Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont palników głównych i wanny żużla kotła

Przedmiot:

Remont palników głównych i wanny żużla kotła

Data zamieszczenia: 2019-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
powiat: puławski
Piotr.Dmoch@grupaazoty.com
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,564286,f2bd7951b5ecb5e5171a761ba59d8657.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt nr 270001022/EC1/19 pt. ,,Remont palników głównych i wanny żużla kotła nr 3" - branża mechaniczna.
Treść zapytania:
Puławy, 07-02-2019 r.
Dział Postępowań Zakupów Remontowych - BOR
Nasz znak: BOR2-2241/ 190 /2019
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty
Przesyłamy zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu nr 270001022/EC1/19 pt. ,,Remont palników głównych i wanny żużla kotła nr 3" - branża mechaniczna.
I. Zamawiający:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, BDO 000007701.
II. Zakres rzeczowy: zgodnie z załącznikiem nr 1 z dnia 27-11-2018 r.
III. Dokumentacja techniczna: jest dostępna u Pana Marcina Jurkiewicza, tel. 81/565-25-83; 724-340-191; e-mail: marcin.jurkiewicz@grupaazoty.com lub Pana Andrzeja Smolaka, tel. 81/565-25-89; 661-991-013, e-mail: andrzej.smolak@grupaazoty.com
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Remont palników głównych i wanny żużla kotła nr 3 1 US

Dokument nr: Z90/198593

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 02- 2019 13: 10
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
26- 02- 2019 14: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
21- 02- 2019 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,564286,f2bd7951b5ecb5e5171a761ba59d8657.html

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji Projektu:

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu.

