Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sali Świetlicy Wiejskiej

Przedmiot:

Remont sali Świetlicy Wiejskiej

Data zamieszczenia: 2019-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia ul. Rynek 6
59-305 Rudna
powiat: lubiński
tel.: 76 843 95 19, 76 843 95 09, fax:76 843 95 19
aczech@chok-chobienia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont sali Świetlicy Wiejskiej Orsk
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Cyklinowanie, szpachlowanie, polerowanie i lakierowanie całej powierzchni podłogi drewnianej (ok.268,29m 2 )
oraz malowanie wraz z wcześniejszym gruntowaniem całej wewnętrznej powierzchni ścian i sufitów
(ok.378,41m 2 ) na sali Świetlicy Wiejskiej Orsk.
Zakres prac przy podłodze drewnianej: całkowita powierzchnia (scena, sala główna, antresola, schody) ok. 268,29m 2
o cyklinowanie całej powierzchni podłogi drewnianej,
o szpachlowanie całej powierzchni podłogi drewnianej w celu wypełnienia ubytków,
o polerowanie posadzki po cyklinowaniu,
o 3-krotne lakierowanie (1x lakier podkładowy nitrocelulozowy, 2x lakier nawierzchniowy poliuretanowy o
podwyższonej odporności na ścieranie).
Zakres prac malarskich: całkowita powierzchnia (scena, sala główna i antresola, sufity) ok. 378,41m 2
o
jednokrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian z uwzględnieniem miejscowego szpachlowania
ścian w miejscach uszkodzeń,
o
dwukrotne malowanie emulsyjne powierzchni ścian i sufitów na scenie i antresoli,
o
dwukrotne malowanie olejne sufitu sali głównej.
UWAGA:
W cenę należy wliczyć materiały, sprzęt oraz robociznę.
Zamawiający zaleca dokonanie oględzin na miejscu, w celu zdobycia wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne
do sporządzenia oferty.

Otwarcie ofert: 3. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 18.02.2019r.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

Składanie ofert:
VI. Miejsce składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury:
email na adres: aczech@chok-chobienia.pl, chok-chobienia@wp.pl, faxem, osobiście lub pocztą na adres:
Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, z dopiskiem ,,Oferta na remont sali Świetlicy Wiejskiej w Orsku"
2. Ofertę należy złożyć do dnia 18.02.2019r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
marzec - maj 2019

Wymagania:
IV. Warunki realizacji
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę, a jego oferta nie będzie
podlegała odrzuceniu.
2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
również materiały.
3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert
nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
5. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych
w niniejszym zapytaniu.
V. Forma składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
2. Do oferty można przedłożyć posiadane referencje, certyfikaty dot. przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty można dołączyć zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę netto, VAT oraz wartość brutto usługi zgodnie z podanymi jednostkami miary.
Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.

Uwagi:
VII. Kryteria wyboru oferty
Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Chobieński Ośrodek Kultury, Chobieni ul. Rynek 6, 59-305
Rudna; tel. 76/ 8439 519
- inspektorem ochrony danych osobowych w Chobieńskim Ośrodku Kultury jest Pan Katarzyna Graczyk, mail:
iodo@nsi.net.pl;
- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986), dalej zwaną ,,ustawa Pzp";
- dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Wykonawcy*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Przeworska chok-chobienia@wp.pl tel. 76 843-95-19,
76 843-95-09

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.