Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej

Przedmiot:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej

Data zamieszczenia: 2019-02-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223124400, Faks: +48 223124490
mwicik@szrm.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 709 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrast tech na pl. Defilad, w ramach zad inwest pn Zagospod Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrast tech do programu zab terenu wokół PKiN

Numer referencyjny: RZP-II-WI/1/DZP-1/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na placu Defilad, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45220000
45221244
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:Budowę kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad. Kanał zbiorczy (w skrócie KZ) - należy przez to rozumieć podziemną budowlę - obiekt liniowy w formie kanału technologicznego składającego się z dwóch równoległych tuneli: kablowego oraz wodociągowo-ciepłowniczego. KZ realizowany jako niezależny obiekt budowlany służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Głównym założeniem projektu kanału zbiorczego jest uwolnienie terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w tym Placu Defilad od sieci i instalacji, które obecnie są tam zlokalizowane w celu umożliwienia realizacji przyszłej zabudowy. Rolą kanału jest uporządkowane przeprowadzenie sieci, instalacji i przewodów teletechnicznych przez cały teren oraz umożliwienie korzystania z tych sieci przyszłym odbiorcom.Wykaz działek obejmujący zakres inwestycji: działki z obrębu ewid.: 5-03-09: 23/15; 23/3; 23/97; 24/33; 24/35.Dane powierzchniowo-przestrzenne:Powierzchnia całkowita PC: 6 137,10 m2, Powierzchnia użytkowa PU: 5 217,52 m2, Kubatura: 23 756 m3, Długość całkowita: 850,15 mb, KZ w całości jest obiektem technicznym nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi, dostęp do kanału możliwy jest tylko w celu bieżącej konserwacji, okresowych nadzorów oraz prac związanych z montażem lub utrzymaniem sieci. Na poziomie terenu zaprojektowano postawienie obiektu kontenerowego, pełniącego funkcję Pomieszczenia nadzoru. Wewnątrz kontenera zlokalizowano wejście do klatki schodowej prowadzącej pod ziemię na poziom kanału zbiorczego. Obiekt kanału zbiorczego został podzielony na 27 stref pożarowych, przyjmując założenie, że długość każdej strefy pożarowej nie będzie większa niż 100 m a powierzchnia nie przekroczy 500m2. Realizacja zakłada w ramach 27 stref również 3 należące do podziemnej stacji transformatorowej przylegającej do KZ. Ze względu na realizację KZ przed parkingiem podziemnym występuje konieczność uruchomienia stacji transformatorowej obsługującej KZ oraz w przyszłości parking. W tym celu zaprojektowano podziemną stację transformatorową w obudowie betonowej z dostępem od strony KZ a w przyszłości od parkingu. Kanał zbiorczy zostanie wyposażony w szereg instalacji i elementów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: -suwnica - elementy do transportu rur w części mokrej, - wsporniki - półki do prowadzenia instalacji w kanale,- przejścia szczelne, - wejścia/wyjścia dla obsługi, - otwory montażowe do wprowadzania rur, kabli, instalacji, oraz innych elementów wyposażenia, - system monitoringu: telewizja przemysłowa CCTV, czujniki poziomu tlenu, czujniki monitorujące temperaturę, czujniki monitorujące stężenie (występowanie) gazu, - zabezpieczenia przeciwpożarowe, - wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna, - odwodnienie tuneli: mokrego i suchego, - instalacje wod. - kan., - oświetlenie, - oświetlenie ewakuacyjne, - instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru, - instalacja telefonu alarmowego, - instalacje kontroli dostępu, - instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia. Kanał zbiorczy - podziemny obiekt liniowy posadowiony będzie na głębokości od 4,30 ÷ 8,20m poniżej poziomu terenu (rzędna 29,10 ÷ 31,8 m n0W). Przyjęta metoda budowy zakłada wykonanie otwartego wykopu wraz z zabezpieczeniem obudową ze ściany berlińskiej, palisady oraz skarpy, zgodnie z projektem konstrukcyjnym - zabezpieczenie wykopu. Kanał zaprojektowany został w postaci żelbetowej rynny przykrytej płytą stropową. Wewnątrz kanału stałą przegrodą wydzielone zostały części: sucha - tunel kablowy (dla sieci teletechnicznych i elektrycznych), mokra - tunel wodociągowo-ciepłowniczy (dla sieci wodnych, i magistrali cieplnych). Szerokość użytkowa każdej części kanału wynosi 260 cm. Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania - pełny opis Przedmiotu zam. został określony w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w Sekcji II pkt II.1.1) w rubryce ,,Nazwa" ograniczył się do podania skróconej nazwy przedmiotu zamówienia, przy czym już w pkt. II.1.4) w rubryce ,,Krótki opis" wskazał pełną nazwę przedmiotu zamówienia.

CPV: 45000000, 45111200, 45220000, 45221244

Dokument nr: 068712-2019, RZP-II-WI/1/DZP-1/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Senatorska 29/31, Warszawa (00-099), Sala Konferencyjna znajdująca się na I piętrze (pokój nr 12), POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szrm.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/05/2019

Kontakt:
Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Tel.: +48 223124400
E-mail: mwicik@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.