Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nova Łysołaje
Łysołaje Kolonia 62a
21-020 Milejów,
powiat: łęczyński
607922974
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171848
Województwo: lubelskie
Miasto: Milejów,
Wadium: 6.500,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Nova Łysołaje"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 2 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Nova Łysołaje, tj. budynków znajdujących pod adresem Łysołaje 62 i Łysołaje 62a.
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania termomodernizacji budynków polegającej na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu cokołu od opaski (bez odkopywania fundamentów), ociepleniu stropów, wymianie okien na klatkach schodowych, zamurowaniu okien w rejonie klatki schodowej, instalację kolektorów słonecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Cel zamówienia
Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
Nova - Łysołaje w Łysołajach-Kolonii. W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował termomodernizację 2 budynków mieszkalnych
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji termomodernizacji 2 budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej Nova Łysołaje, tj. budynków znajdujących pod adresem Łysołaje 62 i Łysołaje 62a.
W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania termomodernizacji budynków polegającej na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu cokołu od opaski (bez odkopywania fundamentów), ociepleniu stropów, wymianie okien na klatkach schodowych, zamurowaniu okien w rejonie klatki schodowej, instalację kolektorów słonecznych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Inwestycja dotyczy głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej. W ramach projektu
wnioskodawca przewidział do realizacji montaż 2 instalacji kolektorów słonecznych płaskich ( 16 sztuk paneli), przy każdym budynku jedna instalacja. Dwie Instalacje wolnostojące o mocy 12 kW każda, które zostaną umieszczone na
gruncie. System podłączony będzie na stałe do wewnętrznej instalacji c.w.u poprzez wymiennik cieplny.
Przedmiary robót załączone do Zapytania mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1171848

