Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa łupin do izolacji rurociągów napowietrznych

Przedmiot:

Dostawa łupin do izolacji rurociągów napowietrznych

Data zamieszczenia: 2019-03-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia
powiat: Gdynia
Tel.: +48 586273816, Faks: +48 586631666
j.papis@opecgdy.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa łupin do izolacji rurociągów napowietrznych

Numer referencyjny: EZP/172/2019
II.1.2)Główny kod CPV
44111520
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy łupin do izolacji rurociągów napowietrznych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego montażu elementów izolacji rurociągów napowietrznych w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Szkolenie obejmie grupę do 20 osób, winno trwać 1 dzień (około 8 godzin) i odbywać się w jednym z obiektów Zamawiającego.

3. Wymagania techniczne dla materiałów systemu izolacji rur napowietrznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanego na skrzynkę pocztową Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do miesięcznego poziomu zamówień nie przekraczającego 600 metrów, przy czym dopuszcza się możliwość zwiększenia zamówienia do 15 % w skali miesiąca, w uzasadnionych przypadkach.

6. Wskazane w dokumentacji przetargowej kąty kolan są wartościami orientacyjnymi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 880 705.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy łupin do izolacji rurociągów napowietrznych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dotyczącego montażu elementów izolacji rurociągów napowietrznych w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Szkolenie obejmie grupę do 20 osób, winno trwać 1 dzień (około 8 godzin) i odbywać się w jednym z obiektów Zamawiającego.

3. Wymagania techniczne dla materiałów systemu izolacji rur napowietrznych zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.

4. Realizacja dostaw będących przedmiotem zamówienia nastąpi sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i poprzedzona zostanie przesłaniem pisemnego zamówienia przekazanego na skrzynkę pocztową Wykonawcy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do miesięcznego poziomu zamówień nie przekraczającego 600 metrów, przy czym dopuszcza się możliwość zwiększenia zamówienia do 15 % w skali miesiąca, w uzasadnionych przypadkach.

6. Wskazane w dokumentacji przetargowej kąty kolan są wartościami orientacyjnymi.

7. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w tabeli w pkt. 3.2.15. SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przyjazdu na miejsce budowy (obszar miast: Gdynia i Wejherowo) celem pomiaru odkrytych kolan (średnio 5 razy w miesiącu).

9. Termin realizacji dostaw:

a) w przypadku odcinków prostych - do 14 dni kalendarzowych od daty wysłania pisemnego zamówienia;

b) w przypadku kolan - do 5 dni kalendarzowych od daty wysłania pisemnego zamówienia na przyjazd Wykonawcy na miejsce budowy (obszar miast: Gdynia, Rumia i Wejherowo) celem pomiaru odkrytych kolan + do 14 dni kalendarzowych od daty dokonania pomiaru na dostarczenie zamówionego asortymentu (nie dotrzymanie terminu przez Wykonawcę w odniesieniu do czynności pomiaru odkrytych kolan nie powoduje zmiany terminu na dostarczenie zamówionego asortymentu - czas na dostarczenie towaru wynosi ogółem do 19 dni licząc od dnia wysłania pisemnego zamówienia na przyjazd Wykonawcy na miejsce budowy).

10. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 9:00.

11. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: obszar realizacji Projektu tj. miast: Gdynia i Wejherowo.

12. Do każdej partii dostawy wyrobu Wykonawca winien dostarczyć:

a) oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną/dokumentem równoważnym;

b) dokument (np. świadectwo, raport, certyfikat) z kontroli jakości przeprowadzonej przez producenta przedmiotu zamówienia.

13. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 60 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

14. Warunki gwarancji na przedmiot zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

15. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik przewodzenia ciepła pianki PUR mierzony w temperaturze + 50°C / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 880 705.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, może nie zapewnić realizacji zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji przetargowej.

2. Zamawiający oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia minimalna gwarantowana realizacja wyniesie nie mniej niż 75 % wartości zamówienia, określonego na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, zaś co do pozostałych 25 % - w przypadku nie złożenia zamówienia na dostawy, Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający oświadcza, że zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia o jednakowy asortyment, maksymalnie o 25 % w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu zamówienia (w takim przypadku obowiązywać będą ceny określone w zawartej umowie).

4. Ilości określone w niniejszej SIWZ są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.

5. Realizacja dostaw przewidzianych w zakresie, o którym mowa w pkt. 18.3 niniejszej SIWZ odbywać się będzie zgodnie z pkt. 3.2.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.05.00-00-0035/16 POIS.01.05.00-00-0008/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wraz z ofertą (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Wykonawca winien złożyć w formie elektronicznej dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:zaświadczenie, o którym mową w pkt. 16.4. SIWZ, JEDZ, dowód wniesienia wadium oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego*, pełnomocnictwo*, wyjaśnienia - tajemnica przedsiębiorstwa* (*jeżeli dotyczy)

CPV: 44111520

Dokument nr: 104099-2019, EZP/172/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2019
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego (Gdynia, ul. Opata Hackiego 14, POLSKA), w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Minimum 3 członków Komisji przetargowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/platforma-zakupowa/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2019

Kontakt:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
Gdynia
81-213
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Papis
Tel.: +48 586273816
E-mail: j.papis@opecgdy.com.pl
Faks: +48 586631666
Kod NUTS: PL633

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.