Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-03-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
powiat: oleśnicki
tel. 713 158 251, faks 713 158 142
ratusz@twardogora.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Twardogóra
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Grabowno Małe, Brodowce i Grabowno Kolonia w gminie Twardogóra. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwie części. W ramach każdej części niniejszego zamówienia przewidziana jest do wykonania budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną. Do zadań oraz czynności wykonawcy w każdym zakresie należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Część nr: 1 Nazwa: Część II - Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Grabowno Kolonia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres inwestycji obejmuje miejscowość Grabowno Kolonia. Sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur O0,2m i O0,16m PVC SN8 SDR34 litych oraz system kanalizacji tłocznej zaprojektowany z rur O90,O63 PE100RCSDR17 PN10 wraz z przepompowniami ścieków PS7,MP8 PVC SN8 SDR34 O0,20m 356,35 PVC SN8 SDR34 O0,16m 91,95 PE100RCSDR17PN10 O90mm 614,01 PE100RCSDR17PN10 O63mm 186,8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
>
Kryterium Znaczenie

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część III - Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Brodowce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres inwestycji obejmuje miejscowości Brodowce, cz. Grabowno Małe, Twardogóra ul. Leśne Domy. Sieć kanalizacji sanitarnej z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur O0,2m i O0,16m PVC SN8 SDR34 litych oraz system kanalizacji tłocznej zaprojektowany z rur O90,O63 PE100RCSDR17 PN10 wraz z przepompowniami ścieków PS2,PS3,PS5,MP3 PVC SN8 SDR34 O0,20m 1373,44 PVC SN8 SDR34 O0,16m 108,39 PE100RCSDR17PN10 O90mm 562,89 PE100RCSDR17PN10 O63mm 79,20
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,98
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 25,00
termin wykonania 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45232440-8

Dokument nr: 521811-N-2019, IT.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.twardogora.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-27, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 210
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
210

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej: Dla części II - 150 000,00 zł Dla części III - 200 000,00 zł
Informacje dodatkowe Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 zadań, polegających na wybudowaniu odcinków kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w systemie grawitacyjnym lub grawitacyjno-tłocznym o długości nie mniejszej niż 0,5 km każdy i wartości nie mniejszej niż 100 000,00zł każde, przy czym udział kanalizacji grawitacyjnej musi stanowić minimum 50% długości. Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Wykonawcę oraz podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane protokołu odbioru końcowego robót lub dokumentu o charakterze równoważnym. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą - kierownika budowy, który posiada: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót co najmniej jednej ukończonej budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury podziemnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodociągowych o długości nie mniejszej niż 0,5 km, który zostanie przez Wykonawcę skierowany do realizacji zamówienia publicznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: Dla części II - 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), Dla części III - 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 25,00
termin wykonania 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.