Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Remonty sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Mickiewicza 28/30,
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą
bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach
kanałów sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądza. Remonty należy wykonać
metodą bezwykopową, w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami
poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi
utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV
(czynnik technologiczny). Na trasie odcinków poddawanych remontowi znajdują się czynne
przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla części z kanałów przeznaczonych do remontu Zamawiający
posiada przeprowadzone inspekcje TV. Specyfikację sieci przeznaczonych do remontu
przedstawia tabela nr 1. Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości, na których
zlokalizowane są sieci przeznaczone do remontu zawiera tabela nr 2.
Tabela nr 1 - Specyfikacja sieci przeznaczonych do remontu
Lokalizacja (nazwa ulicy) Oznaczenie odcinka do remontu Szacunkowa średnica [mm] Szacunkowa długość [m]
Batorego S56BA18B-S56BA17B 200 41
Ikara S118IK33L- S118IK3 200 36
Sienkiewicza S43SK39A-S43SK40A 350 54,5
Chełmińska S101CH62B-S101CH46BN 250 33,5
Chełmińska - Narutowicza S54CH63B-S93NA1B 250 21
Chełmińska (przed ogrodami działkowymi) S124CH17B1-S124CH18B1-S124CH19B1- S124CH20B1-S124CH21B1 600 184
Mikołaja z Ryńska S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego (włączenie na ostro) 200 20
Mikołaja z Ryńska S26MR6C-S26MR7C 300 30
Modrzewskiego - Waryńskiego S58M05C - sieć Waryńskiego (włączenie na ostro) 200 6,5
Piłsudskiego S/D26PI29C- S/D26PI30C* S/D26PI31C- S/D26PI32C- S/D26PI33C 750/500 229
Działyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 300 60
Droga Mazowiecka S138DM3M-S138DM4M 200 88
Rakowskiego S133RA1R-S133RA2R 200 33,5
Szachnitowskiego (wcześniej Szenwalda) S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B 200 77,5
Kościuszki Kilińskiego S8K0164A-S8KI135A 200 40,5
Jackowskiego Śniadeckich (teren przedszkola) S106JA13S-S106JA14S-S106SN13S 200 77,5
Podhalańska S141PO9M-S141PO10M 300 28
Śniadeckich S106SN98S-S106SN55S 200 45
Tabela nr 2 - Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości
Lokalizacja (nazwa ulicy) Oznaczenie odcinka do remontu Data wykonanej inspekcji TV Własności działek na których jest kanalizacja do remontu
Batorego S56BA18B- S56BA17B 2018r. Gmina Miasto Grudziądz
Ikara SUSIK33L- S118IK3 2018r. Gmina Miasto Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa Grudziądz
Sienkiewicza S43SK39A-S43SK40A 2018r. Skarb Państwa
Chełmińska S101CH62B-S101CH46BN 2018r. Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Chełmińska - Narutowicza S54CH63B-S93NA1B 2018r. Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Chełmińska (przed ogrodami działkowymi) S124CH17B1-S124CH18B1-S124CH19B1- S124CH20B1-S124CH21B1 2017r. Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Mikołaja z Ryńska S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego (włączenie na ostro) 2018r. Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Mikołaja z Ryńska S26MR6C-S26MR7C 2017r. Gmina Miasto Grudziądz
Modrzewskiego - Waryńskiego S58M05C - sieć Waryńskiego (włączenie na ostro) 2018r. Gmina Miasto Grudziądz
Piłsudskiego S/D26PI29C- S/D26PI30C- S/D26PI31C- S/D26PI32C- S/D26PI33C BRAK TV Skarb Państwa
Działyńskich S23DZ2C-S23DZ3C 2011r. Gmina Miasto Grudziądz
Droga Mazowiecka S138DM3M-S138DM4M 20l4r. Gmina Miasto Grudziądz
Rakowskiego S133RA1R-S133RA2R 2015r. Gmina Miasto Grudziądz
Szachnitowskiego (wcześniej Szenwalda) S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B 2015r. Gmina Miasto Grudziądz
Kościuszki Kilińskiego S8K0164A-S8KI135A 2015r. Skarb Państwa
Jackowskiego Śniadeckich (teren przedszkola) S106JA13S-S106JA14S-S106SN13S 2017r. Gmina Miasto Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Podhalańska S141PO9M-S141PO10M 2013r. Gmina Miasto Grudziądz
Śniadeckich S106SN98S-S106SN55S 2017r. Gmina Miasto Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Uwaga:
Podane w ww. tabelach długości, średnice należy traktować jako szacunkowe.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Rękaw musi spełniać następujące wymagania, potwierdzone świadectwem zgodności z normą,
aprobatą techniczną lub dokumentacją techniczną:
a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie,
pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być
obcięte równo i prostopadle do osi, (nie dopuszcza się występowania żadnych fałd podłużnych
i poprzecznych na wewnętrznej powierzchni wykładziny po remoncie),
b) nasączanie rękawa w warunkach kontrolowanych - fabrycznych (niedopuszczalne jest
nasączanie na placu budowy),
c) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z włókna szklanego
- dla przekroju jajowego 750/500mm wynosi 9,0mm,
- dla przekroju 200mm wynosi 4.0mm,
- dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm
- dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm,
- dla przekroju 350mm wynosi 5(0mm(
- dla przekroju 600mm wynosi 9,0mm,
d) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z filcu poliestrowego
- dla przekroju jajowego 750/500mm wynosi 15,0mm,
- dla przekroju 200mm wynosi 6.0mm,
- dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm,
- dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm,
- dla przekroju 350mm wynosi 9,5mm,
- dla przekroju 600mm wynosi 15,0mm,
Wartości podane w powyżej należy traktować jako emm zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-
