Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z usługą wymiany akumulatorów zasilacza

Przedmiot:

Zakup wraz z usługą wymiany akumulatorów zasilacza

Data zamieszczenia: 2019-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
ul. 2 Pułku "Kraków" Nr 22
08-521 Dęblin
powiat: rycki
tel. 261 518 298; fax.: 261 517 452
m.pajurek@law.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Dęblin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup wraz
z usługą wymiany akumulatorów zasilacza UPS symulatora ,, Selekcjoner".
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.

Specyfikacja:
Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://bip.wsosp.pl zakładka przetargi/niepodlegające ustawie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej LAW w Dęblinie, od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.30. - 15.30.:
Lotnicza Akademia Wojskowa
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Kancelaria Jawna pok. nr 116.
(Wjazd do Pałacu Jabłonowskich możliwy również od strony os. Lotnisko, od ul. płk. Pilota Szczepana
Ścibiora). Oferty można składać osobiście, pocztą, kurierem, itp.
Termin składania ofert upływa dnia 20.02.2019 r., godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący sposób:
Lotnicza Akademia Wojskowa
ul. Dywizjonu 303 nr 35
08 - 521 Dęblin
,,Oferta w postępowaniu na zakup wraz z usługą wymiany akumulatorów zasilacza UPS
symulatora ,, Selekcjoner". Nie otwierać przed dniem 20.02.2019 r. godz.10:30"
(Zamówienie do kwoty 30 000 euro)
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia.
Warunki dostawy - Akademickie Centrum Szkolenia Lotniczego - Lotniczej Akademii Wojskowej,
ul. Dywizjonu 303 nr 35,08-521 Dęblin, po zamontowaniu i adaptacji akumulatorów do urządzenia oraz
sprawdzeniu poprawności działania UPS-a.
Gwarancja - okres gwarancji nie gorszy niż gwarancja producenta.

Wymagania:
W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej wyłącznie na
formularzu zamawiającego (załącznik nr 1).
Do oferty należy dołączyć:
1. wypełniony formularz ofertowy,
2. klauzulę informacyjną,
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
-udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (np. spółka cywilna,
1konsorcjum); pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą.
Oferta musi być podpisana.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia na
adres e-mail: m.pajurek@law.mil.pl
Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej http://www.wsosp.pl pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przypadku, gdy ceny jednostkowe są wyższe od cen rynkowych, oferta podlega negocjacji.
Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym
etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny
pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr
setny zaokrągla się w górę.

Uwagi:
Kryterium wyboru jest cena 100%
Termin płatności: Wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji umowy zostanie zapłacone Wykonawcy
przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w terminie do 21 dni od daty
otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
w sprawach merytorycznych: Mirosław Kruk, tel: 261 517 761
w sprawach proceduralnych: Maria Magdalena Pajurek, tel. 261 519 682,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.