Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza energetycznego

Przedmiot:

Budowa przyłącza energetycznego

Data zamieszczenia: 2019-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 Łódź
powiat: Łódź
tel. +48426327579, faks -
zamowienia@zzm.lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa przyłącza energetycznego do Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku im. J. Piłsudskiego
[wszelka numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 3.1 Przedmiot zamówienia pn. ,,Budowa przyłącza energetycznego do Nowoczesnej Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku im. J.Piłsudskiego dz. nr 33/6 obręb P-16", obejmować będzie wykonanie: 3.1.1 Przyłącza energetyczne. 3.1.2 Zasilania dla potrzeb monitoringu. 3.1.3 Układu pomiarowego. 3.1.4 Obsługi geodezyjnej. 3.1.5 Trawników. 3.2 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji dot. w/w zakresów prac opracowanych przez firmę Park-M Poland Sp. z o.o. ze Starego Sącza stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie wykonania: oświetlenia, przyłącza energetycznego, zasilania dla potrzeb monitoringu, układu pomiarowego, trawników o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. 3.4 Teren parku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod nr A/332 z dnia 24.03.1993 roku, objęty ochroną Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3.5 Miejsce wykonania prac: Park im. J. Piłsudskiego nr działki 33/6 obręb P-16, obręb ulic: Konstantynowska, Krakowska, Jarzynowa, Srebrzyńska , Al. Unii Lubelskiej. 3.6 Wymagany okres gwarancji: wynosi minimum 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zwiększyć okres gwarancji do: 66 miesięcy albo 72 miesięcy otrzymując z tego tytułu dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert. Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej stanowiącej złącznik do umowy. Okres gwarancji jest tożsamy z okresem rękojmi. 3.7 Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym dokumentacjach, o których mowa w pkt. 3.2. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z w/w projektami budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 3.8 Ciężar udowodnienia, że materiał, produkt czy wyrób (urządzenie) jest równoważny w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe poszczególnych ,,równoważnych" elementów zagospodarowania wraz z rysunkami i szczegółowym opisem technicznym (w tym materiałów, z których są wykonane), tak by Zamawiający mógł porównać i ocenić równoważność tych produktów - urządzeń. 3.9 Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 3.10 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia. 3.11 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.12 Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonych mu pełnomocnictw przeprowadzić niezbędne wymagane przepisami prawa budowlanego procedury w imieniu Zamawiającego umożliwiające oddanie przedmiotu umowy do eksploatacji. 3.13 Wykonawca winien zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania prac, zwłaszcza związanych z przemieszczaniem się sprzętu budowlanego. 3.14 Roboty muszą być zaplanowane i prowadzone w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na utrzymanie porządku ani na stan zdrowotny drzew i krzewów na terenie parku. 3.15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.16 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.17 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni

CPV: 45000000-7,45316110-9,45112710-5

Dokument nr: 514133-N-2019, ZZM.WOA.ZP.2510.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź
Adres:
ul. Konstantynowska 8/10, pok. 17

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 09:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
100

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną w zakresie budowy przyłącza energetycznego na kwotę minimum 100 000 zł brutto. 5.1.3.1.1 W przypadku usług obejmujących większy zakres prac niż wymagany przez Zamawiającego, należy wyodrębnić rzeczowo i wykazać wartość robót budowlanych zgodnych z zakresem określonym w pkt. 5.1.3.1. Przykład: Wykonawca zawarł umowę na Rewitalizację parku w ramach której wykonywał budowę alejek i budowy przyłącza energetycznego o wartości 500 000,00 PLN brutto. Do wykazania spełniania warunku zobowiązany jest wyodrębnić i podać wartość wykonanych robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza energetycznego, gdyż tylko ten zakres realizowanych prac potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. 5.1.3.1.2 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum realizował kontrakt na Rewitalizację parku w ramach której wykonywał budowę alejek i budowy przyłącza energetycznego, ale faktycznie i konkretnie wykonywał zakres związany wyłącznie z budową alejek. Zatem w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie może się posłużyć doświadczeniem konsorcjum w budowie przyłącza energetycznego, gdyż faktycznie i konkretnie nie wykonywał tego zakresu prac. 5.1.3.1.3 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w punkcie 5.1.3.1, jeśli wartość lub wartości wykazanych przez wykonawcę usług zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie do przeliczenia średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 5.1.3.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował: 5.1.3.2.1 Jedną osobą na stanowisku Kierownika Budowy do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W/w kierownik powinien spełniać wymagania określone w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2187) - dopuszcza się uprawnienia z ograniczeniami. UWAGA: 1) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem 25 września 2014 r. tj. dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 ze zm.). 3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 Ustawy. 5.2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.2.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.2.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.2.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8.4.1.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu robót. 8.4.1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu osób. 8.4.1.3 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.4.1.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.4.1.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4.1.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4.1.3.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1 Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.2 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 8.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do SIWZ; 8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 do SIWZ; 8.2.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2.1 i 8.2.2 SIWZ; 8.2.4 Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym o którym mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ. 8.2.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.2.1. i 8.2.2 SIWZ składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków. 8.3 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html - podstrona dotycząca przedmiotowego postępowania), przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia. 8.3.1 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 8.4 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Zamawiający wraz z wezwaniem przekaże Wykonawcy stosowny wzór wykazu o którym mowa poniżej): 8.4.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 8.4.1.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu robót. 8.4.1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wraz z wezwaniem, przekaże wzór takiego wykazu osób. 8.4.1.3 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę - jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.4.1.3.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.4.1.3.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4.1.3.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.4.1.3.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 8.4.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający nie wymaga przedłożenia żadnych szczególnych dokumentów.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.