4:2018
e) wymagane jest całkowite rozprężenie rękawa w kanale po wykonanej remoncie,
w przypadku niespełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia rękawa
i zainstalowania nowego w sposób prawidłowy,
f) barwa rękawa po zainstalowaniu powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod
względem odcienia i intensywności,
g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,
h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
i) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego
utwardzenia rękawa,
j) kanał po remoncie musi spełniać wymogi szczelności określone polskich normach dla
kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych.
Dostarczony na budowę materiał musi posiadać następujące cechy identyfikacyjne:
-nazwę i znak producenta,
-nazwę materiału,
-długość rękawa,
-grubość rękawa,
-datę produkcji i miejsce przeznaczenia.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje (obowiązki Wykonawcy):
> dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów średnic i długości odcinków, wraz
z przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu w złożonej ofercie,
> organizację i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy
projektem organizacji ruchu,
> czyszczenie kanału przed renowacją,
> inspekcję kanału kamerą TV przed wykonaniem remontu i powykonawczą,
> wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz końców rękawa na kanale
poddanym remontowi, w tym także narostów tłuszczy, złogów itp.
> korkowanie kanału do remontu i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz przepompowanie
ścieków w czasie trwania prac remontowych,
> zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału,
deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatą
techniczną,
> sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach,
> otwarcie przykanalików i końców rękawa na kanale poddanym remontowi za pomocą robota
frezującego,
> zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych
przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,
> wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób
i badań,
> wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym związane,
> koszty poboru wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej po stronie
Zamawiającego (miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający),
> wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania remontu
w sposób całkowicie bezwykopowy,
> oddanie odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego
użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego,
> inne niezbędne prace wynikające z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii
robót.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był:
> zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.);
> zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym normami polskimi
i normami wspólnymi Unii Europejskiej, w szczególności z:
o PN-EN 12889:2003 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych".
o PN-EN ISO 11296-1:2018-04 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej - Część
1: Postanowienia ogólne".
o PN-EN ISO 11296-4: 2018-03 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część
4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu".
> zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami
oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;
> zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz.
1570 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwa jakości materiałów,
deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszące normy europejskie lub aprobatą
techniczną.
6. Kontrola jakości materiałów polegać będzie na ocenie zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ i aktualnych polskich normach, a w przypadku braku polskich norm
z wymogami aprobat technicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników
sprawdzenia z wymaganiami partia materiału nie będzie dopuszczona do zastosowania przy
remoncie kanału.
7. Kontrola jakości wykonania robót polegać będzie na ocenie zgodności wykonania robót
z SIWZ.
8. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną
w celu dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów sieci kanalizacji sanitarnej, oszacowania
kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego
przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia
9. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi na
okres 5 lat, licząc od daty podpisania każdego z protokołu odbioru. Szczegółowo wymagania
zamawiającego dotyczące gwarancji zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokument nr: S3/2019/PN/SK

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy
ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, III piętro, w dniu 25.02.2019 r. o godz. 9:15.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy
ul. Mickiewicza 28/30, w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do: 25.02.2019r.
godz. 9:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni świątecznych).

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4.10.2019r.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 15 000,00
(słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą.

Kontakt:
.Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z:
Agnieszka Ośka, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni świątecznych.
2. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z:
Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 61, lub 694 410 435, w godz. 8:00 -14:00 od poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.