Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla

Przedmiot:

Usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla

Data zamieszczenia: 2019-02-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 32 717 10 00
https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla
z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami
dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe określono

Dokument nr: PRZZ/1854

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2019r. o godz. 9:00 w miejscu:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 8
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://dostawcy-weglokoks.coig.biz/
XVI. Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu - w zaklejonej
kopercie w następującym miejscu:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 6
do dnia 07.03.2019 r. do godz. 8:30

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r. lub do zrealizowania
zakresu finansowego umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składana oferta
w ramach zadania winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez
Podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć Podwykonawcom, z podaniem jej zakresu zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
Wykonanych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonali/wykonują w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
1 doświadczenia odpowiadające usługom polegającym na obsłudze sprzętem ciężkim otwartych
składowisk materiałów sypkich, tzn. przemieszczania i ładowania np. węgla, piasku, kruszywa
i odpadów wydobywczych o łącznej wartości netto nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano, a w przypadku robót wykonanych w roku bieżącym
według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin
składania ofert.
XI. Wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych °°/10o).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w innej formie za zgodą Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, należy
złożyć w KASIE KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna
w godz. od 7;30 do 10;30 i od 11;30 do 14;30) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu
składania ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć
do pozostałych dokumentów ofertowych.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpóźniej do dnia i godziny
składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr PRZZ/1854 pn.:
Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach i drobnicowej sprzedaży węgla
z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami dla
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
Oryginał lub kopię tego dokumentu należy załączyć do pozostałych dokumentów ofertowych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca zamierzający złożyć wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelności składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących Wykonawcy do
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy.
Pion Finansowy sprawdza możliwość zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iż
na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należności z terminem wymagalności przypadającym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje należności w systemie. Oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych
lub Głównego Księgowego, stanowić będzie dowód wniesienia wadium i jest składane przez
Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia
wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi
Załącznik Nr 6 do SIWZ.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium zwraca się w tej samej formie , w jakiej zostało wniesione.
10. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz odsetkami jeżeli:
a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) w przypadku określonym w ust. 13.
11. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
12. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować
Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
z KASY KWK Bobrek - Piekary w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez
Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji z postępowania i zarchiwizowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
13. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto
przedmiotu zamówienia - 100%.
2. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najniższą według określonego w ust. 1 kryterium.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje
od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XIV. Warunki umowy:
Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku Nr 10
do SIWZ.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.