Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynków

Przedmiot:

Modernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2019-02-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: PREFEKT Sp. z o.o
ul. Świdnicka 7A
58-160 Świebodzice
powiat: świdnicki
74/66 67 202
wtomczak@prefekt.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1169903
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świebodzice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynków przy ul. Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54 oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja budynków przy ul. Granicznej nr 3-3A,
Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54
oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest poprawa stanu technicznego budynków, w tym częściowej izolacji termicznej z wydajnością energetyczną obniżającą koszty utrzymania lokali mieszkalnych.
Przedmiary robót znajdują się pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1oWkdnp-5bwX3EXTH_i8beWcVAVBh0_hB
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym w pięciu budynkach będą prowadzone działania poprawiające efektywność energetyczną. Zamówienie podzielono na zadania:
Zadanie nr 1: Modernizacja budynku przy ulicy Granicznej nr 3-3A w Świebodzicach. W ramach zadania zaplanowano remont elewacji, wykonanie izolacji termicznej ściany frontowej i odwilgocenie budynku oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 2: Modernizacja budynku przy ulicy Wolności nr 28 w Świebodzicach. W ramach zadania zaplanowano remont elewacji z dociepleniem i wykonanie remontu pokrycia z częściową izolacją termiczną oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 3: Modernizacja budynku przy Pl. Jana Pawła II nr 10-10A w Świebodzicach. W ramach zadania zaplanowano remont elewacji i wykonanie wymiany pokrycia dachowego z odbudową charakterystycznych wolich oczu oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zadanie nr 4: Modernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego nr 19 w Świebodzicach. W ramach zadania zaplanowano remont elewacji i wykonanie izolacji termicznej ścian, remont pokrycia dachu, likwidacja osadnika ścieków oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 5: Modernizacja budynku przy ulicy Ofiar Oświęcimskich nr 54 w Świebodzicach. W ramach zadania zaplanowano remont dachu oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie nr 6: Modernizacja budynku przy ulicy Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach. W ramach zadania zaplanowano remont dachu, elewacji i wykonanie izolacji termicznej ścian oraz dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W załączniku pn. ,,Dostosowanie infrastruktury/wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych" znajduje się szczegółowy opis działań, jakie Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w każdym budynku osobno.
UWAGA:
We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do określenia standardu i są rozwiązaniami przykładowymi dlatego mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wszystkie wymienione materiały powinny być fabryczne nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Przedmiary robót znajdują się pod linkiem:
https://drive.google.com/open?id=1oWkdnp-5bwX3EXTH_i8beWcVAVBh0_hB
W przypadku wzornika firmy STO wskazanego w przedmiarach robót, Wykonawca ma możliwość wyboru koloru farb/tynku według wzornika kolorów wybranego przez siebie systemu. Zakres równoważności dotyczy dobrania właściwego odcienia koloru elewacji w odniesieniu do wzornika firmy STO. Kolory nie muszą być identyczne ze wzornikiem firmy STO.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1169903

