Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja piecyków grzewczych

Przedmiot:

Konserwacja piecyków grzewczych

Data zamieszczenia: 2019-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Narutowicza 10 A
70-231 Szczecin
powiat: Szczecin
Tel.: 261 45 48 39 Faks: 261 45 23 98
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Konserwację piecyków grzewczych na paliwo płynne", na następujących warunkach:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującym w 15 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Szczecinie oraz na zasadach określonych w Zaproszeniu.

2. Termin realizacji zamówienia: do 18.04.2019 r.

Dokument nr: 15WOG.SZP.2712.37.2019, 51/02/ZP/2019/37

Otwarcie ofert: Odczytanie ofert nastąpi w dniu 01.03.2019r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego przy ul. Narutowicza 10A, budynek nr 19 pok. 1.
3) Odczytanie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Termin składania i odczytania ofert
1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, w terminie do dnia 01.03.2019r., do godziny 10:00, za pomocą poczty elektronicznej, faksem na numer wskazany w nagłówku zaproszenia lub w kancelarii jawnej: budynek 18, pok. nr 5 z dopiskiem na kopercie:
Konserwacja piecyków grzewczych na paliwo płynne"
Zamówienie poniżej 30 000 euro

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców na załączniku nr 1 do Zaproszenia - Formularzu Ofertowym.

5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
3) Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona
przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.
4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
5) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.
6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
(załącznik nr 1), formularz cenowy (załącznik nr 2) oraz pozostałe dokumenty wskazane w zaproszeniu.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.
9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie procedury zamówienia:
Pani Klaudia FABISIŃSKA, tel. 261 45 48 39 / faks: 261 45 23 98
e-mail: k.fabisinska@ron.mil.pl
b) w zakresie merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Pan Wiesław SEKLECKI, faks: 261 45 23 98.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.