Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa, przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa, przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-02-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kamienna Góra
al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
powiat: kamiennogórski
tel. 48756106292, faks 75 744 28 57
urzad@gminakg.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kamienna Góra
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa, przebudowa i wymiana fragmentów sieci wodociągowej w Przedwojowie - etap I
Zakres zamówienia w ramach I etapu obejmuje wykonanie: a) sieci wodociągowych PE-HD SDR17 O 110 mm od węzła W70 (wpięcie) do węzła W63A b) przyłączy wodociągowych PE-HD SDR17 O 32-40 do budynków nr 153, 154, 60, 58, 63, 65, 67 i 66 z uwzględnieniem wykonania dla: - budynku nr 153 i 154 przepięcia istniejących przyłączy do nowoprojektowanej sieci bez wymiany wodomierzy, - budynku nr 60 - zrealizowania wymiany 2 zestawów wodomierzy, - budynku nr 58,63,65,67,66 - wymiany jednego zestawu wodomierzy

CPV: 45231300-8

Dokument nr: 515185-N-2019, RI.7013.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.gminakg.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa (tradycyjna) oferty składana u zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową na niżej wskazany adres:
Adres:
Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-11, godzina: 09:50,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zdolność wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia od odpowiedzialności cywilnej, w części dotyczącej robót budowlanych na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejsza jak 100 000,00 zł. ( sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) dysponowanie osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy oraz osobami wykonującym określone przez zamawiającego czynności polegające na: wykonaniu robót instalacyjnych związanych z budową sieci wodociągowej, b) doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie realizacji 2 zadań obejmujących budowę, lub przebudowę lub remont sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości, każdego zadania nie mniejszej jak kwota 100 000,00 zł brutto, wykonanych w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, które zostały prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający uznał, że w przedmiotowym postępowaniu - budowa wraz z przebudową określonego odcinka sieci wodociągowej - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kontrolę, jakość oraz kierowanie robotami budowlanymi będzie miało znaczący wpływ na jakość wykonania przedmiotu zamówienia. W kryterium oceny ofert przyzna punktację zgodnie z zapisami siwz za doświadczenie zawodowe osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy - max 20 punktów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Jedynie stosowne oświadczenie Wykonawcy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia (w części dotyczącej robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia) na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - 100 000,00 zł, b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania, i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Nie dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji 20,00
doświadczenie zawodowe Kierownika budowy 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.