Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa agregatów prądotwórczych do prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji...

Przedmiot:

Dostawa agregatów prądotwórczych do prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji kontenerowca

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stoczniowców 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
77 482 21 10
biuro@stocznia-kozle.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172334
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa agregatów prądotwórczych do prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji kontenerowca.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych do prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji kontenerowca zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Zapytaniu Ofertowym pkt. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych do prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji kontenerowca.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatów prądotwórczych do prototypu w skali półtechnicznej nowej generacji kontenerowca zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Zapytaniu Ofertowym pkt. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: 1172334, 16/RPO.01.01.00-16-0060/16

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-04-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
4. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
5. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
6. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.
9. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stoczniowców 2; 47-200 Kędzierzyn-Koźle
w godzinach pracy tj. od 6.00 do 14.00 do dnia 11.04.2019 r.
b) w formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e-mail: biuro@stocznia-kozle.pl do godz. 14.00 do dnia 11.04.2019 r.
z dopiskiem ,,dotyczy zapytana ofertowego 16/RPO.01.01.00-16-0060/16"
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: kędzierzyńsko-kozielski Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Harmonogram realizacji zamówienia
Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem
zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
Planowany termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 1 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
3. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
4. Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1: Formularz oferty.
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 3: Klauzula informacyjna RODO

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. ,,Warunki udziału w postępowaniu".
4. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie kryterium - Cena.
W kryterium najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 100 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj. np.: koszty dostawy, montażu i uruchomienia jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.
5. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o ponowne przedłożenie ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularz Oferty.
7. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
Wykluczenia
1. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 1 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
3. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
4. Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Stoczniowców 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
opolskie , kędzierzyńsko-kozielski
Numer telefonu
774822110
Fax
774822110
NIP
7491837230
Tytuł projektu
Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balansowania i napędem LNG w firmie Stocznia Koźle Sp. z o.o.
Numer projektu
RPOP.01.01.00-16-0060/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Rudolf Kowalczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
77 482 21 10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.