Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa otulin

Przedmiot:

Dostawa otulin

Data zamieszczenia: 2019-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki.
powiat: Suwałki
tel. 87 562 99 80, tel. 602 350 266
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166589
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki.
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa otulin
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa DAP do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych otulin:
- Zadanie I - termoizolacyjne z pianki PUR półsztywnej,
- Zadanie II - typu Thermaflex, wełna mineralna,
w ramach projektu pn. ,,Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła", przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, zgodnie ze specyfikacją ilościową w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ i Umowy.
1.2 Jest to zamówienie o kodzie numerycznym słownika podstawowego:
Kod CPV 44111520-2: Tworzywa izolacyjne
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ i Umowy. Podane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych technologicznych Zamawiającego.
1.4 Wszystkie wskazania należy rozumieć jako określenie minimalnych wymagań parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych.
1.5 Wymagany okres gwarancji jakości - 24 miesiące.
Wszelka dokumentacja dotycząca tego postępowania przetargowego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.pec.suwalki.pl w zakładce ,,przetargi".
Cel zamówienia
1.1 Celem zamówienia jest dostawa DAP do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowych otulin:
- Zadanie I - termoizolacyjne z pianki PUR półsztywnej,
- Zadanie II - typu Thermaflex, wełna mineralna,
w ramach projektu pn. ,,Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła", przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, zgodnie ze specyfikacją ilościową w Załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ i Umowy.
1.2 Jest to zamówienie o kodzie numerycznym słownika podstawowego:

Dokument nr: 1166589, ZP-MD/05/D/UE/19

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do 01.03.2019r. godz.10.00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki.
W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana następująco:
,,OFERTA NA DOSTAWĘ OTULIN"
nie otwierać przed 01.03.2019r. godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa w terminie trzech tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Formularz ofertowy (na załączonym druku),
2) Specyfikacja ilościowa i formularz cenowy (na załączonym druku),
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
4) Certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z normami lub innymi dokumentami odniesienia lub krajowa deklaracja właściwości użytkowych
5) Dokument producenta potwierdzający wartość współczynników przewodności cieplnej
6) W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do ofert powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).
7) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej można załączyć do oferty jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%
Wykluczenia
Z postępowania wyklucza się Wykonawców o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Przemysłowa 6A
16-400 Suwałki
podlaskie , Suwałki
NIP
8440004153
Tytuł projektu
Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła
Numer projektu
POIS.01.05.00-00-0004/18-00
44111520-2

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
w sprawach formalnych - Anna Śmiejkowska, tel. 87 562 99 80 w godz. 8.00-14.00. w sprawach proceduralnych - Tomasz Fimowicz tel. 602 350 266

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.