Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3708z ostatnich 7 dni
15345z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy

Data zamieszczenia: 2019-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 62
16-020 Czarna Białostocka
powiat: białostocki
tel. 85 7 101 719
biuro@pkomunalne.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Czarna Białostocka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych suchobieżnych
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: 1. wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych suchobieżnych w ilości:
a) DN 15 Q3=l,6 m3/h - szt. 40
- długość zabudowy L=110 mm,
b) DN 20 G1Q3=1,5 m3/h - szt. 300
- długość zabudowy L=130 mm,
d) DN 25 Q3=6,3 m3/h - szt. 6
- długość zabudowy L=260 mm,
- krócice wejściowy i wyjściowy G VA"
e) DN 32 Q3=l 0 m3/h - szt. 3
- długość zabudowy L=260 mm,
- krócice wejściowy i wyjściowy G 1
f) DN 40 Q3=16 m3/h - szt. 2
- długość zabudowy L=260 mm,
- krócice wejściowy i wyjściowy G 1V2"
Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 15, DN 20
- klasa pomiarowa R 100 dla H montażu poziomego i V pionowego,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną,
- pozycja zabudowy:
na rurociągach poziomych - liczydłem skierowanym ku górze (H), na rurociągach pionowych - liczydłem skierowanym w bok (V),
- licznik ośmiobębenkowy (IP65),
- możliwość obrotu liczydła o co najmniej 355°
- modularne liczydło umożliwiające montaż zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie,
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 - Wodomierze. Część 1-3,
- zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
- ważna cecha legalizacyjna na rok 2019 z okresem ważności 5 lat, Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 25, DN 32, DN 40
- zakres pomiarowy minimum R 160 - w dowolnej pozycji zabudowy,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną,
- pozycja zabudowy:
na rurociągach poziomych - liczydłem skierowanym ku górze (H), na rurociągach pionowych - liczydłem skierowanym w bok (V),
- licznik ośmiobębenkowy (IP65),
- możliwość obrotu liczydła o co najmniej 355°,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie,
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 - Wodomierze. Część 1-3,
- zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
- ważna cecha legalizacyjna na rok 2019 z okresem ważności 5 lat,

Specyfikacja:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (85) 7 102 153

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w terminie do 08.03.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie ,,Przedsiębiorstwa Komunalnego" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem: ,,DOSTAWA WODOMIERZY "
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wodomierz Dn 15 - szt. 40 - do 14 dni od podpisania umowy
2. Wodomierz Dn 20 - szt. 100 - do 14 dni od podpisania umowy
3. Wodomierz Dn 20 - szt. 200
4. Wodomierz Dn 25 - szt. 6
5. Wodomierz Dn 32 - szt. 3
6. Wodomierz Dn 40 - szt. 2
Poz. 3, 4, 5, 6 - termin dostaw i ilość wodomierzy uzgadniany będzie na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na oferowane wodomierze na okres minimum 2 lata, lecz nie dłuższym niż 5 lat.
2. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom.
5. Brak przedstawienia w/w dokumentów w ofercie Wykonawcy spowoduje jej odrzucenie.
V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Cena ofertowa jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.
4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie udzielone rabaty jak też upusty.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także dostawą materiałów do Zamawiającego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną we właściwym rejestrze lub dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2
b) Potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy (naprawa, legalizacja, ekspertyzy).
c) Karty katalogowe oferowanych wodomierzy
VII. SPOSÓB OCENY OFERT
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Cena -100 %
0 wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (85) 7 102 153 Okres związania ofertą: 30 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.