Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych

Przedmiot:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych

Data zamieszczenia: 2019-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327572231, Faks: +48 327572304
b.witus@pgg.pl
https://laip-pgg.coig.biz
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6

Numer referencyjny: 701802165-1
II.1.2)Główny kod CPV
31321210
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986), zwanej w SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamówienie obejmuje dostawę przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 r. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Przedmiot zamówienia podzielono na 8 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 12 920 m przewodów górniczych oponowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 284-6.

Część nr: 1-8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31321210
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ramach składów konsygnacyjnych w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 SIWZ. Liczba części

Zamówienia (zadań) wynosi 8.

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ILOŚĆ J.M.

1 PRZEWÓD NSSHOEU 3X6+3X6/3E+3X1,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY PROTOMONT 3 770 m

2 PRZEWÓD NSSHOEU 3X10+3X10/3E+3X2,5ST 0,6/1KV OPONOWY GÓRNICZY PROTOMONT 1 150 m

3 PRZEWÓD (V)NTSKCGECWOEU 3X35+3X(1,5ST KON+25/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 300 m

4 PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X50+3X(1,5ST KON+25/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 2 200 m

5 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X70+3X(1,5ST KON+35/3KON)+UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 3 700 m

6 PRZEWÓD(V)NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+UEL KON 3,6/6,0 GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 700 m

7 PRZEWÓD NTSKCGECWOEU 3X95+3X(1,5ST KON+50/3KON)+6UEL KON 3,6/6,0KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 500 m

8 PRZEWÓD (V) (N)SSHCGEOEU (3+3)X70/35KON+3X(2X1,5ST KON)+3X1,5 UEL KON 0,6/1KV GÓRNICZY KOMBAJNOWY PROTOMONT 600 m

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 29/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31321210

Dokument nr: 075418-2019, 701802165-1

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 5.3.2019 r. o godz. 11:00 w:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1 - pokój nr 115, I piętro, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/03/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 48 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania Nr 1 - 2 000,00 PLN

Dla zadania Nr 2 - 1 000,00 PLN

Dla zadania Nr 3 - 2 000,00 PLN

Dla zadania Nr 4 - 9 000,00 PLN

Dla zadania Nr 5 - 22 000,00 PLN

Dla zadania Nr 6 - 5 000,00 PLN

Dla zadania Nr 7 - 3 000,00 PLN

Dla zadania Nr 8 - 4 000,00 PLN

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1÷8.

Aukcja przeprowadzona zostanie, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną conajmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Wituś
Tel.: +48 327572231
E-mail: b.witus@pgg.pl
Faks: +48 327572304
Kod NUTS: PL22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.