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-03-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nova Łysołaje
Łysołaje Kolonia 62a, 21-020 Milejów,
W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego , a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: łęczyński Miejscowość: Łysołaje Kolonia
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający ustanawia termin wykonania zamówienia do 31.10.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na dociepleniu elewacji budynku lub budynków o powierzchni nie mniejszej, niż 900 m2.
Przez należyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w powyższym warunku udziału w postępowaniu rozumie się wykonanie roboty zgodnie z umową z inwestorem oraz przepisami prawa;
o Weryfikacja ww. warunków udziału w postepowaniu nastąpi w oparciu o wykaz wykonanych robót budowlanych (sporządzony według wzoru wykazu wykonanych robót stanowiący Załącznik nr 6 do Zapytania) oraz wykaz osób (sporządzony według wzoru wykazu osób stanowiący Załącznik nr 7 do Zapytania.
o Do Załącznika nr 6 należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w nim robót budowlanych (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli dysponuje (i w przypadku udzielenia zamówienia skieruje do realizacji zamówienia), co najmniej 1 Kierownikiem Budowy/Kierownik Robót, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót konstrukcyjno-budowlanych w zakresie niniejszego zamówienia. Osoba ta musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu nad co najmniej 3 robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów budowlanych.
UWAGA:
o Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Dodatkowe warunki
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 6.500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Brak wniesienia wadium wiąże się z tym skutkiem, że oferta zostanie odrzucona, jako niespełniająca warunków postępowania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach.
o pieniądzu;
o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 57 8689 0007 4000 2086 2000 0020.
Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty będzie termin uznania rachunku Zamawiającego (otrzymania przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego przelewu) przed upływem terminu (daty i godziny) składania ofert.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.
W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna- oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą.
Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nova Łysołaje" Łysołaje Kolonia 62a, 21-020 Milejów NIP: 7132373440 REGON: 430495129
W przypadku złożenia wadium w formie niepieniężnej, gwarancja lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę odbiorcy (Zamawiającego) i gwaranta/poręczyciela - oraz wskazanie siedzib tych podmiotów,
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) Kwotę gwarancji/poręczenia,
d) Termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący co najmniej termin związania ofertą,
e) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach, gdy Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wyłonionego Wykonawcy,
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, do oferty należy załączyć oryginał gwarancji/poręczenia, w oddzielnej koszulce lub kopercie (dokumentu nie należy zszywać/bindować z ofertą).
Określa się następujące zasady zwrotu i zatrzymania wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
16. Zamawiający ustanawia następujące warunki zmiany umowy, zawartej z Wykonawcą:
A. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
B. W zakresie zmiany terminu wykonania umowy zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. Nie stanowi zmiany w umowie udzielenie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Możliwość zastosowania tego postanowienia będzie każdorazowo oceniana przez Zamawiającego w świetle postanowień Wytycznych horyzontalnych.
2) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.
3) wystąpienia siły wyższej; przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.
4) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,
5) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
6) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień,
7) ustalenia, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
8) wystąpią lub zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa realizację przedmiotu umowy,
9) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów,
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
C. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. B) termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do odwrócenia skutków powołanych wyżej okoliczności.
D. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) zmiany Wykonawcy, gdy wynika ona z sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Lubelskim oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
3) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
4) wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,
E. W przypadku wystąpienia okoliczności, wymienionych w ust. D, powodujących ograniczenie zakresu realizowanych robót budowlanych, wynagrodzenie umowne ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
F. Wszystkie powyższe postanowienia ust. B i D stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z formularzem cenowym (Załącznik nr 2) Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony zgodnie z wzorem wykazu robót stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału),
2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie wykonanych robot budowlanych;
3) wykaz osób sporządzony zgodnie z wzorem wykazu osób stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału).
2. W celu wykazania brak podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału),
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania (w formie oryginału).
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), Wykonawcy ci składają poza dokumentami wymienionymi w ustępie 1, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - (w formie oryginału).
3. Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tą osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
4. W przypadku składania oferty wspólnej, oferta oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 składane są przez pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o niniejsze zamówienie. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składane są natomiast osobno przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
Oferta musi być sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Złożenie jej w innej formie spowoduje odrzucenie oferty.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
5. Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
6. Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. W razie złożenia podpisu nieczytelnego, obok złożonego nieczytelnego podpisu, powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska, umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
7. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert przez jednego Wykonawcę, wszystkie oferty zostaną odrzucone.
8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Szczegółowe zasady składania ofert zostały wskazane w zapytaniu ofertowym (plik PDF)

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty Wykonawców którzy nie zostaną wykluczeni z postępowania oraz które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria i będą one miały określone niżej znaczenie:
Cena oferty - 80% =80 pkt
Długość okresu gwarancji - 20% = 20 pkt
1) W kryterium: cena oferty będą oceniane w następujący sposób:
Kryterium ,,cena oferty" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena: cena badanej oferty) x 80 pkt
2) W kryterium ,,długość okresu gwarancji", oferty będą oceniane w następujący sposób:
a) w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, oferta otrzyma zero 0 punktów,
b) w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) w przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 37 a 59 miesięcy oferta otrzyma punkty według wzoru:
Liczba punktów = (najkrótszy okres gwarancji : okres gwarancji oferty badanej) x 20 pkt
Uwaga:
1. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 60 miesięcy.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej Zapytaniu warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z ww. kryteriów.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
1) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną jedynie Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu oraz nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, sporządzone zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
2) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który:
a) w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia, lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
e) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
f) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
g) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. podstaw wykluczenia z postępowania sporządzone z wykorzystaniem wzoru oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
a) którzy nie wykażą braku podstaw wykluczenia z postępowania,
b) wobec których zachodzą podstawy wykluczenia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA ŁYSOŁAJE"
Adres
21-020 Łysołaje-Kolonia
lubelskie , łęczyński
Numer telefonu
607922974
Fax
brak
NIP
7132373440
Tytuł projektu
Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Nova Łysołaje
Numer projektu
RPLU.05.03.00-06-0040/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Cieślak

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.