Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
649z dziś
4515z ostatnich 7 dni
15777z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci...

Przedmiot:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miedziana Góra
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
powiat: kielecki
tel. 41 303-16-26, faks 41 303-16-05
anna.zolbach@miedziana-gora.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Miedziana Góra
Wadium: 200 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra zad. 1 i zad. 2
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Miedziana Góra w następujących miejscowościach: część Porzecza, Bobrza, część Przyjma oraz część Ćmińska 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 2 zadań oznaczonych cyfrowo 1 i 2. 3.2.1. Zakres przedmiotu zamówienia poszczególnych zadań obejmuje: Zadanie 1 - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o łącznej długości 9 370 m, w tym O200 o łącznej długości 9 244 m, O 160 o łącznej długości 126 m - budowa kanalizacji ciśnieniowej O 50 o łącznej długości 81 m, - budowa przydomowych przepompowni ścieków szt. 2, - budowa kanalizacji tłocznej O 110 o łącznej długości 877,5 m - budowa przepompowni ścieków (tłoczni) szt. 2 - budowa sieci wodociągowej z rur PE: O200 o łącznej długości 239 m, O160 o łącznej długości 2 087 m, O 110 o łącznej długości 687,0 m, Zadanie 2 - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC O200 o łącznej długości 7 683 m, Uwaga: Odcinek S665-S661 ma zostać wykonany z rur PVC - budowa kanalizacji tłocznej O 110 o łącznej długości 1541 m - budowa przepompowni ścieków (tłoczni) szt. 2, - budowa sieci wodociągowej z rur PE: O200 o łącznej długości 197 m, O160 o łącznej długości 2 235,0 m. Wymagania ogólne dla wszystkich zadań: a) Kanały grawitacyjne wyposażone zostaną w studnie rewizyjne DN 400 z tworzywa sztucznego i DN 1000 betonowe, b) Kanały tłoczne wyposażone zostaną w studnie rozprężne DN 1200 z tworzywa sztucznego i studnie kontrolne DN 1500 betonowe wraz z wyposażeniem, c) Każda nieruchomość, która obecnie podłączona jest do wodociągu, po wybudowaniu nowego wodociągu musi być podłączona do sieci. d) Dotychczasowa sieć wodociągowa wykonana z rur azbestowo-cementowych nie podlega rozbiórce. e) Dostawa i montaż wodomierzy z możliwością pomiaru zdalnego szt. 161 oraz urządzeń do odczytu stanu wodomierzy szt. 3 oraz oprogramowania kompatybilnego z programem (System Usług Komunalnych QNET) do wystawiania faktur znajdującego się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miedzianej Górze. Opis techniczny wodomierzy stanowi załącznik 9b SIWZ. f) Nowobudowane przepompownie ścieków (tłocznie) zostaną objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, zainstalowanego i funkcjonującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miedzianej Górze. Zamawiający dąży do ujenolicenia systemu monitoringu na wszystkich pompowniach ścieków, pozwoli to na jego ciągłe i bezawaryjne działanie, a w sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek usterki, takie działanie umożliwi natychmiastowe jej usunięcie przez jednego serwisanta. Opis systemu monitoringu przepompowni stanowi załącznik 9c SIWZ. g) Wykonane zostaną roboty towarzyszące, tj.: zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, odtworzenie nawierzchni i rowów, przywrócenie terenu do poprzedniego stanu. h) Zamawiający żąda, aby kierownik budowy był na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu, każda wizyta w innym dniu tygodnia. Pobyt na budowie będzie potwierdzony podpisem na liście obecności, która znajdować się będzie w Urzędzie Gminy. i) Zamawiający informuje, że opłaty, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (drogi powiatowe i wyższe) ponosi Zamawiający. Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót natomiast Wykonawca. Zamawiający informuje, iż nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. j) Zamawiający informuje, że msc. Porzecze - część zadania 2 - objęta jest systemem melioracyjnym. Zamawiający załącza mapy obszarów zmeliorowanych do załącznika nr 10 SIWZ. k) Zamawiający informuje, że do Wykonawcy będzie należało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla każdego zadania osobno. 3.2.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 9 SIWZ, oraz załącznik nr 9a SIWZ zawierającym wykaz kanałów, które będą realizowane w zakresie zadania 1 i zadania 2, a także załącznika 9b SIWZ stanowiącego opis techniczny wodomierzy i załącznika 9c SIWZ zawierającego opis systemu monitoringu przepompowni, b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarze, które stanowią załącznik nr 10 SIWZ. Załączony do SIWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu

CPV: 45232400-6,45232410-9,45231300-8,45232423-4,45111200-0

Dokument nr: 524086-N-2019, IGPOS.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.miedzianagora.eobip.pl/bip_miedzianagora/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=180&layout=1&page=0

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Sekretariat Urzędu Gminy Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-29, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-08-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-08-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W tym zakresie na potwierdzenie należy złożyć następujące dokumenty: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku, jeżeli wykaże że posiada nie mniej niż - 1 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: o co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie której wykonano przynajmniej jedną pompownię ścieków oraz wybudowano minimum 5 km kanalizacji sanitarnej LUB o co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową sieci wodociągowej, w zakresie której wykonano przynajmniej jedną pompownię wody oraz wybudowano minimum 5 km wodociągu LUB o co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, w zakresie której wykonano przynajmniej jedną pompownię ścieków lub wody oraz wybudowano minimum 5 km kanalizacji sanitarnej i wodociągu łącznie Do wskazanej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: o kierownikiem budowy (kierownik robót sanitarnych), posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającym doświadczenie jako kierownik budowy lub robót, na co najmniej jednej inwestycji (od rozpoczęcia do zakończenia), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, związanej z budową lub przebudową lub rozbudową: - minimum 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej lub - minimum 2,5 km sieci wodociągowej lub - minimum 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej łącznie o kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Do wykazu w stosunku do osób, których wskazano należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 2. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów - dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.4 SIWZ, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4.5. SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 - załącznik nr 8 SIWZ. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 - załącznik nr 6 SIWZ. 3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3. 4. Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3. Szczegółowo dokumenty opisano w pkt. 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
UWAGA: DO OFERTY Wykonawca obowiązkowo dołącza Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1a do formularza ofertowego). Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w ,,Uwaga pkt a) do d)". W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie kierownika budowy (kierownika robót sanitarnych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.