Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiału kamiennego

Przedmiot:

Dostawa materiału kamiennego

Data zamieszczenia: 2019-02-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tarnogród
ul. T. Kościuszki 5
23-420 Tarnogród
powiat: biłgorajski
tel. 846 897 161, faks 846 897 731
um@tarnogrod.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tarnogród
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiału kamiennego na remont dróg gminnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału kamiennego na remont dróg gminnych na terenie gminy Tarnogród. 1) Kruszywo o frakcji 0-31,5mm o uziarnieniu ciągłym zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 2) Kruszywo o frakcji 11-22mm o uziarnieniu ciągłym zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 3) Kruszywo o frakcji 31,5-63 mm o uziarnieniu ciągłym zgodnie z normą PN-EN 13242+A1:2010 Dostarczone kruszywo drogowe winno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentów. Materiały, o których mowa wyżej muszą być I kategorii oraz odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn. zm.) Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie bieżących zamówień składanych przez Zamawiającego, telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail) lub faxem. Materiały drogowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówione przez Zamawiającego materiały drogowe, będące przedmiotem zamówienia swoim transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.Koszty transportu oraz rozładunku przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.Dostawy realizowane będą w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30. Miejsce sukcesywnych dostaw materiałów drogowych będzie każdorazowo określane przez Zamawiającego. Wszelkie koszty dostarczenia materiałów drogowych ponosi Wykonawca.Rozładunku dostarczonych materiałów drogowych, dokona Wykonawca na własny koszt i ryzyko.W przypadku dostarczenia materiałów drogowych o nieodpowiedniej jakości Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany, na materiały drogowe o odpowiedniej jakości w terminie 5 dni od dnia otrzymania od zamawiającego reklamacji.Zamawiający zastrzega, że ilości materiałów drogowych wskazane w ,,Formularzu Ofertowym" są ilościami orientacyjnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w ,,Formularzu Ofertowym". Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w ,,Formularzu Ofertowym", jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy wartości brutto umowy, określonej na podstawie oferty Wykonawcy.W trakcie obowiązywania umowy zamawiający nie dopuszcza zmiany zaoferowanych cen jednostkowych.Dostawy będą nieregularne i bez wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla poszczególnych okresów. Dostawy będę realizowane na podstawie częściowych zamówień asortymentowo-ilościowych, wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy pocztą elektroniczną(e-mail) lub zgłaszane będą telefonicznie. Zamawiający zastrzega, ze przedstawione ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego, z jednoczesnym zachowaniem cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Ilość zleconych Wykonawcy do realizacji dostaw będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie za świadczone dostawy będzie następować wg faktycznie zakupionych przez Zamawiającego materiałów po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej w poszczególnych asortymentach w zależności od potrzeb. Przy zmianach ilościowych obowiązują ceny jednostkowe podane w ofercie

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 514979-N-2019, RI.271.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umtarnogrod.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. Tadeusza Kosciuszki 5, 23-420 Tarnogród, pok. nr 8 /sekretariat/

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-28, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 5 niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 5 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis Rozdziału 6 ust. 6 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia został zamieszczony w niniejszej SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.