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. PREFEKT Sp. z o.o, ul. Świdnicka 7A, 58-160 Świebodzice, do godziny 14.00, dnia 18 marca 2019 roku. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego o godzinie 14.15. dnia 18 marca 2019 roku.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej. Na ofertę częściową składa się wyłącznie robota budowlana wyszczególniona w ramach danego zadania (danego budynku). Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wyłącznie na część zadania (np. wykonanie stolarki bez pozostałych robót wyszczególnionych w danym zadaniu). Na dane zadanie można złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościeralny.
5. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały
(np. zbindowana), a te jej strony, które są zapisane treścią, ponumerowane.
6. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty umieszczone zostały w opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy.
7. Kopertę zewnętrzną zaleca się oznaczyć w następujący sposób:
,,Oferta na realizację zamówienia pn. Modernizacja budynków przy ul. Granicznej nr 3-3A,
Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54
oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świebodzice
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie zamówienia musi nastąpić w terminie do 2019-07-15 od dnia zawarcia umowy. Planowana data podpisania umowy z Wykonawcą: 25 marca 2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Należy dostarczyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Warunki zmiany umowy
Istotne postanowienia umowy o wykonanie zamówienia
1. Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego w przyszłej Umowie o zamówienie określać
będzie oferta Wykonawcy z uwzględnieniem warunków wykonywania zamówienia określonych
we Wzorze umowy. Zamawiający żąda wykonania zamówienia na warunkach określonych w Wzorze umowy.
2. Na etapie sporządzania Umowy o zamówienie dopuszczone będą uzupełnienia i korekty
w stosunku do treści Wzoru Umowy w przypadkach:
1) Wskazanych we Wzorze umowy (części we Wzorze umowy wykropkowane i zamknięte nawiasami zostaną uzupełnione na podstawie danych z oferty lub uzgodnień dokonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę);
2) Mających na celu poprawienie ewentualnych omyłek językowych, np. błędne oznaczenia umowy, błędne odwołania się do poszczególnych jednostek redakcyjnych umowy, itp);
3. Jeżeli stroną Umowy będą Wykonawcy Oferty wspólnej Umowa zostanie uzupełniona
o wskazanie nie więcej niż jednego z Wykonawców (tzw. Lidera), wobec, którego Zamawiający składać będzie oświadczenia ze skutkiem wobec wszystkich pozostałych Wykonawców Oferty wspólnej.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego działu do Umowy, za zgodą Wykonawcy, wprowadzone zostanie postanowienie przewidujące, iż całość wynagrodzenia z tytułu wykonania
Umowy Zamawiający będzie uprawniony przekazać wyłącznie na rachunek Lidera, a rozdysponowanie wynagrodzenia między Wykonawców, którzy złożyli Ofertę wspólną będzie sprawą wewnętrzną Wykonawców i nie będzie obciążać Zamawiającego.
5. Uzupełnienia i korekty w stosunku do Wzoru umowy nie mogą naruszać istotnych warunków wykonania zamówienia określonych w zapytaniu.
Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy
1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Na ofertę składają się:
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
- Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
2. Opcjonalnie/dodatkowo na ofertę składają się:
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Odrębne pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) zapytania (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie).
3. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub odpisie notarialnym.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości w zadaniu, zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany 24 miesięczny termin gwarancji jakości. Zaoferowanie (podanie w ofercie) na dane zadanie terminu gwarancji krótszego niż wymagany, skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Jeżeli termin udzielonej gwarancji zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), zamawiający dokona oceny oferty przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.
3. Ocena ofert zostanie dokonana dla każdego zadania osobno.
4. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:
a. cena oferty dla każdego zadania osobno - waga kryterium maksymalnie 85 %
b. termin gwarancji dla każdego zadania osobno - waga kryterium maksymalnie 15 %
1) W ramach kryterium ,,cena oferty dla zadania" (wskaźnik oznaczony jako ,,C") - oferta z najniższą ceną uzyska 85 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
najniższa oferowana cena oferty
C = --------------------------------------------- x 85
cena oferty badanej
2) W ramach kryterium ,,termin gwarancji" (wskaźnik oznaczony jako ,,G") - oferta może uzyskać maksymalnie 15 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania minimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 24 miesięcy - 0 pkt.
b) od 25 miesięcy do 36 miesięcy - 7,5 pkt.
c) od 37 miesięcy do 48 miesięcy - 12,5 pkt.
d) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 15 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne
z zaoferowaniem 24 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert
w kryterium ,,termin gwarancji" zostanie policzony okres 60 miesięcy.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych
w ramach kryteriów dla każdego zadania osobno opisanych wskaźnikami: ,,C", i ,,G". Oferta o najwyższej liczbie punktów łącznie dla każdego zadania osobno, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, która zawiera najniższą cenę oferty spośród nich.
Wykluczenia
Co do zasady nie jest możliwe zawieranie umowy z podmiotem powiązanym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GRANICZNEJ 3-3A W ŚWIEBODZICACH
Adres
Świdnicka 7
58-160 Świebodzice
dolnośląskie , świdnicki
Numer telefonu
746667202
Fax
746667202
NIP
8842629458
Tytuł projektu
Remont i odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Granicznej nr 3-3A, Wolności nr 28, Pl. Jana Pawła II nr 10-10A, Piłsudskiego nr 19, Ofiar Oświęcimskich nr 54 oraz Jeleniogórskiej nr 34-34A w Świebodzicach.
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0143/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktowania się sprawach niniejszego postępowania jest Waldemar Tomczak, nr tel. 74/66 67 202; e mail: wtomczak@prefekt.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
74/66 67 202

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.