Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia elektrycznego do zasilania kompleksu ścianowego

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia elektrycznego do zasilania kompleksu ścianowego

Data zamieszczenia: 2019-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327177025, Faks: +48 327177254
w.bochenska@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektrycznego do zasilania kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast

Numer referencyjny: 421801744
II.1.2)Główny kod CPV
43000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia elektrycznego do zasilania kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast:

Zadanie nr 1 - Dostawa zestawu stacji kompaktowych oraz zespołów transformatorowych do zasilania kompleksu ścianowego na napięcie 3,3kV.

Zadanie nr 2 - Dostawa 2 szt. ognioszczelnych stacji transformatorowych 6/3,3 kV i mocy pozornej min. 2,5 MVA każda.

Zadanie nr 3 - Zestaw do przemieszczania aparatury elektrycznej po szynach kolejki podwieszanej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Dostawa zestawu stacji kompaktowych oraz zespołów transformatorowych do zasilania kompleksu ścianowego na napięcie 3,3kV.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31211310
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - Dostawa zestawu stacji kompaktowych oraz zespołów transformatorowych do zasilania kompleksu ścianowego na napięcie 3,3kV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa 2 szt. ognioszczelnych stacji transformatorowych 6/3,3 kV i mocy pozornej min. 2,5 MVA każda.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31170000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 - Dostawa 2 szt. ognioszczelnych stacji transformatorowych 6/3,3 kV i mocy pozornej min. 2,5 MVA każda.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Zestaw do przemieszczania aparatury elektrycznej po szynach kolejki podwieszanej.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 - Zestaw do przemieszczania aparatury elektrycznej po szynach kolejki podwieszanej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 43000000

Dokument nr: 068329-2019, 421801744

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2019
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, Dział Zamówień i Przetargów, pok. nr 310, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez portal EFO.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi.

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, POLSKA.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, POLSKA.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16, POLSKA.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

1) dla zadania nr 1: 22 000,00 PLN,

2) dla zadania nr 2: 14 000,00 PLN,

3) da zadania nr 3: 6 000,00 PLN.

W zależności od ilości zadań, na które składana jest oferta, wysokość wymaganego wadium stanowić będzie sumę kwot wadiów wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny.

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena:

a) dla zadania nr 1: 20 000,00 PLN brutto,

b) dla zadania nr 2: 10.000,00 PLN brutto,

c) dla zadania nr 3: 5 000,00 PLN brutto.

3. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji określono w Części XXII SIWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2019

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A.Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Tel.: +48 327177025
E-mail: w.bochenska@pgg.pl
Faks: +48 327177254
Kod NUTS: PL22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.