Uwagi:
Uwaga:
Termin wykonania prac może ulec zmianie ze względu na potrzeby ruchowe Zakładu Elektrociepłowni przy nie zmienionym czasie remontu (ilości dni).
V. Nadzór inspektorski i koordynację wykonawstwa robót zapewnia Zamawiający.
VI. Dane kontaktowe i forma przekazu informacji:
Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania w sprawach formalnych i technicznych jest Pan Piotr Dmoch, tel. 81 / 565 -21-56;e-mail: piotr.dmoch@grupaazoty.com w godz.07:00 - 14:00.
Uwaga:
Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania tak formalne jak i techniczne prosimy kierować w formie pisemnej(w tym na podany adres e-mail)najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim Oferentom, którym doręczono zaproszenie do złożenia ofert, bez ujawnienia źródła zapytania lub zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące ofert prowadzonego postępowania, udzielane Oferentom przez inne osoby i podmioty nieuprawnione do kontaktowania się z Oferentami.
VII. Zakres dostaw:
1. Wykonawca:
1.1. Materiały: zgodnie z dokumentacją i zakresem prac (załącznikiem nr 1).
1.2. Sprzęt: niezbędny do realizacji Projektu (zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym rusztowania i dźwigi).
1.3. Czynności KJ: wykonanie wszystkich niezbędnych badań technicznych.
2. Zamawiający:
2.1. Materiały: zgodnie z zakresem rzeczowym (załącznikiem nr 1).
2.2. Sprzęt: nie dotyczy.
Uwaga: w przypadku konieczności użycia sprzętu dźwigowego Oferent winien złożyć ofertę zgodnie z zasadami podanymi w Załączniku Nr 2.
VIII.Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Terminowa oraz wysoka jakość wykonania prac.
2. Spełnienie wymagań zgodnie z załącznikiem nr 6.
IX. Wymagania techniczne wykonania i odbioru:zgodnie z załącznikiem nr 1 z dnia
27-11-2018 r.
X. Miejsce wykonania robót:
Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A. -Pion Energetyczny - Zakład Elektrociepłowni - Wydział Kotłowni.
XI. Przedkładana oferta powinna zawierać:
1. ceny zgodnie z pkt. IV zakresu prac (załącznikiem nr 1 z dnia 27-11-2018 r.), które zostaną wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, który winien zawierać specyfikację materiałową oraz przedmiar robót dla pełnego zakresu robót podanego w zaproszeniu do składania ofert. Kosztorys należy dostarczyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej (CD/DVD/pendrive) z rozszerzeniem dla danego programu kosztorysowego np. NORMA: *.ath, *.xml; ZUZIA: *.xml; RODOS: *.rds, *.rod, itp. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie nakładów określonych w pierwszej kolejności w KNR, a ostatecznie wg norm zakładowych (branżowych). W przypadku braku możliwości sporządzenia kosztorysu wg nakładów określonych w katalogach jw. dopuszcza się możliwość ich sporządzenia w oparciu o analizy własne,
2. oświadczenie Oferenta, że przedkładana oferta obejmuje pełny zakres robót, materiałów i dostaw, określony w zaproszeniu do składania ofert, wraz ze wszystkimi operacjami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót oraz sprzątaniem stanowisk pracy,
3. okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na:
- roboty,
- materiały,
objęte niniejszym zaproszeniem do złożenia oferty,
4. dokumenty zgodnie z pkt. V zakresu prac (załącznikiem nr 1 do zaproszenia) oraz załącznikiem nr 6 (wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi),
5. proponowaną formę płatności (preferowana płatność jednorazowa po zakończeniu robót z terminem płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury), z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż środa (dla płatności złotówkowych), płatność staje się wymagalna w najbliższą środę przypadającą po powyższym terminie,
- w przypadku, gdy ostatni dzień płatności wypada w inny dzień niż piątek (dla płatności walutowych), płatność staje się wymagalna w najbliższy piątek przypadający po powyższym terminie,
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy jest czynnym podatnikiem VAT.
Wykonawca oświadcza, iż należne mu odsetki z tytułu wydłużonego terminu płatności powyżej 30 dni do dnia wymagalności tj. najbliższej środy (dla płatności złotówkowych) /tj. najbliższego piątku (dla płatności walutowych) zostały wliczone w wartość wynagrodzenia.
6. termin związania ofertą minimum 3 m-ce,
7. w przypadku planowanego zatrudnienia podwykonawcy robót - podanie w ofercie nazwy firmy, wartości oraz zakresu powierzonych prac (informujemy, że w przypadku wybrania Waszej oferty, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót podwykonawcy w oparciu o pozytywnie zaopiniowane przez Zamawiającego zgłoszenie (załącznik do wzoru umowy) z ewentualnym proponowanym podwykonawcą robót, z zastrzeżeniem zapisów w §9 załączonego wzoru umowy),
8. oświadczenie Oferenta zapewniające o złożeniu Zamawiającemu dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i/lub realizacji przedmiotu umowy w postaci:
- weksla własnego in blanco z klauzulą ,,bez protestu" wraz z deklaracją wekslową i/lub
