Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup pierwszej części materiałów do prac badawczych

Przedmiot:

Zakup pierwszej części materiałów do prac badawczych

Data zamieszczenia: 2019-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: DAWIS IT Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staszica 1 lok. 2
05-800 Pruszków.
powiat: pruszkowski
223509050
grzegorz.wilczewski@dawis-it.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14986
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pruszków.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,zakup pierwszej części materiałów do prac badawczych "
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
DAWIS IT Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu zamierza zakupić materiały niezbędne do prac nad nową technologią w reflektometrze w tym konstrukcji urządzeń krańcowych. W ramach wydatku konieczny jest zakup laserów, światłowodów, modulatorów z pasmem pracy, konwerterów analogowo cyfrowych, fotodetektorów, układów WDM sprzęgających sygnały, modułów generatora, zasilaczy pół modularnych, szafa typu Rack, obudowy serwerowej
Zamówienie nie zostało podzielone na części i obejmuje całość dostawy wymienionej w załączniku nr 1
Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
Cel zamówienia
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,,Zastosowanie nowych technologii w reflektometrze" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo - rozwojowej w gospodarce, Działanie1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.
Przedmiot zamówienia
DAWIS IT Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu zamierza zakupić materiały niezbędne do prac nad nową technologią w reflektometrze w tym konstrukcji urządzeń krańcowych. W ramach wydatku konieczny jest zakup laserów, światłowodów, modulatorów z pasmem pracy, konwerterów analogowo cyfrowych, fotodetektorów, układów WDM sprzęgających sygnały, modułów generatora, zasilaczy pół modularnych, szafa typu Rack, obudowy serwerowej
Zamówienie nie zostało podzielone na części i obejmuje całość dostawy wymienionej w załączniku nr 1
Szczegółowa opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.
Informacje wstępne:
- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wspólny słownik zamówień CPV:
38636100-3 Lasery
38636110-6 Lasery przemysłowe
38621000-4: Aparatura światłowodowa;
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
32562000-0 - kable światłowodowe
31731100-0- moduły
31711000 - 3 - Artykuły elektroniczne

CPV: 38636100-3

Dokument nr: 14986, M1/2019/RPOR

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 20.02.2019 r. do godz. 10:00, ul. Stanisława Staszica 1 lok. 2, 05-800 Pruszków.
Ofertę można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty. Liczy się data wpływu oferty do zamawiającego.
Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: : grzegorz.wilczewski@dawis-it.pl
8. Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.
2. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: ,,zakup pierwszej części materiałów do prac badawczych "", w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień
w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
8. W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania
w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
10. Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja
o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan : grzegorz.wilczewski@dawis-it.pl, nr
tel.: 22 350 90 50, DAWIS IT Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, NIP: 5342409456;

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: pruszkowski Miejscowość: Pruszków
Harmonogram realizacji zamówienia
Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego - ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego maksymalnie do 15 marca 2019 r

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Warunki zmiany umowy
Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
2) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3) w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu (podpisania umowy o dofinansowanie) przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy, zmiany zakresu umowy czy też wprowadzenie dodatkowych postanowień umowy, do których Zamawiający zostanie zobowiązany przez Instytucję finansującą projekt,
4) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Zamówienia uzupełniające udzielane będą na warunkach wynikających z oferty wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryteria oceny ofert i ich wagi:
Lp. Kryteria Waga
1 Cena za materiały do badań 100%
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych w danej części otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min -oferta z najniższą ceną, C ofer. - badana oferta).
O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę która w kryterium cena uzyska najwięcej punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę z następnym wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
DAWIS IT Sp. z o.o.
Adres
ul. Staszica 1/2
05-800 Pruszków
mazowieckie , pruszkowski
Numer telefonu
22 759 91 91
NIP
5342409456
Numer naboru
RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Grzegorz Wilczewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
223509050

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.