Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Przedmiot:

,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Data zamieszczenia: 2019-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Turystyczna
20-207 Lublin
powiat: Lublin
tel. 817 495 300, faks 817 495 341
dzp@zdw.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł.14,483 km" - w zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: ,,Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn na odcinku od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł.14,483 km" - w zakresie budowy systemu odwodnienia odprowadzającego wody opadowe i roztopowe od przepustów drogowych w kierunku odbiornika. Klasyfikacja robót wg CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównanie terenu; 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów; 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych. 2. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: Zakres inwestycji obejmuje budowę 12 rowów oraz przebudowę 2 rowów odprowadzających wody opadowo - roztopowe od istniejących przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej nr 846 w kierunku: rzeki Wojsławki, istniejących rowów melioracji szczegółowej oraz do 2 zbiorników chłonno odparowujących przewidzianych do budowy. Zakres robót objęty dokumentacją projektową nie wpływa na dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty: o roboty przygotowawcze w zakresie: prac geodezyjnych, zdjęcia warstwy ziemi, urodzajnej, rozbiórek nawierzchni zjazdów i przepustów, wycinka drzew i krzewów, o wykonanie robót ziemnych tj. wykopów i nasypów w ramach wykonania rowów i zbiorników chłonno - odparowujących, o wykonanie dróg technologicznych do zbiorników, o wykonanie zjazdów gospodarczych, o wykonanie zabezpieczenia skarpy i dna rowów lub zbiorników za pomocą: humusowania i obsiewu, faszyną, elementami betonowymi, materacami siatkowo - kamiennymi, poprzez zabudowę rowu elementami rur, o wykonanie ogrodzenia zbiorników, o przebudowę lub zabezpieczenie sieci teletechnicznej, światłowodowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, o wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie dróg. Wykonawca zobowiązany jest do: o opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów zapewnienia jakości, o opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi prze?pisami, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu robót korzystać z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowiącego część dokumentacji projektowej. o utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiałów, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. o wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nierucho?mości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. o Wykonawca w okresie od protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom wynikłe na tym terenie, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych, o sporządzenia protokółów czasowego zajęcia nieruchomości (protokół wejścia na nieruchomość i protokół zejścia po zakończeniu prac) i przekazania ich Zamawiającemu, o opracowania na koszt własny projektów technologicznych, opracowania technologii wykonania poszczególnych zakresów robót w tym uwzględniania w TER wszystkich czynników wynikających z przyjętej technologii niezbędnych do wykonania powierzonego zakresu robót. o uzyskania protokołów odbiorów zakończonych robót od wszystkich gestorów sieci oraz jednostek wymienionych w udzielonych warunkach zatwierdzenia i prowadzenia robót objętych zakresem inwestycji, o wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oznakowania wykonywanych robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu jego obowiązkiem jest natychmiastowe ich usunięcie. o przygotowania powykonawczego operatu kolaudacyjnego w 3 egz., uwierzytelnionej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz., oraz wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych ustawą prawo budowlane oraz wymaganych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty, wymiany i uzupełnień przygotowanych dokumentów zgodnie ze zgłoszonymi przez WINB w Lublinie oraz Zamawiającego uwagami. Za działania związane z przygotowaniem dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, o spełnienia wymagań Decyzji Nr 13/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Znak: IF-I.7820.9.2018.BT z dnia 19 listopada 2018r. oraz warunków wynikających pozostałych Decyzji przywołanych w Decyzji ZRID. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze TER pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku?mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze TER ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego i wykonawczego oraz SST. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. Wykonawca w terminie wykonania zamówienia jest zobowiązany do wykonania łącznie: robót budowlanych oraz czynności związanych z przygotowaniem dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami WINB w Lublinie. Wraz z podpisaną umową Wykonawca dostarczy oświadczenia osób, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót), o podjęciu obowiązków kierownika budowy, kierownika robót. 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w dok.zamówienia w zakresie realizacji zamówienia. 4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. Ilekroć w SST podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w SST

CPV: 45111000-8,45112000-5,45233120-6,45230000-8,45232100-3,45232300-5

Dokument nr: 512556-N-2019, KU.371.9.2019.ms

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdw.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna- oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/wysłać na adres wskazany poniżej
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Zdolności technicznej lub zawodowej; 2. Minimalne warunki dotyczące: 1) Doświadczenia wykonawcy: Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2019 r. poz.51) drogi publicznej, o wartości robót co najmniej 300 000,00 zł (netto) wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. 2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: a) Kierownik budowy: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności drogowej uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem której parametry określa dokumentacja projektowa oraz posiadać doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży drogowej na minimum jednej inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2019 r. poz.51) i wartości robót co najmniej 300 000,00 zł (netto), przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Inwestora. b) Kierownik robót branży sanitarnej: posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami przy budowie drogi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, objętej zamówieniem której parametry określa dokumentacja projektowa; c) kierownik robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami przy budowie drogi, w specjalności telekomunikacyjnej uprawniające do kierowania robotami w specjalnościach instalacyjnych w telefonii przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, objętej zamówieniem której parametry określa dokumentacja projektowa. d) specjalista ornitolog: Osoba ta winna posiadać wykształcenie w dziedzinie ochrony środowiska lub pokrewne. Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.2068) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy pzp i sekcji III.2.2) niniejszego ogłoszenia. 6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie. UWAGA: Zgodnie z wyrokiem Trybunału nr C-387/14 z dnia 4 maja 2017 ,,Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia."
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT). c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000,00 zł słownie złotych: pięć tysięcy 00/100. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. ,,przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego". W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), Zamawiający zaleca aby treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, wskazywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
udzielony okres rękojmi 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.