Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH DO ZMYWARKI TUNELOWEJ ORAZ DOZOWNIKÓW NA MYDŁA W...

Przedmiot:

DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH DO ZMYWARKI TUNELOWEJ ORAZ DOZOWNIKÓW NA MYDŁA W PŁYNIE, PŁYNY DEZYNFEKCYJNE, POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI

Data zamieszczenia: 2019-02-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. J. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. (076) 721 11 26, faks (076) 721 11 27
zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCIOWYCH DO ZMYWARKI TUNELOWEJ ORAZ DOZOWNIKÓW NA MYDŁA W PŁYNIE, PŁYNY DEZYNFEKCYJNE, POJEMNIKI NA PAPIER TOALETOWY I RĘCZNIKI
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne (wg potrzeb Zamawiającego) dostawy asortymentu opisanego w Załączniku 2A (formularz asortymentowo-cenowy), który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 Pakiety: Pakiet nr 1 - dostawy środków czystościowych do zmywarki tunelowej i pomieszczeń kuchni Pakiet nr 2 - dostawy: dozowników na mydło w płynie i płyny dezynfekcyjne oraz pojemników na papier toaletowy i ręczniki papierowe. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę: złożoną na dowolnie wybrany Pakiet nr 1 i/lub Pakiet nr 2. Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu - 2. 4. W zakresie Pakietu nr 1 - w celu zachowania pełnej kompatybilności działania środków chemicznych oraz zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania zmywarki tunelowej, Zamawiający wymaga, aby wszystkie preparaty wyszczególnione w Załączniku 2A, były produkowane przez jednego producenta. 5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt zgodnie z opisem w Pozycji 8 Pakietu nr 1 posiadał pozwolenie wydane przez właściwego Ministra do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 października 2015 r. o produktach biobójczych. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie produkty opisane w Pakiecie nr 1 były przeznaczone do stosowania w obiektach zbiorowego żywienia oraz nie zawierały substancji NTA (kwas nitrylotrioctowy). 7. Zaleca się, aby wszystkie oferowane produkty ulegały biodegradacji. 8. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz

Część nr: 1 Nazwa: PAKIET NR 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Środki czystościowe do zmywarki tunelowej i pomieszczeń kuchni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39830000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
Częstość przeprowadzania przeglądów serwisowych dla centralnego systemu dozowania i użyczonych dozowników 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39830000-9,19520000-7,33770000-8,33741100-7,39891240-0,39831210-1

Dokument nr: 516896-N-2019, WSZSL/DZ-16/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.legnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Kancelaria Szpitala ul. Iwaszkiewcza 5, 59-220 Legnica

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-04, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp. W niniejszym postępowaniu są: 1. Dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. wydane/opublikowane przez wytwórcę/dystrybutora ulotki informacyjne, foldery (lub części folderów), katalogi (lub części katalogów), karty techniczne etc., w których opisano/wskazano kluczowe cechy, parametry, właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego - dotyczy Pakietu nr 2 2. Karty charakterystyki zaoferowanych produktów oraz karty produktu zawierających m.in. poniższe dane: - ilość dozowanego środka podanego w ml na 1 l wody, - zastosowanie środka, - sposób magazynowania (przetrzymywania), - składniki, - klasyfikacja, - uwagi ostrzegawcze dotyczące preparatu, - informacja, że środki nie zawierają substancji NTA (kwas nitrylotrioctowy), - informacja, że środki są przeznaczone do obiektów zbiorowego żywienia. Powyższe dotyczy wszystkich produktów (pozycji) w zakresie Pakietu nr 1. 3. wydane przez właściwego Ministra do spraw zdrowia pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych - dotyczy produktu opisanego w Pozycji nr 8 Pakietu nr 1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga składania dokumentów ponieważ nie określił warunków udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z Załącznikiem nr 2A - Formularzem asortymentowo-cenowym): 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 do Siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa pełnomocnik; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Prosimy nie składać oświadczenia wraz z ofertą - Zamawiający zamieści wzór oświadczenia na stronie internetowej razem z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp) UWAGA: Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału (o którym mowa w pkt III. 3) gdyż nie określił warunków udziału w postępowaniu
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 DNI (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.