W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z dnia 19 lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie Oświadczenia - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym . W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę jeżeli wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe Wykonawcy z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy polegające w szczególności na :
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności zobowiązań publiczno-prawnych (np. podatki, opłaty, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Wykonawca powinien przedłożyć aktualne zaświadczenia dotyczące płatności podatków w urzędzie Skarbowym lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty. Brak zaległości w zakresie opłat zostanie zweryfikowany na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3 ( oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Rynek nr 2A w Starogardzie Gdańskim
Adres
Rynek 2A
83-200 Starogard Gdański
pomorskie , starogardzki
NIP
5922263704
Numer naboru
RPPM.08.01.02-IZ.00-22-001/17

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Prabucki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
585622433

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.