Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA FARB I WYROBÓW LAKIERNICZYCH

Przedmiot:

DOSTAWA FARB I WYROBÓW LAKIERNICZYCH

Data zamieszczenia: 2019-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. 261 24 22 26.
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA FARB I WYROBÓW LAKIERNICZYCH DLA OKRĘTÓW MW RP
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfika głównych wymagań:
NAZWA
EMALIA FTALOWA MASZYNOWA OLEJODPORNA
ŻÓŁTA JASNA
EMALIA FTALOWA MASZYNOWA OLEJODPORNA
CZERWONA
FARBA POLIURETANOWA POKŁADOWA SZARA
ŚREDNIA
LAKIER POLIURETANOWY DLA OKRĘTOWNICTWA
CZARNY POŁYSK
JM ILOŚĆ RAL
L 20 1016
L 20 2002
L 300 7000
L 40 9005
2002
5 FARBA FTAL. FOSF. GRUN. CZERW. TLENKOWA L 160 6 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. BIAŁA L 380 7 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. ŻÓŁTA JASNA L 380 8 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. CZRNA L 380 9 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. BRĄZOWA L 160 8028
10 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. CZERWONA L 260 2002/
3001
11 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. NIEB. JASNA L 160 5017
12 FARBA SILIKONOWA TERMOODPORNA 400 ST.C
SREBRNA MAT (ALUM.) L 240 -
13 EMALIA FTAL. MASZYNOWA OLEJOODP. ZIELEN SOCZY. L 260 6010/
6018
Cena
jednost
kowa
VAT
Wartość
netto
Wartość
brutto
9003/
9016
1018/
1026
9005/
9017
1Nr referencyjny 15/P/TO/2019
9010/
9016
1015/
1014
14 EMALIA FTAL. KABINOWA NIEPALNA BIAŁA L 400 15 EMALIA FTAL. KABINOWA NIEPALNA KREMOWA L 520 16 ROZCIEŃCZALNIK DO FARB FTALOWYCH L 120 -
17 EMALIA FTAL. NADWOD. 2 MAL. SZARA ŚREDNIA L 140 7046
18 EMALIA FTAL. KABINOWA SZARA ŚR. L 320 7046
L 40 5012
L 200 -
19
20
FARBA ALKIDOWA OLEJOODPORNA NIEBIESKA
CIEMNA POŁYSK
FARBA ALKIDOWA PODKŁADOWA CZERWONA
TLENKOWA MAT
21 FARBA ALKIDOWA POKŁADOWA CZARNA POŁYSK L 140 9017
22 FARBA ALKIDOWA POKŁADOWA ZIELONA CIEMNA
POŁYSK L 20 6012
23 FARBA ANTYPOROSTOWA L 20 5110
0
RAZEM:
2.
3.

Dokument nr: 15/P/TO/2019

Składanie ofert:
IX.
Termin składania ofert
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2019 r.
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej
kpw.zpoferty@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 15.03.2019 r.

Wymagania:
IV. Zasady prowadzenia postępowania
1. Wykonawca może w terminie do dnia 22.02.2019 r. zwrócić się do Zamawiającego
z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie
udziela odpowiedzi zamieszczając informację na swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia.
Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli na
skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający
przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz
inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej
zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może
w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę
polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega
odrzuceniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale V, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później
niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert.
5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale V.
6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7.
8.
9.
Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na
wniosek Zamawiającego lub na wniosek wykonawcy o okres nie dłuższy niż 30 dni.
Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert
w kryterium cena, będzie przeprowadzona według poniższego wzoru:
cena oferty najniższej
---------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyny.
11. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na swojej stronie
internetowej.
V. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć
do oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca
przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
2. Pełnomocnictwo (o ile występuje).
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego
zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób
czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę
zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty (załącznik
nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.
7. Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości
Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii
poświadczonej za zgodność.
8. Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą
e-mailową.
2. Forma porozumiewania się określona w pkt. 1 obejmuje wszystkie oświadczenia,
zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez Zamawiającego i wykonawcę.
3. W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia,
wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
oraz ewentualne ryzyko związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji
zamówienia, które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę
realizującego zamówienie.
2. Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem
VAT).
4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych
omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich
poprawności.

Uwagi:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień publicznych obowiązującego w KPW Świnoujście i na zasadach określonych
w zaproszeniu.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest:
Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście;
2) Inspektor Danych Osobowych:
w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr ppor. Andrzejem
DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod.kpws@ron.mil.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
3Nr referencyjny 15/P/TO/2019
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Państwa;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
XI. Postanowienia końcowe
1. Postępowanie ma charakter otwarty.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy
zamówienie.
3. W przypadku odmowy realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę
następnego w kolejności Wykonawcy.
4. Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania
jej przez Zamawiającego.

Kontakt:
VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest: ppor. Łukasz DUDEK tel. 261 24 22 26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.