Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy -...

Przedmiot:

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław

Data zamieszczenia: 2019-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera 3
82-100 Nowy Dwór Gdański
powiat: Nowodworski
tel. 552 472 401, faks 552 472 405
urzad@miastonowydwor.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego w ramach projektu: Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego. 2. Zakres przedmiotu zamówienia. Obejmuje zakup i dostawę nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Gminy Nowy Dwór Gdański, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa 3 przyczep przeciwpowodziowych interwencyjnych typu A wraz z wyposażeniem: Wał przeciwpowodziowy PCV - 12 szt., Worki - 600 szt., Agregat prądotwórczy - 3 szt., Najaśnica + maszt - 6 szt., Przedłużacz - 3 szt., Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED - 3 szt., Latarka przenośna LED - 12 szt., Przełącznik 75/52 - 6 szt., Wąż tłoczny W 75 - 18 szt., Wąż tłoczny W 52 - 18 szt., Łopata - 12 szt., Pompa pływająca - ilość 3 szt., Pompa szlamowa - ilość 3 szt., Pompa elektryczna zanurzeniowa - 3 szt., Radiostacja przenośna - 12 szt., Skafander lekki - 12 szt., Wąż ssawny 75 - 6 szt., Smok ssawny 75 - 3 szt., Rękawice - 12 par, Siekierka - 6 szt., Linka ratownicza - 3 szt., Nóż ratowniczy - 3 szt. CZĘŚĆ 2 - Zakup i dostawa przyczepy przeciwpowodziowej interwencyjnej typu B wraz z namiotem pneumatycznym sypialnianym i wyposażeniem: Agregat prądotwórczy - 1 szt., Nagrzewnica olejowa - 1 szt., Rękaw do nagrzewnicy - 1 szt., Termostat do nagrzewnicy - 1 szt., Pompka do namiotu - 1 szt. , Wąż do pompki - 1 szt., Lampa oświetleniowa do namiotu - 3 szt., Przedłużacz - 1 szt., Mocowania do namiotu - 12 szt., Krzesła - 18 szt., Stoły - 2 szt., Zestaw PSP R1 - ilość 1 szt., Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa 3 przyczep przeciwpowodziowych interwencyjnych typu A wraz z wyposażeniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje zakup i dostawę nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Gminy Nowy Dwór Gdański, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa 3 przyczep przeciwpowodziowych interwencyjnych typu A wraz z wyposażeniem: Wał przeciwpowodziowy PCV - 12 szt., Worki - 600 szt., Agregat prądotwórczy - 3 szt., Najaśnica + maszt - 6 szt., Przedłużacz - 3 szt., Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED - 3 szt., Latarka przenośna LED - 12 szt., Przełącznik 75/52 - 6 szt., Wąż tłoczny W 75 - 18 szt., Wąż tłoczny W 52 - 18 szt., Łopata - 12 szt., Pompa pływająca - ilość 3 szt., Pompa szlamowa - ilość 3 szt., Pompa elektryczna zanurzeniowa - 3 szt., Radiostacja przenośna - 12 szt., Skafander lekki - 12 szt., Wąż ssawny 75 - 6 szt., Smok ssawny 75 - 3 szt., Rękawice - 12 par, Siekierka - 6 szt., Linka ratownicza - 3 szt., Nóż ratowniczy - 3 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35000000-4, 34220000-5, 31122000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 63
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa przyczepy przeciwpowodziowej interwencyjnej typu B wraz z namiotem i wyposażeniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obejmuje zakup i dostawę nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Gminy Nowy Dwór Gdański, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. CZĘŚĆ 2 - Zakup i dostawa przyczepy przeciwpowodziowej interwencyjnej typu B wraz z namiotem pneumatycznym sypialnianym i wyposażeniem: Agregat prądotwórczy - 1 szt., Nagrzewnica olejowa - 1 szt., Rękaw do nagrzewnicy - 1 szt., Termostat do nagrzewnicy - 1 szt., Pompka do namiotu - 1 szt. , Wąż do pompki - 1 szt., Lampa oświetleniowa do namiotu - 3 szt., Przedłużacz - 1 szt., Mocowania do namiotu - 12 szt., Krzesła - 18 szt., Stoły - 2 szt., Zestaw PSP R1 - ilość 1 szt., Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35000000-4, 34220000-5, 31122000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 63
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 35000000-4,34220000-5,31122000-7

Dokument nr: 514645-N-2019, ZP.271.2.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.miastonowydwor.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kuriersiej
Adres:
Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
63
63

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, formularz cenowy sprzętu - wg wzoru na załączniku nr 6a i/lub 6b do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Termin realizacji dostawy 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.