Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy

Data zamieszczenia: 2019-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 62
16-020 Czarna Białostocka
powiat: białostocki
tel. 85 7 101 719
biuro@pkomunalne.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Czarna Białostocka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych suchobieżnych
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: 1. wodomierzy do wody zimnej jednostrumieniowych suchobieżnych w ilości:
a) DN 15 Q3=l,6 m3/h - szt. 40
- długość zabudowy L=110 mm,
b) DN 20 G1Q3=1,5 m3/h - szt. 300
- długość zabudowy L=130 mm,
d) DN 25 Q3=6,3 m3/h - szt. 6
- długość zabudowy L=260 mm,
- krócice wejściowy i wyjściowy G VA"
e) DN 32 Q3=l 0 m3/h - szt. 3
- długość zabudowy L=260 mm,
- krócice wejściowy i wyjściowy G 1
f) DN 40 Q3=16 m3/h - szt. 2
- długość zabudowy L=260 mm,
- krócice wejściowy i wyjściowy G 1V2"
Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 15, DN 20
- klasa pomiarowa R 100 dla H montażu poziomego i V pionowego,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną,
- pozycja zabudowy:
na rurociągach poziomych - liczydłem skierowanym ku górze (H), na rurociągach pionowych - liczydłem skierowanym w bok (V),
- licznik ośmiobębenkowy (IP65),
- możliwość obrotu liczydła o co najmniej 355°
- modularne liczydło umożliwiające montaż zamiennie nadajnika impulsów oraz modułu z interfejsem danych oraz nadajnika radiowego do zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania plomby legalizacyjnej,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie,
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 - Wodomierze. Część 1-3,
- zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
- ważna cecha legalizacyjna na rok 2019 z okresem ważności 5 lat, Wymagania szczegółowe dla wodomierzy: DN 25, DN 32, DN 40
- zakres pomiarowy minimum R 160 - w dowolnej pozycji zabudowy,
- ciśnienie nominalne 1,0 MPa,
- maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa,
- dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną,
- pozycja zabudowy:
na rurociągach poziomych - liczydłem skierowanym ku górze (H), na rurociągach pionowych - liczydłem skierowanym w bok (V),
- licznik ośmiobębenkowy (IP65),
- możliwość obrotu liczydła o co najmniej 355°,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie,
- zgodność z wymaganiami normy PN-EN-14154:2005 - Wodomierze. Część 1-3,
- zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 209, poz. 1513),
- ważna cecha legalizacyjna na rok 2019 z okresem ważności 5 lat,

Specyfikacja:
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (85) 7 102 153

Składanie ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w terminie do 08.03.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie ,,Przedsiębiorstwa Komunalnego" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem: ,,DOSTAWA WODOMIERZY "
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wodomierz Dn 15 - szt. 40 - do 14 dni od podpisania umowy
2. Wodomierz Dn 20 - szt. 100 - do 14 dni od podpisania umowy
3. Wodomierz Dn 20 - szt. 200
4. Wodomierz Dn 25 - szt. 6
5. Wodomierz Dn 32 - szt. 3
6. Wodomierz Dn 40 - szt. 2
Poz. 3, 4, 5, 6 - termin dostaw i ilość wodomierzy uzgadniany będzie na bieżąco, biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na oferowane wodomierze na okres minimum 2 lata, lecz nie dłuższym niż 5 lat.
2. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wodomierze odpowiadają wymaganiom.
5. Brak przedstawienia w/w dokumentów w ofercie Wykonawcy spowoduje jej odrzucenie.
V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Cena ofertowa jest stała i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia.
4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie udzielone rabaty jak też upusty.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także dostawą materiałów do Zamawiającego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną we właściwym rejestrze lub dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) Zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2
b) Potwierdzenie posiadania autoryzowanego punktu serwisowego oferowanych wodomierzy (naprawa, legalizacja, ekspertyzy).
c) Karty katalogowe oferowanych wodomierzy
VII. SPOSÓB OCENY OFERT
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: Cena -100 %
0 wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (85) 7 102 153 Okres związania ofertą: 30 dni roboczych od dnia upływu terminu do składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.