Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi nadzoru budowlanego

Przedmiot:

Usługi nadzoru budowlanego

Data zamieszczenia: 2019-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O
Cegielnianej 4 w Grodzisku Mazowieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
22 7243036
nie@doty.czy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166229
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi nadzoru budowlanego, znak sprawy: 07/DO/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej - AKPiA i sanitarnej dla Inwestycji: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w podziale na trzy zadania:
- Zadanie nr 1 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej;
- Zadanie nr 2 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej i AKPiA;
- Zadanie nr 3 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej.
2. Szczegółowy sposób realizacji usługi zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej - AKPiA i sanitarnej dla Inwestycji: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w podziale na trzy zadania:
- Zadanie nr 1 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej;
- Zadanie nr 2 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej i AKPiA;
- Zadanie nr 3 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej - AKPiA i sanitarnej dla Inwestycji: Roboty budowlane polegające na budowie instalacji farmy fotowoltaicznej o mocy 300 kW na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji znajdujących się na oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w podziale na trzy zadania:
- Zadanie nr 1 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej;
- Zadanie nr 2 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży elektrycznej i AKPiA;
- Zadanie nr 3 - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1166229, 07/DO/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Siedziba Zamawiającego przy ul. Cegielnianej 4 w Grodzisku Mazowieckim - Sekretariat I piętro, do dnia 27.02.2019 r. do godz. 10:00 - forma pisemna

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: grodziski Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Harmonogram realizacji zamówienia
Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, odbiorze robót i rozliczeniu budowy z Wykonawcą. Nadzór inwestorski pełniony będzie również w okresie gwarancji i rękojmi.
Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorowanych inwestycji do dnia 31.10.2019r.
Termin zakończenia realizacji inwestycji rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych nadzorowanej inwestycji 30 dni przed ww. terminem zakończenia realizacji inwestycji. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową, potwierdzoną przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
Określone powyżej terminy mają jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w Umowie, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, do czasu zakończenia
i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających.
Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również w okresie 5 lat od daty zatwierdzenia protokołem odbioru końcowego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie
w gwarancji i rękojmi na roboty budowlane.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługę polegającą na świadczeniu nadzoru inwestorskiego w branży w zakresie danego zadania dla co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie o wartości robót minimum 2.000.000,00 zł brutto (dwa miliony złotych).
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
w zakresie potencjału osobowego:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- (dotyczy zadania nr 1) Inspektorem nadzoru w branży konstrukcyjno -budowlanej posiadającym:
o uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
o jest członkiem Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
- (dotyczy zadania nr 2) Inspektorem nadzoru w branży elektrycznej i AKPiA posiadającym:
o uprawnienia budowlane do nadzoru nad robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
o jest członkiem Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
- (dotyczy zadania nr 3) Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym:
o uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
o jest członkiem Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Zamawiający dokonana oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o regułę spełnia/nie spełnia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Warunki zmiany umowy
Zmiany umowy określa paragraf 10 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik-grodzisk.pl
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 1 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
CENA BRUTTO (Cena oferty) - 100% (najniższa cena spośród badanych ofert /cena badanej oferty) x 100 pkt
Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Wykluczenia
Zgodnie z SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.zwik-grodzisk.pl
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O
Adres
Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki
mazowieckie , grodziski
Numer telefonu
0227243036
Fax
0227241129
NIP
5291762897
Tytuł projektu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0193/16-00
Załączniki

Formularze nr 1,2,3,4,5 w wersji edytowalnej
SIWZ z załącznikami 1-6

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Beata Kurzynka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 7243036

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.