Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont klatki schodowej

Przedmiot:

Remont klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Pracowników Państwowych w Lublinie
ul. Graniczna 23
20-010 Lublin
powiat: Lublin
Tel: 512 449 583, Tel. 81/ 532-84-43
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 5 000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest remont 1 klatki schodowej w budynku położonym w Lublinie przy ul. Narutowicza 71.
CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Według załączonego przedmiaru robót - załącznik nr 1,

Oferent zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje w tym dokonać wizji lokalnej, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty.

Należy przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy osobno dla każdego rodzaju prac.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26 marca 2019 r.
-godz. 12.00 w biurze Spółdzielni.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.

Specyfikacja:
Specyfikacja wraz z niezbędnymi materiałami do sporządzenia niniejszej oferty jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w cenie 35,00 zł.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie ul. Graniczna 23. nie później niż do dnia 26.03.2019 r. do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 28.06.2019 roku

Wymagania:
VI. GWARANCJA

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m - cy. Oferta z nie wypełnionym polem długości okresu udzielanej gwarancji o której mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty lub wykluczeniem Wykonawcy.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunkiem udziału w przetargu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia i złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1.1. Podana cena powinna uwzględniać podatek VAT. Szczegółowy kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar robót , dokumentację do zapoznania się na miejscu w biurze Spółdzielni oraz po wizji na terenie nieruchomości.

1.2. Oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

1.3. Wykaz wykonanych robót remontowych w okresie 3 lat na kwotę powyżej 50 000,00 zł

1.4. Potencjał kadrowy wykonawcy - kierownik budowy (xerokopia uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Izby) .

1.5. Dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.(NIP, REGON)

1.7. Aktualne zaświadczenie (do trzech miesięcy od daty wystawienia) z organu podatkowego o braku zaległości podatkowych.

1.8. Aktualne zaświadczenie (do trzech miesięcy od daty wystawienia) z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

1.9 Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Oryginał referencji wystawionych w 2016 r. - 2018 r. lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wykonanych robót budowlanych - kompleksowy remont balkonów.

Podpisany wzór umowy-załącznik nr 3

2. Ocena spełnienia warunków udziału w przetargu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Oferenta dokumenty i oświadczenia.

3.Oferenci, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczeni do badania i oceny.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazać pisemnie na adres Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej Pracowników Państwowych w Lublinie ul. Graniczna 23, 20-010 Lublin.

2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień na piśmie, które prześle faksem lub mailem, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o czym niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców na piśmie, które prześle faksem lub mailem.

4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O przedłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców.

5. Specyfikacja wraz z niezbędnymi materiałami do sporządzenia niniejszej oferty jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni w cenie 35,00 zł.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w faktury zakupu oferenta dotyczące zamówienia celem weryfikacji jakości prac.
XI. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni :

51 1750 0012 0000 0000 3852 0601

Wysokość wadium wynosi 5 000,00 zł.

2. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po upływie związania z ofertą na wskazane konto bankowe.

3. Wadium Oferenta, który przetarg wygrał zostanie zwrócone po zawarciu umowy lub za Jego zgodą może pozostać na poczet należytego wykonania umowy. W przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta traci on wadium na rzecz Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 8 % wartości umownej robót i może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania robót zostanie zwrócone w wysokości 70% po bezusterkowym odbiorze końcowym robót zaś pozostałe 30% po upływie okresu gwarancyjnego.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na załączonym do niniejszej Specyfikacji formularzu (stanowiącym załącznik nr 2).

2. Do oferty winny być podłączone wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w kolejności opisanej w Specyfikacji.

3. Dokumenty mogą być załączone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność oryginałem" przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

4. Wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być ponumerowane i podpisane przez upoważnioną osobę.

5. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.Wszystkie poprawki naniesione w ofercie przez Wykonawcę muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

8. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być wyszczególnione w ofercie.

9. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres: ,,Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Państwowych w Lublinie ul. Graniczna 23, 20-010 Lublin oraz oznakowana ,, Oferta na prace związane z remontem klatki schodowej w budynku Narutowicza 71 w Lublinie - nie otwierać przed przetargiem".

XIV. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Wycenę przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o przedłożone przedmiary robót, dokumentację techniczną i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zapisy SIWZ oraz wizję lokalną na obiekcie. Umowną cenę wykonania robót będzie stanowiła cena ryczałtowa wynikła z powyższych.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający wskaże w zawiadomieniu o powierzeniu realizacji zamówienia.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia zobowiązany jest do podpisania umowy wg wzor

Uwagi:
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJE OGÓLNE

Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych przed upływem terminu składania ofert.

Każdy oferent ma prawo wglądu do dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Spółdzielni niezbędnej przy opracowaniu przedmiotu zamówienia.

Wszystkie koszty sporządzania oferty ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

1. Termin do którego Wykonawca będzie związany z ofertą wynosić będzie nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofert zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCEN OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty (przy spełnieniu przez Wykonawcę wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) jest:

najniższa cena całego zadania - 70 %

wiarygodność i solidność Wykonawcy ( referencje) - 20 %

okres gwarancji - 5 %

termin wykonania zadania - 5 %

2. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania:

Czy Wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeniu z postępowania,

Czy oferta złożona w postępowaniu nie podlega odrzuceniu.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,

e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych.

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zamiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d) Spółdzielnia może również unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest ważna i uzyskała największą ilość punktów spośród ofert ważnych.

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Kontakt:
IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

DANUTA BIELAK Tel: 512 449 583

AGNIESZKA PUPEK Tel. 81/ 532-84-43

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.