- gwarancji bankowej i/lub
- gwarancji ubezpieczeniowej,
UWAGA!
Przy wartości oferty powyżej 1 000 000,00 zł netto, wyłącznie dopuszczalne formy dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji i / lub realizacji przedmiotu umowy to:
- gwarancja bankowa i / lub
- gwarancja ubezpieczeniowa.
9. oświadczenie - zobowiązanie do realizacji robót objętych niniejszym zaproszeniem zgodnie z wymogami nałożonymi na wytwórcę odpadów przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z wyłączeniem złomu metalicznego i stopów metali, które pozostają własnością Grupy Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A., a w przypadku realizacji usługi na rzecz Zamawiającego u Wykonawcy dostarczenia decyzji na wytwarzanie odpadów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie Zamawiającemu bezpośrednio po zakończeniu realizacji całości robót objętych niniejszym zaproszeniem - zestawienia dotyczącego wytworzonych podczas realizacji prac na instalacjach Zamawiającego odpadów, zawierającego następujące dane: nazwa firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R) lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce odzysku/ unieszkodliwiania (POLSKA lub inny kraj),
11. zgodę na zawarcie umowy na wykonanie robót wg załączonego wzoru,
12. aktualny odpis postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców, zawierający datę oraz podpis osoby bądź osób upoważnionych do zatwierdzenia klauzuli ,,za zgodność z oryginałem" lub aktualne zaświadczenie (oraz zaświadczenia w przypadku wspólników Spółki) o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej",
13. oświadczenia (na dzień złożenia oferty - nadania pocztowego) o niezaleganiu z płatnościami
- podatków w Urzędzie Skarbowym,
- składek w ZUS,
14. oświadczenie, że pobrana do niniejszego zaproszenia do składania ofert dokumentacja techniczna będzie wykorzystana wyłącznie do realizacji robót objętych zaproszeniem, dokumentacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. z późniejszymi zmianami,
15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie BHP i p.poż. w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrzne Grupy Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy" S.A - szkolenie płatne przez Wykonawcę w cenie 30,00 zł/osoba, tel. do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 81/565-29-04,
16. potwierdzenie możliwości realizacji Projektu w określonym powyżej terminie,
17. potwierdzone referencje z wykonania remontów palników głównych oraz wanien żużla co najmniej 2 kotłów o wydajności równej lub wyższej niż 215 t/h, w ciągu ostatnich 5 latach. Referencje winny zawierać wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami i wymaganiami energetycznymi oraz prawidłowo ukończone. Potwierdzone referencje winny podawać: nazwę Oferenta oraz (jeśli dotyczy) jego głównego Podwykonawcy (Podwykonawców), z którymi Oferent zamierza wykonać remont palników głównych i wanien żużla. Będą uznane tylko te referencje, w których zostaną podane informację, że w czasie prowadzonych prac nie doszło do żadnych wypadków przy pracy a prace zostały ukończone prawidłowo,
18. oświadczenie o braku występowania przesłanek wskazanych w Załączniku nr 3.
XII. Rozliczenie - Roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne:
1. Wartość wykonanych Robót uzupełniających, dodatkowych i zamiennych będzie ustalana na podstawie składników ceny kosztorysowej R-zł; Kp-%; Z-% pomniejszonych proporcjonalnie w toku negocjacji - dotyczy tylko R.
2. Wartość użytych materiałów i sprzętu ustalana będzie według rzeczywistych cen ich zakupu wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę faktur lub dodatkowo na żądanie Zamawiającego na podstawie uzupełniających dokumentów wykazujących na dokonanie zakupu według najkorzystniejszej oferty przy zastrzeżeniu pkt 3 .
3. Dla kategorii materiałów i sprzętu określanego w wydawnictwie SEKOCENBUD ich ceny oraz koszty zakupu nie mogą przekroczyć średnich aktualnych cen wydawnictwa SEKOCENBUD.
4. W przypadku zmiany podstawowego zakresu prac (zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym) prace te zostaną rozliczone powykonawczo w oparciu o ceny jednostkowe, określone w kosztorysie ofertowym, które zostaną zaktualizowane w proporcji wynikającej z różnicy pomiędzy przedstawioną wraz z kosztorysem ogólną ceną ofertową a ceną wskazaną w trakcie negocjacji cenowych.
XIII.Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO:
Oferta w części technicznej winna być czytelna, szczegółowa i zgodna z warunkami technicznymi wykonania i odbioru (dalej określanymi skrótem WTWiO) dotyczącymi, w zależności od przedmiotu dostawy, m.in. oferowanych: gatunków materiałów (z których ma być wykonany cały wyrób lub poszczególne jego elementy), parametrów pracy, konstrukcji, wymiarów, wymagań jakościowych, wymagań dozorowych itd. określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym (dalej określonym skrótem ,,ZO") lub ewentualnie skorygowanymi wymaganiami ogłoszonym przez Zamawiającego przed terminem złożeniem ofert.
