Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów remontowo - budowlanych

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów remontowo - budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. +48713403716, faks +48717824171
eliza.sciborska@wr.policja.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów remontowo - budowlanych dla potrzeb jednostek KWP we Wrocławiu oraz jednostek KMP/KPP województwa dolnośląskiego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów remontowo - budowlanych dla potrzeb jednostek KWP we Wrocławiu oraz jednostek KMP/KPP województwa dolnośląskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zostały opisane przez Zamawiającego w załącznikach numer 1a-1d do niniejszej SIWZ - specyfikacją asortymentową ilościową - odpowiednio do części postępowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, w tym: - część nr 1 obejmuje dostawę materiałów budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia - załącznik 1a - część nr 2 obejmuje dostawę materiałów elektrycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia - załącznik nr 1b - część 3 obejmuje dostawę materiałów ślusarskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia - załącznik nr 1c - część 4 obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia - załącznik nr 1d

Część nr: 1 Nazwa: część nr 1 obejmuje dostawę materiałów budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia - załącznik 1a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część nr 1 obejmuje dostawę materiałów budowlanych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia - załącznik 1a
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44800000-8, 44316300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- dla części 1 zamówienia - w dwóch odrębnych dostawach w terminie 30 dni roboczych od daty przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, zawierającego harmonogram dostaw oraz ich szczegółową specyfikację, - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 IPU, nie później jednak niż do 31.12.2019 r.

Część nr: 2 Nazwa: część nr 2 obejmuje dostawę materiałów elektrycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia - załącznik nr 1b
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część nr 2 obejmuje dostawę materiałów elektrycznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia - załącznik nr 1b
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31510000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- dla części 2 zamówienia - w dwóch odrębnych dostawach w terminie 30 dni roboczych od daty przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, zawierającego harmonogram dostaw oraz ich szczegółową specyfikację, - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 IPU, nie później jednak niż do 31.12.2019 r.

Część nr: 3 Nazwa: część 3 obejmuje dostawę materiałów ślusarskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia - załącznik nr 1c
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3 obejmuje dostawę materiałów ślusarskich, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia - załącznik nr 1c
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44316300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:dla części 3 zamówienia - jednorazowa w terminie 30 dni roboczych od daty przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, zawierającego harmonogram dostaw oraz ich szczegółową specyfikację, - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 IPU, nie później jednak niż do 31.12.2019 r.

Część nr: 4 Nazwa: część 4 obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia - załącznik nr 1d.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 4 obejmuje dostawę materiałów hydraulicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia - załącznik nr 1d.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42130000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:dla części 4 zamówienia - jednorazowa w terminie 30 dni roboczych od daty przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, zawierającego harmonogram dostaw oraz ich szczegółową specyfikację, - dla części 1 i 2 zamówienia - w dwóch odrębnych dostawach w terminie 30 dni roboczych od daty przesłania pisemnego zamówienia przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną, zawierającego harmonogram dostaw oraz ich szczegółową specyfikację, - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 IPU, nie później jednak niż do 31.12.2019 r.

CPV: 44800000-0,31510000-4,44316300-1,42130000-9

Dokument nr: 514228-N-2019, PU-2380-018-017-107/2019/MR

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-26, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą 1.Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy załączyć, odpowiednio załącznik asortymentowo -ilościowy, załączniki od numery 1 a do 1 d, w zależności w której części Wykonawca składa ofertę. 2.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). 3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp: 3.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, 3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców. 3.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 3.6. W przypadku wnoszenia oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie jest podpisana przez wszystkich wspólników należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo wspólników do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.7.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia od podwykonawców. 1.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.