Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana płytek PCV

Przedmiot:

Wymiana płytek PCV

Data zamieszczenia: 2019-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
ul. Ułanów 9
31-450 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126178888, +48126414474 Faks: 12 410-43-90
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek PCV w Szkole Podstawowej nr 149 przy ulicy Bujaka 15 w Krakowie.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego robót.
4

Dokument nr: MCOO-PRI.77.S149.XII.2019 MN

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. o godz. 9.10 w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Fatimskiej 8 budynek ,,C" pok. 08
Podczas otwarcia ofert przedstawiciel Zamawiającego poda Wykonawcom informacje
o wysokości środków, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Składanie ofert:
7
Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31- 831 Kraków, ul. Fatimska 8, Budynek ,,A ,, pok. 05 - Dziennik Podawczy
poniedziałek w godz. 7.30 - 15.30 ,
wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
2. Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2019 r. godz. 9.00
Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia robót; 01 lipca 2019 r.
Termin zakończenia robót : 16 sierpnia 2019 r.

Wymagania:
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

1. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie złożonych dokumentów wskazanych pkt. 1 niniejszego Rozdziału.

6
Sposób przygotowania oferty
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz ofertowy - zgodnie z teścia określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem
i obowiązującymi przepisami.
2) Kosztorys ofertowy - szczegółowy wraz z wykazem materiałów, sporządzony
na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny - R, koszty pośrednie - Kp i zysk - Z. Cenę końcową należy podać brutto - z podatkiem VAT ( cena netto + podatek VAT = cena brutto ).
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę (y) upoważnioną ( e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania oferenta.
3. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. W przypadku przedstawienia kserokopii dokumentów, Zamawiający będzie żądać przedstawienia Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów lub ich poświadczenia
za zgodność z oryginałem.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.
6. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu z opisem.

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Oferta na: Wymiana płytek PCV w Szkole Podstawowej nr 149 przy ulicy Bujaka 15 w Krakowie

Nie otwierać przed 21 lutego 2019 r. godz. 9
Kryteria wyboru
Kryterium wyboru ofert - 100 % cena

9
Ocena Wykonawców i złożonych ofert
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawców ze względu na jeden z poniższych punktów:
1) zawinione poważne naruszenie obowiązków zawodowych, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, naruszył przepisy BHP co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 - t.j. z późn. zm.) oraz stosujących praktyki stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1983 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 - t.j. z późn. zm.),
przy czym rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie należy do Dyrektora Centrum i nie podlega zaskarżeniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiarem robót lub szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta został poprawiona.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji oferty przez inspektora / inspektorów biorącego / biorących udział w postępowaniu, że materiały wskazane w ofercie nie zagwarantują jakości wykonania robót na poziomie ustalonym w kosztorysie inwestorskim lub cena materiałów będzie rażąco niska jak również w sytuacji stwierdzenia, że ceny materiałów przyjętych przez oferenta w kosztorysie ofertowym są wyższe od występujących na terenie województwa małopolskiego średnich cen rynkowych materiałów.
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
6) została złożona przez osobę, której upoważnienia do jej złożenia nie zostało w prawidłowy sposób wykazane,
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku:
1) gdy nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie złożone oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania,
2) braku minimum jednej ważnej oferty,
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
4) błędów w opisie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przedmiarze robót, mających istotny wpływ na wartość przedmiotu zamówienia,
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
7. Zamawiający po otwarciu ofert może ograniczyć zakres rzeczowy zamówienia, w sytuacji gdy każda z ofert przewyższa posiadane na ten cele środki w planie finansowym i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, a istnieje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego bez szkody dla realizacji zadania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Dodatkowe informacje
1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego są:
Gerard Nowak branża budowlana tel. 660 637 209
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.