Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej

Przedmiot:

Wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej

Data zamieszczenia: 2019-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ,,ODRA" w Oławie,
ul. 1 Maja 22
55-200 Oława
powiat: oławski
tel.: 71 - 303 - 90 - 69.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oława
Wadium: 2.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót:
Wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej z rur stalowych ocynkowanych na
instalację z tworzywa sztucznego (PP) o połączeniach zgrzewanych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy:
1. ul. Chrobrego 20E budynek 12 kondygnacyjny + piwnica, 1 klatka schodowa,
3 piony kompletne (ZW,+ poziomy w piwnicy),
oraz wykonanie obliczeń zapewniających uzyskanie odpowiednich ciśnień w punktach
odbioru w mieszkaniach oraz zapewniających wymaganą regulację instalacji.
Zakres prac obejmuje:
1. Zabezpieczenie podłóg , ścian w rejonie prowadzonych prac (mieszkania)
2. Rozkucie stropów żelbetowych, ścian z cegły i innych materiałów
3. Rozebranie ścianek szachtów wraz z demontażem okładzin ściennych (mieszkania)
4. Demontaż rurociągów stalowych ocynkowanych (piony, poziomy, podejścia )
o średnicy 15-80 mm
5. Demontaż zaworów przelotowych o średnicy od 15 do 80 mm
6. Montaż poziomych i pionowych rurociągów z rur polipropylenowych z koniecznymi
kształtkami i zaworami łączonych przez zgrzewanie ( dopuszczone systemy Wawin,
Uponor, Kan)
7. Montaż tulei przejściowych w stropach i ścianach
8. Wykonanie kompensacji, punktów stałych i podejść
9. Wykonanie płukania instalacji po zakończeniu prac oraz wykonanie próby szczelności
instalacji, sporządzenie stosownych protokołów,
10. Wykonanie izolacji poziomów i pionów otulinami,
11. Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, naprawa miejscowa, przywrócenie do
stanu pierwotnego,
12. Montaż zabudów z płyt G-K szachtów instalacyjnych z uzupełnieniem okładzin,
malowaniem i naprawą wszystkich uszkodzeń,
13. Sprzątanie na bieżąco, wywóz i utylizacja materiałów z odzysku,
Spółdzielnia nie posiada dokumentacji technicznej na wykonanie ww prac. Przed
złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem uwzględnienia przed
złożeniem oferty wszystkich robót mających wpływ na ostateczną cenę ryczałtową.
Strona 1Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SM LW ,,ODRA" w Oławie
I. Wynagrodzenie:
1) Wynagrodzeniem za wykonanie zadania jest wynagrodzenie ryczałtowe, które musi
obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. koszty
robocizny, materiałów, zorganizowania placu budowy i zaplecza, ubezpieczenia
przedmiotu zamówienia oraz inne koszty wynikające ze specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i jej załączników.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)
cenę brutto, podatek VAT i cenę netto za wykonanie całego zadania.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 10 00
w klubie ,,PARNAS" przy ul. 1 Maja 13 w Oławie i przystąpi do ich rozpatrzenia

Składanie ofert:
VII. Wskazanie miejsca i termin składania ofert:
?
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ,,ODRA" w Oławie,
ul. 1 Maja 22, 55 - 200 Oława (sekretariat) w terminie do 6 marca 2019 r.
do godziny 143o. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania : II - III kw.2019 r.
Pożądane jest przedstawienie harmonogramu robót.

Wymagania:
2)
II. Informacja o dokumentach, jakie ma dostarczyć wykonawca (oferent) w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków. Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - załącznik nr 1
do SIWZ
Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2 do SIWZ wraz referencjami
inwestorów, którym wykonawca wykonywał roboty podobne do zakresu objętego
niniejszym zamówieniem
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis
z Rejestru Przedsiębiorców.
Aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie oraz podatków.
Dowód wpłaty wadium (ksero).
2)
3)
4)
5)
III. Opis sposobu przygotowania ofert:
1)
Oferta i załączone dokumenty powinny być złożone w zamkniętych kopertach. Koperta
powinna być oznakowana w następujący sposób:
,,Oferta przetargowa na wymianę pionów i poziomów instalacji wodnej
w budynku mieszkalnym".
2)
Ponadto należy na niej umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy (oferenta).
Dopuszczalna jest pieczęć firmowa.
Wszystkie strony oryginału oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu wykonawcy (oferenta).
IV. Wadium
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Wadium określa się na kwotę: 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł 00/100)
Wadium należy wnieść przelewem na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O/Oława 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144
Wadium musi wpłynąć na wskazane konto najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert
tj. 6 marca 2019 r.
Oferty bez wniesienia wadium nie będą rozpatrywane,
Wykonawcom (oferentom), którzy nie zostali wybrani, zamawiający zwraca wadium
w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - na rachunek wykonawcy (oferenta),
Wykonawca (oferent) traci wadium, jeżeli wycofa ofertę w okresie jej ważności lub
kiedy zawarcie umowy staje się niemożliwe z winy wykonawcy (oferenta), który
przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.
Wadium wykonawcy (oferenta), którego oferta została wybrana zostanie zwrócone po
podpisaniu umowy.
Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Uwagi:
V.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert.
- cena ofertowa
- warunki techniczne, referencje
- gwarancje
-
-
-
70 %
20 %
10 %
Wynik przetargu
?
?
?
?
O wyniku przetargu wykonawcy (oferenci) poinformowani zostaną w formie
pisemnej, w terminie 3-ch dni od daty jego rozstrzygnięcia.
Przetarg unieważniony zostanie w przypadku braku minimum 2 ofert
spełniających warunki specyfikacji oraz w wyniku decyzji Komisji, bez podania
przyczyn.
O unieważnieniu przetargu wszyscy wykonawcy (oferenci) zostaną niezwłocznie
zawiadomieni.
W otwarciu ofert mogą uczestniczyć wykonawcy (oferenci).

Kontakt:
? Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia upoważniony jest Dział
Techniczno Eksploatacyjny Spółdzielni, ul. Rybacka nr 24 a, 55-200 Oława,
tel.: 71 - 303 - 90 - 69.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.