W celu spełnienia ww. wymogu Oferent do oferty dołączy Oświadczenie o zgodności części technicznej oferty z WTWiO podanymi w ZO z wyłączeniem odstępstw podanych w Wykazie odstępstw od WTWiO podanych w ZO.
W przypadku zaoferowania odstępstw od WTWiO Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowanie/tabelę pt. Wykaz odstępstw od WTWiO podanych w ZO, w którym, dla każdego odstępstwa,należy podać:
1. wymaganie wg WTWiO
2. zaproponowane odstępstwo od wymagania określonego w WTWiO
3. wyczerpujące uzasadnienie techniczne, że zaoferowane odstępstwo nie jest gorszym rozwiązaniem od wymagań WTWiO
W przypadku:
- braku dołączenia do oferty Oświadczenia jw., lub/i
- braku akceptacji przez Zamawiającego wszystkich zaproponowanych w Wykazie odstępstw jw.,lub/i
- braku ujęcia w Wykazie odstępstw jw. odstępstw rzeczywiście zawartych w ofercie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji).
XIV.Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na terenie realizacji przedmiotowych prac i w jego okolicy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji z Panem Marcinem Jurkiewiczem, tel. 81/565-25-83 ; 724-340-191; e-mail: marcin.jurkiewicz@grupaazoty.com lub Andrzejem Smolakiem, tel. 81/565-25-89; 661-991-013e-mail: andrzej.smolak@grupaazoty.com
2. Odbiór dokumentacji technicznej u Pana Marcina Jurkiewicza, tel. 81/565-25-83; 724-340-191lub Pana Andrzeja Smolaka, tel. 81/565-25-89; 661-991-013.
XV. Ochrona danych osobowych w ramach RODO:
Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.
Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia Oferentom (,,Klauzula") na stronie internetowej pod linkiem
https://www.pulawy.com/213-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx
Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej, w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.
Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej i potwierdzenie tego faktu w oświadczeniu zawartym w treści składanej oferty.
Ofertę należy złożyć w budynku Pionu Zakupów, Dział Postępowań Zakupów Remontowych (pokój 214) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem ,,Konkurs ofert" z podaniem:
- nazwy Oferenta,
- numeru i tytułu Projektu,
- branży robót.
Termin składania oferty upływa z dniem: 26-02-2019 r. do godziny 14:00.
Uwaga: w przypadku rezygnacji ze złożenia oferty wymagane jest potwierdzenie tego faktu w formie pisemnej. Rezygnację należy przesłać niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji jednak nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu składania oferty faksem na numer 81/565 33 10; 81/565 35 66 lub na adres e-mail osoby prowadzącej sprawy handlowe.
Uwaga:Po przeprowadzeniu analizy formalnej i merytorycznej ofert, Komisja może się zwrócić do Oferentów o przedstawienie w wyznaczonym terminie ofert ostatecznych, w ramach, których oferty (ewentualnie zawierające wyjaśnienia i uzupełnienia składane na etapie ich weryfikacji) zostaną zmodyfikowane w zakresie warunków handlowych. Przedstawione oferty ostateczne pod rygorem odrzucenia nie mogą zawierać zmian niekorzystnych dla Zamawiającego.
Informujemy, iż nasza Spółka uzupełniła swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa Grupy Azoty. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce oraz w grupie kapitałowej Grupa Azoty postępowaniach.
Z tego powodu uprzejmie zapraszam do zarejestrowania się na naszej platformie https://platformazakupowa.grupaazoty.com/rejestracja/rejestracja.html Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade:
nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net
Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.
Wszelkie koszty i wydatki związane z ofertą ponosi Oferent.
XVI.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. prowadzenia dodatkowych negocjacji,
2. prowadzenia aukcji na Platformie Zakupowej LOGINTRADE w celu wyłonienia Wykonawcy,
3. swobodnego wyboru oferty jak również unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyn,
4. zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego z jednoczesnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości robót,
5. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej,
6. odrzucenia oferty bez dalszego rozpatrywania (negocjacji) w przypadku stwierdzenia braku jej kompletności (w szczególności braku kosztorysu ofertowego, specyfikacji materiałowej, przedmiaru robót oraz referencji zgodnie z pkt. XI ppkt. 17).
Uwaga: Procedura udzielania zamówienia na realizację ww. Projektu nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) oraz protestom i odwołaniom. Z tytułu nie przyjęcia oferty do realizacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Projekt nr 270001022/EC1/19 pt. ,,Remont palników głównych i wanny żużla kotła nr 3" - branża mechaniczna."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Piotr Dmoch
tel:
e-mail: Piotr.Dmoch@grupaazoty.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.