Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rekultywacja zbiorników wodnych

Przedmiot:

Rekultywacja zbiorników wodnych

Data zamieszczenia: 2019-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jelcz-Laskowice
ul. W.Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
tel. 071 3817122, faks 7 131 817 111
um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rekultywacja trzech zbiorników wodnych: w Miłoszycach, Chwałowicach i Jelczu-Laskowicach na terenie Gminy Jelcz-Laskowice

Część nr: 1 Nazwa: Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości Miłoszyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Działka nr 236 AM-2, obręb Miłoszyce, orientacyjna pow. 0,325ha, zakres robót obejmuje w szczególności: oczyszczenie i odmulenie zbiornika, odtworzenie dna zbiornika, reprofilacja skarp zbiornika, oczyszczenie i wymiana zniszczonych elementów drenarskich, remont wlotów i wylotów kolektora kd do zbiornika (tj. montaż wylotu prefabrykowanego z klapą zwrotną, montaż separatora-piaskownika, montaż studni rewizyjnych - 2 szt., montaż kolektorów kd na przepustach, wg rys. wykonawczego), wykonanie ogrodzenia panelowego, utwardzenie placu kruszywem mineralnym, tereny zielone (odtworzenie zieleni wodnej, rekultywacja zieleni niskiej, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów), montaż tablicy informacyjnej (wzór uzgodniony z Inwestorem). Uwaga: wywóz zanieczyszczeń i namułu na składowisko odpadów po stronie Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45200000-9, 45112330-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości Chwałowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Działka nr 110 AM-1, obręb Chwałowice, orientacyjna pow. 0,239 ha, zakres robót obejmuje w szczególności: rozbiórka istniejących ścian zbiornika, oczyszczenie i odmulenie zbiornika, odtworzenie dna zbiornika, wykonanie obramowania zbiornika (konstrukcja muru kamiennego), oczyszczenie i wymiana zniszczonych elementów drenarskich, remont wlotów i wylotów kolektorów kd do zbiornika (tj. montaż wylotu prefabrykowanego z kratą, oczyszczenie przepustu pod drogą wymiana kolektora kd fi 400 na dł. 3m), wykonanie ogrodzenia panelowego w tym brama systemowa z furtką, utwardzenie placu kruszywem mineralnym, tereny zielone (rekultywacja zieleni niskiej, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów), montaż tablicy informacyjnej (wzór uzgodniony z Inwestorem); uwaga: w miejscu przeznaczonym pod rowery wykonać utwardzenie kruszywem mineralnym, tak jak utwardzenie placu (docelowe utwardzenie wg odrębnego opracowania); Uwaga: wywóz zanieczyszczeń na składowisko odpadów po stronie Wykonawcy; namuł po oczyszczeniu z zanieczyszczeń i odsączeniu z nadmiaru wody rozplantować i wyrównać w obrębie działki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45200000-9, 45112330-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości Jelcz-Laskowice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Działka nr 32 AM-45, obręb Laskowice, orientacyjna pow. 0,355ha, zakres robót obejmuje w szczególności: oczyszczenie i odmulenie zbiornika, formowanie skarp (rozścielenie ziemi urodzajnej, wysiew traw, ułożenie biowłókniny), oczyszczenie dna zbiornika, odbudowa istniejącej infrastruktury technicznej zbiornika, tj.: - odtworzenie systemów drenarskich, - oczyszczenie wylotu kolektora kd 400 z remontem: montaż wlotu prefabrykowanego z kratą, wymiana rury fi400 na odcinku wylot - studnia rewizyjna, wymiana studni rewizyjnej betonowej fi 1200 - wg rys. wykonawczego, - oczyszczenie wylotu kolektora kd 500 z remontem: montaż wlotu prefabrykowanego z klapą zwrotną, wymiana rury fi500 na odcinku wlot-piaskownik, montaż studni rewizyjnej, naprawa separatora - piaskownika (remont ścian pionowych, montaż pokrywy z włazami) - wg rys. wykonawczego, - oczyszczenie wylotu kolektora kd 300 z remontem: montaż wlotu prefabrykowanego z klapą zwrotną wymiana rury na odcinku do studni rewizyjnej, wymiana studni rewizyjnej, montaż separatora-piaskownika - wg rys. wykonawczego, oraz wykonanie ogrodzenia panelowego (w tym 2 furtki i 2 bramy - wg rys. wykonawczego), utwardzenie placu kostką betonową, utwardzenie ciągów komunikacyjnych kruszywem mineralnym ograniczonych obrzeżem betonowym, tereny zielone (odtworzenie zieleni wodnej, odtworzenie zieleni niskiej, cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów), montaż elementów zagospodarowania (tj. pomost drewniany - wg rys. wykonawczego, ławki, kosze, stojak na rowery, tablica informacyjna, uwaga: wzory elementów do uzgodnienia z Inwestorem). Uwaga: wywóz zanieczyszczeń na składowisko odpadów po stronie Wykonawcy; namuł po oczyszczeniu z zanieczyszczeń i odsączeniu z nadmiaru wody rozplantować i wyrównać w obrębie działki; odpompowanie wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej - wylot kolektora kd 400 (po jej wstępnym oczyszczeniu).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45200000-9, 45112330-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45111200-0,45200000-9,45112330-7

Dokument nr: 516250-N-2019, RI.271.3.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta i Gminy ul.Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-08, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-22

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie Nr 1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat: o co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie zadań w zakresie robót instalacyjno -inżynieryjnych, melioracyjnych lub hydrotechnicznych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00. złotych (z podatkiem VAT), o dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Zadanie Nr 2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat: o co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie zadań w zakresie robót instalacyjno -inżynieryjnych, melioracyjnych lub hydrotechnicznych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00. złotych (z podatkiem VAT), o dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Zadanie Nr 3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat: o co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące wykonanie zadań w zakresie robót instalacyjno -inżynieryjnych, melioracyjnych lub hydrotechnicznych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00. złotych (z podatkiem VAT), o dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Wyżej wymieniona osoba powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Uwaga Spełnienie w/w warunków może zostać przedstawione w wykazach Wykonawcy dla 3 zadań. W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na 3 części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/ kontraktów i osób dla obu części bez ich sumowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: - wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdz. V ust.1 pkt 1) ppkt b SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ; załącznik nr 5 do SIWZ - wykazu osób, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt.1 ppkt. b SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 6 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 10000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Zadanie nr 2 - 5000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Zadanie nr 3 - 10000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wykonawca składający Ofertę na więcej niż jedną część Zamówienia, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości sumy wadium dotyczącej części , o które ubiega się Wykonawca Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, sposób przekazania: na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 lub w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.