Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w domu

Przedmiot:

Roboty budowlane w domu

Data zamieszczenia: 2019-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: AGNIESZKA DUDEK PRYWATNE DOMY OPIEKI
Mirzec-Majorat 19
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
514-261-894; 512-464-153
crb.bprojektu@onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166474
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w domu przeznaczonym pod prowadzenie Rodzinnego Domu Opieki
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) Dostawa i montaż windy/platformy dla osób niepełnosprawnych,
b) Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
c) Wykonanie prac adaptacyjnych łazienki,
d) Wykonanie utwardzenia alejek ogrodowych i podjazdów kostką brukową,
e) Wykonanie altany wraz z stołem i dostawą ławek ogrodowych.
w ramach realizowanego projektu ,,SŁONECZNA ZŁOTA JESIEŃ" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostosowanie domu jednorodzinnego do potrzeb osób starszych z niepełnosprawnościami utrudniającymi funkcjonowanie. W celu ograniczenia barier zapalnowano montaż wewnątrz budynku windy/platformy dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, umożliwiającego wyjazd osobom z ograniczeniami narządu ruchu do części rekreacyjnej ogrodowej a także dostosowanie łazienki.
Przedmiot zamówienia
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części które obejmują;
A. Część I - Dostawa i montaż windy/platformy wraz z wykonaniem robót budowlanych
B. Część II - Prace remontowo-budowlane: adaptacja łazienki.
C. Część III -Budowa części rekreacyjnej w ogrodzie (dostawa i montaż altany wraz z ławkami, utwardzenie ścieżek ogrodowych) wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO ZAPROSZENIA ORAZ W ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Gdyby użyte w zaproszeniu, załączonej dokumentacji parametry wskazywały na produkt określonego producenta lub źródła ich pochodzenia to zapisy te mają takie znaczenie, że parametry te określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktu, który ma być wykorzystany do wykonania usługi. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w
zaproszeniu. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności" i jest zobowiązany do ich
przedstawienia wraz ze złożoną ofertą.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wykonawca posiada uprawnienie do składania oferty na dowolną ilość części które określono w zaproszeniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
KODY CPV
42416100-6 - Windy
45313100-5 Instalowanie wind
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
5450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
39142000-9 Meble ogrodowe
44113810-6 Wykończenia nawierzchni
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1166474

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres AGNIESZKA DUDEK PRYWATNE DOMY OPIEKI, Mirzec-Majorat 19, 27-220 Mirzec lub osobiście w kopercie z dopiskiem ,,Oferta wykonania usługi budowlanej w ramach projektu: "SŁONECZNA ZŁOTA JESIEŃ" "lub w formie skanów na adres mailowy crb.bprojektu@onet.pl
(WIĄŻĄCA JEST DATA WPŁYWU OFERTY)

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Mirzec-Majorat
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia
a.) Rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy
b.) Zakończenie robót do 31.05.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, którzy wykażą zdolność techniczną lub
zawodową w zakresie zamówienia, o którego udzielenie się oferent ubiega:
Na potwierdzenie składa: wykaz robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz przedkłada dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane z należytą
starannością.
A. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że w tym okresie wykonał usługi
budowlane dla:
a) dla części I - Dostawa i montaż windy/platformy dla osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 50. 000, 00 zł brutto
b) dla części II - Prace remontowo-budowlane o wartości co najmniej 5. 000, 00 zł brutto
c) dla części III - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów lub zagospodarowanie części rekreacyjnej przestrzeni o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto
W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj robót, datę wykonania, odbiorcę.
Informację należy przedstawić w formie oświadczenia, zawierającego zestawienie wykonanych robót, zgodnie z wzorem załącznika nr 4 niniejszego zaproszenia.
Do wykazu należy załączyć dokumenty, np. referencje, protokół odbioru potwierdzające informacje o należytym wykonaniu robót.
Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy, jeżeli jego dochowanie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy przy dochowaniu należytej staranności.
2) Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.
a. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następstwie wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa lub wystąpienia uzasadnionych przyczyn spowodowanych czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mogłyby wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy, na jakość realizacji zamówienia, uniemożliwiających realizację zamówienia w pierwotnie ustalony sposób
b. wstrzymania robót przez upoważniony organ w związku z zaistnieniem przyczyn niezawonionych przez wykonawcę
c. wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, jeśli konieczność ich wykonania w tym okresie jest następstwem
okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
d. wystąpienia okoliczności prawnych i technicznych uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
e. w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które obie strony zaakceptują na piśmie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagane dokumenty:
1. Formularz ofertowy według załączonego wzoru. - załącznik nr 1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych usług -załącznik nr 4.
5.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo - Dotyczy sytuacji, gdy oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika,
wówczas należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
7. Parafowany wzór umowy-załącznik nr 5.
8. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO - parafowany załącznik nr 6
9. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO.- załącznik nr 7
10. Oświadczenie, o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - załącznik nr 8

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) oferta została złożona w terminie określonym w zaproszeniu;
b) oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w niniejszym zaproszeniu;
c) przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia;
d) Wykonawca potwierdzi zdolność techniczną lub zawodową opisaną w zaproszeniu
W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt od a) do c) oferta zostanie odrzucona, za nie
spełnianie warunku w pkt d) wykonawca zostanie wykluczony. Do pkt d) stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Kryteria punktowe:
1. Cena brutto- znaczenie 60 %
2. Okres gwarancji - znaczenie 20 %
3. Termin realizacji - znaczenie 10%
4. Zobowiązanie zatrudnienia osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego,
które będą realizowały przedmiot
zamówienia - znaczenie 10%
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
1.Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty badanej
60 -wskaźnik stały
2. Okres gwarancji
Liczba punktów = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 20 pkt
3.Termin realizacji
Liczba punktów = najkrótszy termin realizacji/ oferowany termin realizacji x 10 pkt
4. Zobowiązanie zatrudnienia osób bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, które będą realizowały przedmiot zamówienia.
Liczba punktów za zatrudnienie:
o 1 osoby - 0 pkt.
o 2 osoby - 5 pkt.
o 3 osoby - 10 pkt.
Niewskazanie liczby osób bezrobotnych lub młodocianych zatrudnionych celem realizacji zamówienia skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w przedmiotowym kryterium
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AGNIESZKA DUDEK ,,MODIMED" RODZINNY DOM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH "HELENA"
Adres
27-220 Mirzec-Majorat (część miejscowości Mirzec)
świętokrzyskie , starachowicki
Numer telefonu
514261894
NIP
6641449576
Tytuł projektu
"SŁONECZNA ZŁOTA JESIEŃ"
Numer projektu
RPSW.09.02.01-26-0010/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Dudek, Alicja Konecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
514-261-894; 512-464-153

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.